Obligatorisk opgave 7_.docx - Obligatoriskopgave7 1 1.1 ,...

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

Obligatorisk opgave 7 1)1.1 Markedsligevægten er defineret som det punkt, hvor udbud og efterspørgsel er lig hinanden – altså hvor der hverken er overskudsudbud eller overskudsefterspørgsel. Ligevægtsprisen og ligevægtsmængden aflæses således i det punkt, hvor udbuds- og efterspørgselskurverne krydser hinanden. Ligevægtsprisen er aflæst af figuren som 10.000, mens ligevægtsmængden aflæses til 100.000 lejligheder. Baggrunden for efterspørgselskurven på kort sig er forklaret ved ’loven’ om aftagende efterspørgsel. Der er således en aftagende efterspørgsel på lejerlejligheder, når prisen på disse stiger. Givet de enkelte virksomheders udbudskurver, udledes hele markedets udbudskurve ved horisontalt at addere alle de enkelte virksomheders udbudskurver. Udseendet af udbudskurven på kort sigt er præget af, at inputs ikke er variable. Udbudskurven er i dette tilfælde helt lodret, hvilket indikerer et perfekt uelastisk udbud – elasticitet = 0. Til enhver pris vil den udbudte mængde således forbliver uændret. Den totale omsætning for sælgere af lejligheder ændres altså relativt meget ved en relativ lille ændring i pris. 1.2 Forbrugeroverskuddet (CS) er defineret ved forskellen mellem, hvad forbrugerne er villige til at betale for et gode, og hvad de faktisk betaler. Forbrugeroverskuddet måler således forbrugerens nettogevinst ved at købe et gode. Producentoverskuddet (PS) er defineret ved forskellen mellem, hvilken pris virksomhederneer villige til at sælge et gode, og den pris de faktisk får for godet – den pris virksomheden fårfor godet fratrukket produktionsomkostningerne ved at producere varen.  Producentoverskuddet måler således producentens nettogevinst ved at indtræde på markedet.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture