Kairi_Talves_semtxx2005.doc - Tartu likool...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond Kairi Talves Kombineeritud meetodid sotsiaalteadustes Seminaritöö Juhendaja Anu Laas, MA Tartu 2005
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Sisukord Sisukord .............................................................................................................................. 2 Sissejuhatus ........................................................................................................................ 3 Metodoloogia areng sotsiaalteadustes ................................................................................ 3 Uue metodoloogia kujunemine – meetodite kombineerimine ........................................... 8 Kombineeritud meetodite mudelid ................................................................................... 11 Kokkuvõte ........................................................................................................................ 18 Kasutatud kirjandus .......................................................................................................... 19 2
Image of page 2
Sissejuhatus Suur osa sotsiaalteadustest tegeleb sotsiaalsete probleemide ja inimkäitumise uurimise ja seletamisega. Uurimistöö läbiviimiseks on vajalik paika panna metodoloogilised lähtekohad ja põhimõtted. Täpselt on tarvis määratleda uuritav probleem, teoreetilised lähtekohad ja kasutatav metoodika, mis annavad võimalikult objektiivse ja täpselt mõõdetud tulemuse. Teadusliku meetodi eelduseks on objektiivsus, täpsed mõõtmised ja uurimismeetodite ja – tulemuste täieliku avaldamise nõue. See on vajalik, et teised uurijad saaksid tulemusi korrata ja kinnitada või ümber lükata (Hess et al 2000: 21). Sotsiaalteadustes jagatakse uurimismeetodid laias laastus kvantitatiivseteks ja kvalitatiivseteks. Viimastel aastakümnetel on toimunud paradigmade vahetumine sotsiaalteaduslikus metodoloogias, millega koos on muutunud ka uurimismeetodite vahekord. Kui 20. sajandi alguses ja keskel domineeris pigem kvantitatiivne suund, siis sajandi teisel poolel algas kvalitatiivse lähenemise populaarsuse kasv. 20. sajandi viimasel kümnendil ja 21. sajandi alguses on räägitud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite kombineerimisest kui uue metodoloogia sünnist. Käesoleva töö eesmärgiks on tutvustada sotsiaalteadusliku metodoloogia arengusuundi ja uusi meetodeid, mis võimaldaksid avardada teadmisi erinevatest metoodikatest ning ühtlasi kummutada väidet, et uurija peab end rangelt positsioneerima kas kvantitatiivse või kvalitatiivse suuna esindajana (Tashakkori, Teddlie 2003a: 25). Töö on jagatud kolme ossa: esimeses vaadeldakse sotsiaalteadusliku metodoloogia arengut eelnenud 20. sajandil, teises tutvustatakse lähemalt uue suuna ehk kombineeritud meetodite arengut ja lisaks tutvutakse mõningate kombineeritud meetodite mudelitega, pikemalt peatudes A. Tashakkori ja C. Teddlie (2003b) ning J. Creswelli (2003) käsitluste juures. 3
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Metodoloogia areng sotsiaalteadustes Mõistetest kvantitatiivne ja kvalitatiivne räägitakse sotsiaalteaduslikus metodoloogias neljal tasandil. Esiteks mõistetakse nende all paradigmat või uurija perspektiivi, teiseks andmete iseloomu (numbrilised versus verbaalsed-visuaalsed), kolmandaks uurimismeetodeid ja neljandaks uurimistehnikaid, mida kasutatakse konkreetsete tegevuste läbiviimiseks uuringu kestel nagu valimi koostamine, andmete kogumine ja andmeanalüüs (Marsh et al 1996:109). Traditsiooniliselt jagatakse teaduslikud uurimismeetodid kahte gruppi: kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed. Nende peamised tunnused on esitatud tabelis 1.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '14
 • AntonioBaez

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern