Chương 25.docx - CHNG 25 VAI TR CA S K VNG TRONG CHNH SCH...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

CH NG 25: VAI TRÒ C A S KỲ V NG TRONG ƯƠ CHÍNH SÁCH TI N T L I M Đ U Sau chi n tranh th gi i th II, các nhà kinh t h c đ c trang b các mô hình nh đã g p ế ế ế ượ ư trong ch ng 21-24, c m th y r ng chính sách tùy nghi có th làm gi m m c đ nghiêm ươ tr ng c a bi n đ ng chu kỳ kinh doanh mà không t o ra l m phát. Trong nh ng năm 1960 và ế 1970, các nhà kinh t có c h i đ đ a chính sách c a h vào th c ti n, nh ng k t qu ế ơ ư ư ế không đ c nh ng gì h đã d đoán. ượ Nh ng thành t u kinh t trong th i gian đó không ph i ế là m t tín hi u t t. L m phát tăng lên, t l lên đ n trên 10%, trong khi con s th t nghi p ỷ ệ ế tr nên x u đi t nh ng năm 1950. Trong nh ng năm 1970 và 1980, các nhà kinh t bao g m ng i đo t gi i Nobel Robert ế ườ Lucas c a Đ i h c Chicago và Thomas Sargent, Đ i h c New York, s d ng các lý thuy t kỳ ế v ng h p lý đ c th o lu n trong ch ng 7 đ ki m tra lý do t i sao các chính sách tùy nghi ượ ươ xu t hi n l i cho k t qu r t kém. H phân tích nh ng nghi ng v vi c li u mô hình kinh ế ả ấ t vĩ mô có th đ c s d ng đ đánh giá các tác đ ng ti m năng c a chính sách và li u ế ượ chính sách có th c s hi u qu khi công chúng tin r ng nó s đ c th c hi n. Vì nghiên c u ượ c a Lucas và Sargent mang nh ng hàm ý m nh m v cái cách mà chính sách đ c ti n hành ượ ế nên nó đã đ c gán mác nh m t cu c cách m ng kì v ng h p lý. ượ ư Ch ng này xem xét các phân tích đ ng sau cu c cách m ng kỳ v ng h p lý.Chúng ta b t ươ đ u tr c tiên v i nh ng đánh giá c a Lucas, ông ch ra r ng vì kỳ v ng r t quan tr ng trong ướ hành vi kinh t , đ d đoán nh ng k t qu đ t đ c c a m t chính sách tùy nghi thì khá là ế ế ượ khó. Sau đó chúng ta th o lu n v nh h ng c a nh ng kỳ v ng h p lý d a trên nh ng ề ả ưở phân tích v t ng c u và t ng cung đ c phát tri n trong ch ng 23 và tìm hi u làm th nào ề ổ ượ ươ ế mà nh ng đ t phá v m t lý thuy t này đã t o nên mô hình ho ch đ nh chính sách hi n hành ế và các cu c tranh lu n. BÀI PHÊ BÌNH C A LUCAS V TH M Đ NH CHÍNH SÁCH
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Các nhà kinh t h c t lâu đã s d ng ế các mô hình kinh t l ng vĩ mô ế ượ đ d đoán các ho t đ ng kinh t và đánh giá các
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern