C6 Quan tri von co dinh.ppt

C6 Quan tri von co dinh.ppt - Chng6 Qun Qun tr tr vn vn c c...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ch­¬ng­6 Qu¶n Qu¶n trÞ trÞ vèn vèn cè cè ®Þnh ®Þnh Qu¶n­trÞ­vèn­cè­®Þnh­­ • Vèn cè ®Þnh vµ ®Æc ®iÓm • Ph©n lo¹i vµ x¸c ®Þnh kÕt cÊu tµi s¶n cè ®Þnh • Hao mßn vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Vèn­cè­®Þnh­vµ­ ®Æc­®iÓm­ • Tµi s¶n cè ®Þnh Lµ­ c¸c­ ph­¬ng­ tiÖn­ lao­ ®éng­ chñ­ yÕu­ cã­ gi¸­ trÞ­ lín­ vµ­ thêi­ gian­ sö­ dông­dµi • §Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh -­Tham­gia­vµo­nhiÒu­chu­kú­kinh­doanh -­ H×nh­ th¸i­ vËt­ chÊt­ vµ­ ®Æc­ tÝnh­ sö­ dông­ban­®Çu­kh«ng­thay­®æi -­ Gi¸­ trÞ­ tµi­ s¶n­ cè­ ®Þnh­ ®­îc­ dÞch­ chuyÓn­ dÇn,­ tõng­ phÇn­ vµo­ gi¸­ trÞ­ s¶n­ phÈm­míi. Vèn­cè­®Þnh­vµ­ ®Æc­®iÓm­ • Kh¸i niÖm vèn cè ®Þnh Lµ­ biÓu­ hiÖn­ vÒ­ mÆt­ gi¸­ trÞ­ (tiÒn)­ cña­ toµn­ bé­ tµi­ s¶n­ cè­ ®Þnh­ thuéc­ së­ h÷u­cña­doanh­nghiÖp­ • §Æc ®iÓm vèn cè ®Þnh -­Tham­gia­vµo­nhiÒu­chu­kú­kinh­doanh -­ Vèn­ cè­ ®Þnh­ chØ­ hoµn­ thµnh­ mét­ kú­ lu©n­chuyÓn­sau­nhiÒu­chu­kú­kinh­doanh. -­ Vèn­ cè­ ®Þnh­ dÞch­ chuyÓn­ dÇn,­ tõng­ phÇn­gi¸­trÞ­vµo­chi­phÝ­kinh­doanh­qua­c¸c­ kú­kinh­doanh. Vèn­cè­®Þnh­vµ­ ®Æc­®iÓm­ • Vai trß vèn cè ®Þnh QuyÕt­ ®Þnh­ quy­ m«­ tµi­ s¶n­ cè­ ®Þnh­ cña­ doanh­ nghiÖp,­ quyÕt­ ®Þnh­ tíi­ tr×nh­ ®é­trang­bÞ­kü­thô©t,­c«ng­nghÖ­vµ­n¨ng­ lùc­kinh­doanh­cña­doanh­nghiÖp.­ • Nh©n tè ¶nh hëng vèn cè ®Þnh -­ §Æc­ ®iÓm­ kinh­ tÕ­ –­ kü­ thuËt­ cña­ ngµnh­kinh­doanh. -­Quy­m«­kinh­doanh­cña­doanh­nghiÖp. Ph©n­lo¹i­tµi­s¶n­ cè­®Þnh­­ • Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ­ Lµ­ nh÷ng­ tµi­ s¶n­ cã­ h×nh­ th¸i­ vËt­ chÊt­ nh­:­ nhµ­ x­ëng,­ m¸y­ mãc,­ thiÕt­ bÞ­ qu¶n­ lý,­ ph­¬ng­tiÖn­vËn­t¶i…­­ - Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh Lµ­ nh÷ng­ tµi­ s¶n­ kh«ng­ cã­ h×nh­ th¸i­ vËt­ chÊt­nh­:­Chi­phÝ­thµnh­lËp­doanh­nghiÖp,­ quyÒn­ sö­ dông­ ®Êt,­ chi­ phÝ­ mua­ b»ng­ ph¸t­minh,­s¸ng­chÕ,­lîi­thÕ­kinh­doanh­… Ph©n­lo¹i­tµi­s¶n­ cè­®Þnh­­ • Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i së h÷u (1) - Tµi s¶n cè ®Þnh thuéc së h÷u cña DN ­ Lµ­ nh÷ng­ tµi­ s¶n­ cè­ ®Þnh­ doanh­ nghiÖp­®·­x¸c­lËp­quyÒn­së­h÷u­®Çy­ ®ñ­®Çy­®ñ­®èi­víi­tµi­s¶n. -­QuyÒn­së­h÷u -­QuyÒn­®Þnh­®o¹t -­QuyÒn­qu¶n­lý­sö­dông­ Ph©n­lo¹i­tµi­s¶n­ cè­®Þnh­­ • Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i së h÷u (2) - Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh Lµ­ nh÷ng­ tµi­ s¶n­ cè­ ®Þnh­ doanh­ nghiÖp­ ®ang­ cã­ quyÒn­ qu¶n­ lý­ vµ­ sö­ dông­nh­ng­kh«ng­cã­quyÒn­së­h÷u.­ - Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ho¹t ®éng Lµ­ nh÷ng­ tµi­ s¶n­ cè­ ®Þnh­ doanh­ nghiÖp­ thuª­ ng¾n­ h¹n­ cña­ c¸c­ doanh­ nghiÖp­kh¸c.­ Ph©n­lo¹i­tµi­s¶n­ cè­®Þnh­­ • Ph©n lo¹i theo c«ng dông kinh tÕ -­Nhµ­cöa,­vËt­kiÕn­tróc -­M¸y­mãc,­thiÕt­bÞ -­ Ph­¬ng­ tiÖn­ vËn­ t¶i,­ thiÕt­ bÞ­ truyÒn­dÉn -­ThiÕt­bÞ,­dông­cô­qu¶n­lý­ -­ V­ên­ c©y­ l©u­ n¨m,­ sóc­ vËt­ lµm­ viÖc­hoÆc­cho­s¶n­phÈm­ -­C¸c­lo¹i­tµi­s¶n­cè­®Þnh­kh¸c­ Hao­mßn­tµi­s¶n­ cè­®Þnh­ – Kh¸i niÖm Hao­ mßn­ tµi­ s¶n­ cè­ ®Þnh­ lµ­ sù­ gi¶m­ dÇn­ gi¸­ trÞ­ vµ/hoÆc­ gi¸­ trÞ­ sö­ dông­ cña­ tµi­ s¶n­ cè­ ®Þnh­ do­ tham­ gia­ vµo­ ho¹t­®éng­s¶n­xuÊt­kinh­doanh. - Hao mßn h÷u h×nh - Hao mßn v« h×nh Hao­mßn­h÷u­h×nh­ TSC§ Hao mßn vÒ hiÖn ­VÒ­vËt­chÊt­ tr¹ng vËt chÊt TSC§ do t¸c ®éng ma s¸t, t¶i sù gim träng,LµnhiÖt ®é, sót ho¸vÒ ­VÒ­gi¸­trÞ­ chÊt lîng, tÝnh chÊt… n¨ng kü thuËt ban sö­dông­ Lµ sù gi¶m mÆt ®ÇudÇn cñavÒ TSC§ gi¸ trÞ cña TSC§ (do ®· ­VÒ­gi¸­trÞ dÞch chuyÓn dÇn, tõng Hao­mßn­v«­h×nh­ TSC§ ­Hao­ mßn­v«­ h×nh­lo¹i­ ­Hao­ 1 mßn­v«­ h×nh­lo¹i­ ­Hao­ 2 mßn­v«­ Lµ hao mßn TSC§ do xuÊt hiÖn TSC§ cïng tÝnh n¨ng, t¸c dông nh Lµ hao mßn TSC§ do ng gi¸ b¸n thÊp h¬n. xuÊt hiÖn TSC§ cã cïng gi¸ trÞ trao ®æi nhng Lµ sùn¨ng, hao mßn do s¶n tÝnh kü thuËt phÈm mµ TSC§ hoµn thiÖn h¬n.t¹o ra ®· chÊm døt chu kú KhÊu­hao­tµi­s¶n­cè­ ®Þnh­ Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh khÊu hao –­ TÝnh­ to¸n­ vµ­ x¸c­ ®Þnh­ chÝnh­ x¸c­ sè­ hao­ mßn­ cña­ TSC§­ trong­ mçi­ kú­ kinh­ doanh. –­ C¬­ së­ trÝch­ khÊu­ hao­ ph¶i­ dùa­ trªn­ nguyªn­ gi¸­ TSC§:­ bao­ gåm­ toµn­ bé­ c¸c­ chi­ phÝ­ mua­ s¾m,­ h×nh­ thµnh­ vµ­ ®­a­ tµi­s¶n­cè­®Þnh­vµo­ho¹t­®éng. KhÊu­hao­tµi­s¶n­cè­ ®Þnh­ C¸c­ph­¬ng­ph¸p­khÊu­hao­tµi­ s¶n­cè­®Þnh­ Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo ® êng th¼ng (ph¬ng ph¸p b×nh qu©n) Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n lîng Ph­¬ng­ph¸p­khÊu­ hao­theo­®­êng­ th¼ng ­ Nguyªn­gi¸­ Møc trÝch khÊu hao trong kú = TSC§ Thêi­gian­ h÷u­dông Møc­trÝch­ Nguyªn­ x Tû­lÖ­ HoÆckhÊu­hao­ = gi¸­ khÊu­ hao­cè­ trong­kú TSC§ ­u­®iÓm: Chi phÝ kinh doanh®Þnh vµ gi¸­ thµnh s¶n phÈm æn ®Þnh gi÷a c¸c kú.­ Nh­îc­®iÓm: Kh«ng ph¶n ¸nh ®îc Ph­¬ng­ph¸p­khÊu­ hao­theo­s¶n­l­îng­ Nguyªn­ Møc trÝch Møc­ khÊu hao gi¸­TSC§ x s¶n­l­ = trong kú Tæng­møc­ îng­ s¶n­l­îng­­íc­ thùc­ tÝnh tÕ ­ ­®iÓm: Chi phÝ kinh doanh ®îc u tÝnh to¸n phï hîp víi møc ®é s¶n phÈm ®îc t¹o ra. Nh­îc­®iÓm: Kh«ng ph¶n ¸nh ®îc Ph­¬ng­ph¸p­ tæng­sè­thø­tù­ n¨m­sö­dông­­ Sè­n¨m­ sö­dông­ = cßn­l¹i Tæng­sè­ thø­tù­ n¨m­sö­ NhËn­xÐtdông­ Møc trÝch khÊu hao trong n¨m x Nguyª n­gi¸­ TSC§ Møc trÝch khÊu hao cao trong nh÷ng n¨m ®Çu vµ gi¶m dÇn trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. VÝ­dô­ph­¬ng­ph¸p­ tæng­sè­thø­tù­n¨m­ ­­cã nguyªn gi¸ lµ 45 Mét tµi sö­dông s¶n cè ®Þnh triÖu ®ång, sè n¨m sö dông h÷u Ých lµ 5 n¨m. X¸c ®Þnh chi phÝ khÊu hao cña N¨m cho Sè n¨m cßnn¨m. l¹i Sè tiÒn khÊu hao tµi s¶n tõng thø 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 15 15 (5/15)x45tr = 15 triÖu (4/15)x45tr = 12 triÖu (3/15)x45tr = 9 triÖu (2/15)x45tr = 6 triÖu (1/15)x45tr = 3 triÖu 45 triÖu Ph­¬ng­ph¸p­sè­d­­ gi¶m­dÇn­­ Tû­lÖ­khÊu­ HÖ­sè­ = hao­b×nh­ x ®iÒu­ chØnh­ qu©n 1x(100%) HÖ­sè­ x khÊu­hao = ®iÒu­ Sè­n¨m­h÷u­ chØnh­ dông khÊu­hao Møc­trÝch­ Tû­lÖ­ x Gi¸­trÞ­ = Tû lÖ khÊu hao khÊu­ cßn­l¹i­ khÊu­hao­ hao cña­tµi­ hµng­n¨m NhËn­xÐt Ph¬ng ph¸p nµy gióp s¶n­ doanh nghiÖp nhanh chãng thu håi l¹i VÝ­dô­ph­¬ng­ph¸p­ tæng­sè­thø­tù­n¨m­ sö­dông ­­nguyªn gi¸ lµ 45 triÖu Mét tµi s¶n cè ®Þnh cã ®ång, sè n¨m sö dông h÷u Ých lµ 5 n¨m. HÖ sè ®iÒu chØnh khÊu hao lµ 2. X¸c ®Þnh chi phÝSèkhÊu hao N¨m tiÒn khÊu hao cho tõng n¨m. Gi¸ trÞ cßn l¹i 0 - 45 tr 1 (40%)x(45tr) = 18tr 45tr – 18tr = 27 tr 2 (40%)x(27tr) = 10.8tr 45tr –(18+10.8) = 16.2tr 3 4 5 (40%)x(16.2tr) =6.48 tr (40%)x(9.72 tr) = 3.888 tr (40%)x(5.832tr) = 2.3328tr 45tr -(18+10.8+6.48) = 9.72tr 45tr -(18+10.8+6.48+3.888) = 5.832tr 45tr -(18+10.8+6.48+3.888+2.3328) = 3.4992tr So­s¸nh­c¸c­ph­ ¬ng­ph¸p­khÊu­ So s¸nhhao­ møc trÝch khÊu hao gi÷a c¸c ph¬ng Møc­ ph¸p trÝch­ 3 khÊu­ 0 hao 2 0 1 0 PP sè d gi¶m dÇn KhÊu hao ®êng th¼ng Tæng thø tù n¨m sö dông Thêi­gian­khÊu­ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern