Obligatorisk opgave 5_.docx - Obligatoriskopgave5 1 1.1 ....

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Obligatorisk opgave 5  1) 1.1  Nedenfor er Sannes budgetmængde illustreret. I samme diagram er Sannes indifferenskurver tegnet. Sannes budgetmængde er præsenteret p å  baggrund af udregningerne:  1200/40 = 30 biografbilletter  1200/10 = 120 popcornbægre  tegn graf Sanne vurderer biografbilletter og popcorn som perfekte komplementer, og hendes  indifferenskurver er derfor retvinklede. Sanne er ligeglad med, hvor mange biografbilletter  hun har, hvis ikke hun samtidig har akkurat lige s å  mange popcornbægre. Sanne opn å s å ledes den samme nytte ved eksempelvis at have 20 biografbilletter og 10 popcornbægre,  som hun ville opn å  ved at have 10 biografbilletter og 10 popcornbægre.  1.2  Nyttemaksimum angives om  den sammensætning af varebundter, hvorved forbrugeren opnår maksimal glæde i forhold til sit begrænsede budget. Nyttemaksimummet aflæses der, hvor den højest mulige indifferenskurve tangerer budgetlinjen. Sanne g å r for de resterende 1200 kr. i biografen og køber  é t bæger popcorn 24 gange, idet 1200 ( 40 + 10 ) = 24 . Sannes nyttemaksimum er s å ledes defineret i det punkt, hvori hun f å r 24  biografbilletter og 24 popcornbægre. Dette punkt er, hvor kurven for Sannes budgetlinje  side 1 af 5
akkurat tangerer hendes indifferenskurve – alts å  i det punkt hvor hældningen p å   indifferenskurven er lig med hældningen p å  budgetlinjen (MRS = - P popcorn   / P biografbilletter  ).  1.3  N å r prisen p å

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture