Hjemmeopgave 1_.docx - Hjemmeopgave1 A fra20062016.,

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Hjemmeopgave 1  A)  I det følgende beregnes og anskues henholdsvis eksportens og importens andel af BNP i Danmark  fra 2006-2016. Til dette anvendes andelsberegninger med fordel, idet form å let med anvendelsen af  andelsberegningerne netop er at undersøge det indbyrdes størrelsesforhold mellem eksport og  import i forhold til BNP. Omvendt er ulempen ved andelsberegninger, at det ikke ud fra en stigning  eller et fald i en andel kan konkluderes, at størrelsen af denne er steget eller faldet. Derudover er det ligeledes en ulempe, at man ikke kan aflæse den relative eller absolutte vækst ud fra  andelsberegninger.    Ved beregning af andele regnes der altid for værdier i løbende priser, idet prisudviklingen i de to  anvendte komponenter kan være forskellige. Formlen for beregning af andele opskrives s å ledes:  Procentuelandel af ' år t ' = Tal år t ( løbende priser ) Tali alt år t ( løbende priser ) 100 pct .   Et eksempel p å  hvorledes beregningen for andele i et givent  å r er udført vises her med importens  andel af BNP i 2011: Pct .andel import ift. BNPi 2011 = 875,9 mia.kr . 1846,9 mia.kr. 100 pct . = 47,4 pct . B å de importen og eksportens  procentuelle andele af BNP i Danmark fra 2006-2016 er præsenteret i  figur 1 Figur 1  er udregnet  og udformet efter data i  tabel 1  og  tabel 2  bilag 1 .   40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 Figur 1: Importen og eksportens andel af BNP Import Eksport #REF! #REF! BNP (kædede værdier) Pct. Mia. kr. (kædede værdier) Anm:  viser importens gennemsnitlige andel af BNP                           viser eksportens gennemsnitlige andel BNP  Data for import og eksport er m å lt i løbende priser, mens BNP er i kædede værdier.  Kilde:  , tabel NAN1  Side 1 af 5
Af  figur 1  bemærkes det først og fremmest, at eksporten har udgjort en større andel af BNP end  importen siden 2006, hvilket vidner om en positiv nettoeksport fra 2006-2016. Eksporten har i 

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture