การศึกษาการบันทึกขาดทุนจากสินค้าคงคลัง1.pptx

การศึกษาการบันทึกขาดทุนจากสินค้าคงคลัง1.pptx

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

การศ ศกษาผลกระทบมมลคคาของสสนคคาคงคลลง และผลกระทบจากการจ จาหน คายสสนทร ลพยย กล ลมค 21 คนาคม 2561
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

กรณ คศศกษา Inventory Loss กรณ คศศกษา Inventory Loss 1 กรณ ณศ ศกษา หค หน SECC ทณท มมลค คา stock ในงบ กลบน ลบ จรสงไมคตรงกลน กรณ ณศ ศกษา หค หน SECC ทณท มมลค คา stock ในงบ กลบน ลบ จรสงไมคตรงกลน 2 กรณ คศศกษาเท คยวบ บนตรง การบ บนไทย NY & LA กรณ คศศกษาเท คยวบ บนตรง การบ บนไทย NY & LA 3 กรณ คศศกษา Rolls-Royce กรณ คศศกษา Rolls-Royce 4 การบ บานพบเศษคร รงทค 8
Image of page 2
บร บษรทมบลลลคอนสตคล จจากรด ( มหาชน ) เกณฑ ลการประเมบนมมลคลาของ Inventory บนคบาคงเหล ลอแสดงด บวยราคาท ลนหร ลอมมลค ลาสลทธบท คจะได บร รบ แล บวแต ลราคาใดจะตจ คากว ลา ราคาท ลนของว รตถ ลดบ (Billet) งบกระแสเง บนสดค จานวณโดย บธคราคาเจาะจง ลวนสบนค บาอ คนค จานวณโดยว บธคเข บากลอน - ออกก ลอน บนท ลนของการซล
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern