5.2 กรณีศึกษาบริษัทจูบิลี.docx

5.2 กรณีศึกษาบริษัทจูบิลี.docx

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
การบ บ้านพ พิเศษข บ้อ 5.2 กรณ ณีศศึกษา หาบร พิษษัทเพ พิ พิ่มเต พิมบร พิษษัททณี พิ่ไมม่มณี สพินทร ษัพย ย์บางประเภทในกลม่ ลุ่ม PPE บร พิษษัท ย ยูบ พิลลณี พิ่เอ อ็นเตอร ย์ไพรสย์ จ จาก ษัด ( มหาชน ) (Jubilee Enterprise Public Company Limited) แหลม่งทณี พิ่มาของข บ้อมยูล ตลาดหลษักทร ษัพย ย์แหม่งประเทศไทย , บ้อมยูล อบ้างอพิง : งบแสดงฐานะทางการเง พินสพิ สิ้นป ณี 2559 ลษักษณะการประกอบธ ลุ่รก พิจ : ประกอบธธุรกกิจผล กิตและจ จจำหน น่จำยเครร รื่อง ประด ดับเพชรกะรดัตและเพชรท รื่ย ดังไมน่ข ขึ้นตดัวเรรอน ( เพชรรน่วง ) ลษักษณะผลพิตภ ษัณฑ ย์หร รือบร พิการ ประกอบธธุรกกิจผล กิตและจ จจำหน น่จำยเครร รื่องประด
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern