Hjemmeopgave 2_.docx - Hjemmeopgave2...

This preview shows page 1 - 3 out of 15 pages.

Hjemmeopgave 2 I følgende opgave beskrives udviklingen i forsyningsbalancens væsentligste komponenter siden 2000 i 2010-priser, kædede værdier (delopgave 1). I opgaven bestemmes endvidere vendepunkter for BNP siden 2000 (delopgave 2). I begge delopgaver indgår beregninger lavet på baggrund af datafra Statistikbanken samt dertilhørende formålsbeskrivelser og metodeforståelse. I delopgave 1 og 2 præsenteres der i øvrigt figurer, som illustrerer de behandlede data. Slutteligt (delopgave 3) forklares den beskrevne udvikling i delopgave 1 og 2.    Delopgave 1) En grundlæggende definition i nationalregnskabet er, at værdien af de varer og tjenester, som tilgået land i en tidsperiode, er lig værdien af landets anvendelse af varer og tjenester i samme tidsperiode. Man skriver, at tilgang = anvendelse. Forsyningsbalancen bygger på denne definition, og opskrives blandt andet på formlen: Y + M = C + G + I + X    Y = C + G + I + (X-M), hvor X-M = nettoeksporten (NX), C = privat forbrug, G = offentligt forbrug og I = bruttoinvesteringer.  Siden hvorfra BNP (Y) opgøres ved denne formel kaldes anvendelsessiden.  Ved beskrivelse af udviklingen i de ovenfornævnte delkomponenter af forsyningsbalancen indgåder i denne opgave to forskellige metoder; udregning af henholdsvis vækstbidrag og simple indeks.  Vækstbidrags-beregningen er til dette formål med fordel anvendt, idet der herved gives et overblik over forskellige delkomponenters bidrag til den samlede størrelse. Da der ved denne beregning relativeres til den samlede størrelse (i dette tilfælde, BNP), bliver det endvidere muligt at sammenligne størrelser af forskelligt niveau. Ved beregning af vækstbidrag, vel og mærke i faste priser (kædede værdier), benyttes en formel, som opskrives således:Vækstbidrag(kædede værdier)=Talår n(kæ. værd.)Talår0(kæ.værd .)Talår0(kæ.værd .)100Talår0(løb. pris)Talialtår0(løb. pris) Et eksempel på hvorledes beregningen for vækstbidraget i et givent år er udført vises her med det private forbrugs vækstbidrag til BNP i 2015:side 1 af 13
Vækstbidragfra privat forbrug tilBNP i2015=892,6876,2876,2100955,92027,2=0,88pct . pointVækstbidraget fra både nettoeksporten (NX), privat forbrug (C), offentlige forbrugsudgifter (G) og bruttoinvesteringer (I) til BNP siden 2000 er præsenteret i figur 1Figur 1 er udregnet og udformet efter data i bilag 1. Af figur 1 bemærkes det, at vækstbidragene fra komponenterne i forsyningsbalancen summerer til væksten i BNP. 2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016-8-6-4-20246-8.0-6.0-4.0-2.00.02.04.06.0Figur 1: Bidrag til realvækst i BNPNX

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture