Bakalarska_prace-_nevera.doc

Bakalarska_prace-_nevera.doc - MASARYKOVA UNIVERZITA...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Postoje lidí různých věkových skupin k nevěře Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Autor práce: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. Ludmila Slámová
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Bibliografický záznam SLÁMOVÁ, Ludmila. Postoje lidí různých věkových skupin k nevěře: bakalářská práce . Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, 2009. 60 l, 3 l příl. Vedoucí bakalářské práce RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. Název bakalářské práce: Postoje lidí různých věkových skupin k nevěře Název anglicky: Attitudes towards infidelity of people of different age classes Vedoucí práce: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. Rok obhajoby: 2010 Anotace Bakalářská práce pojednává o nevěře jako problematice dnešní společnosti. Je zaměřena na jednotlivé typy nevěry, z jakých důvodů k nevěře dochází, jaké jsou reakce podváděných i podvádějících, a jak lze nevěře předcházet již při výběru partnera. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření. Poskytuje informace o odlišných či shodných postojích lidí jednotlivých věkových skupin. Annotation This bachelor thesis discusses an infidelity as o problem of modern society. It brings basic informations about types of partner infidelity, and it is also about reasons which usually results partner infidelity. It also discusses reactions of both partners and finally it tries to find possible solutions, how to prevent infidelity. The practical part of my work is based on questionnairy research. It brinks informations about different or similar attitudes towards infidelity of different age groups of people. Klíčová slova Nevěra; věk; postoj; manželství; partnerství; sex Keywords Infidelity; age; attitude; marriage; partnership; sex 2
Image of page 2
Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. V Brně dne: .............................................. Ludmila Slámová 3
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské práce RNDr. Mgr. Alici Prokopové, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky při zpracování bakalářské práce. Děkuji také všem respondentům, kteří s ochotou a obětavostí vyplňovali dotazníky. Bez jejich pomoci by tato práce nemohla vzniknout. 4
Image of page 4
Obsah ÚVOD .......................................................................................................... 7 I. TEORETICKÁ ČÁST .............................................................................. 8 1. DEFINICE NEVĚRY ............................................................................ 8 2. NEVĚRA V PRŮBĚHU DĚJIN ........................................................... 9 2.1 Rozdělení společnosti z hlediska způsobu partnerského soužití ......... 9 2.1.1 Polygamní společnost ................................................................ 9 2.1.2 Monogamní společnost .............................................................. 9 2.2 Nevěra z hlediska historického ......................................................... 10 2.3 Rozdělení společnosti z hlediska kulturně-náboženského ................ 12 2.3.1 Křesťanská společnost (Křesťansko-judaistická) .................... 12 2.3.2 Islámská společnost ................................................................. 13 3. PŘEDSTAVITELÉ PARTNERSKÉ NEVĚRY ................................. 14 3.1 Muži .................................................................................................. 14 3.1.1 Typy podvádějících mužů ......................................................... 14 3.1.2 Typy podváděných mužů .......................................................... 15 3.2 Ženy .................................................................................................. 15 3.2.1 Typy podvádějících žen ............................................................ 15 3.2.2 Typy podváděných žen .............................................................. 16 4. TYPY NEVĚR ...................................................................................... 17 5. PŘÍČINY NEVĚRY .............................................................................
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern