16 \u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e47\u0e01\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32.pdf - 4 http\/www.pec9.com 16 16 16.1

16 คลื่นและแม่เหล็กไฟฟ้า.pdf

This preview shows page 1 - 3 out of 12 pages.

ติวสบายฟิ สิกส์ เล่ม 4 .com บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า 114 บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า 16.1 ทฤษฏีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าของแมกซ์เวลล์ ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์ กล่าวว่า สนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถเหนี่ยวนา ให้เกิดสนามไฟฟ้ า และสนามไฟฟ้ าที่เปลี่ยนแปลงสามารถท าให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ แม้ว่า บริเวณนั้นๆ จะเป็นตัวนาหรือฉนวนหรือสุญญากาศก็ตาม ตามทฤษฎีของแมกซ์เวลล์ เมื่อมีสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเหนี่ยวนา ระหว่างสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นคลื่น เรียกว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า 16.2 การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เกี่ยวกับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีสิ่งที่ควรทราบดังนี้ 1 . สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก และทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า จะอยู่ในทิศ ที่ตั้งฉากกันตลอดเวลา จึงถือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวาง 2 . เมื่อทราบทิศของสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก จะสามารถหาทิศของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากกฎมือขวาโดยแบ มือขวาและกางหัวแม่มือออก ชี้นิ้วทั้งสี่ ไปตามทิศสนามไฟฟ้า ( E ) แล้วแบมือ ไปตามทิศของสนามแม่เหล็ก ( B ) หัว แม่มือจะชี้บอกทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทันที 0 E Y X B Z v
Image of page 1
ติวสบายฟิ สิกส์ เล่ม 4 .com บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture