\u0e15\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e04\u0e13\u0e34\u0e15 (\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21) \u0e1a\u0e17\u0e17\u0e35\u0e48 00 \u0e40\u0e0b\u0e15 \u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21.pdf - http\/www.pec9.com 1 0.1

ติวสบายคณิต (เพิ่มเติม) บทที่ 00 เซต สรุปเข้ม.pdf

This preview shows page 1 - 3 out of 17 pages.

สรุปเข้มคณิตศาสตร์ เล่ม 1 .com บทนำ เซต 1 บทนำ เซต 0.1 เซต 0 .1.1. การเขียนแทนเซต ในวิชาคณิตศาสตร์ ใช้คาว่า เซต ในการกล่าวถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆ และเมื่อกล่าวถึงกลุ่ม ของสิ่งใดแล้ว จะสามารถบอกได้แน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่มและสิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม เช่น เซตของจานวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 3 คือจานวน 1 , 2 , 3 เป็นต้น การเขียนแสดงเซตอาจเขียนได้ 2 แบบดังนี้ 1 . แบบแจกแจงสมาชิก เป็นการเขียนแสดงสมาชิกของเซตให้เห็นจริง เช่น A = { 5 , 6 , 789 } สิ่งที่อยู่ในเซต และมี , คั่นไว้ เรียกว่าเป็นสมาชิกของเซต 1 ตัว จากตัวอย่างนี้จะได้ว่า 5 เป็นสมาชิกของเซต A เขียนเป็นสัญลักษณ์แทนด้วย 5 A ( อ่านว่า เป็นสมาชิก ) และ 6 A 789 A แต่ 1 ไม่เป็นสมาชิกของเซต A เขียนเป็นสัญลักษณ์แทนด้วย 1 A ( อ่านว่า ไม่เป็นสมาชิก ) 2 . แบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก เป็นการเขียนโดยใช้ตัวแปรแทนสมาชิกแล้วบรรยาย สมบัติของสมาชิกที่อยู่ในรูปของตัวแปรนั้น เช่น B = { x | x เป็นจานวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 4 } อ่านว่า B เป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจานวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 4 1 . ต่อไปนี้ ข้อที่ถูกได้แก่ข้อใดบ้าง a. 1 { 1 , 2 , { 3 } , { 4,5,6 } } b. 2 { 1 , 2 , { 3 } , { 4,5,6 } } c. 3 { 1 , 2 , { 3 } , { 4,5,6 } } d. {4} { 1 , 2 , { 3 } , { 4,5,6 } } e. { 4,5 } { 1 , 2 , { 3 } , { 4,5,6 } } f. { 4,5,6 } { 1 , 2 , { 3 } , { 4,5,6 } } 1 . a , b , c 2 . a , b , d 3 . a , b , e 4 . a , b , f
Image of page 1
สรุปเข้มคณิตศาสตร์ เล่ม 1 .com บทนำ เซต 2 0.1.2. เซตที่ควรรูจัก 1 ) เซตว่าง คือ เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เช่น D = {x | x เป็นจานวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1}
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 17 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes