14 \u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e41\u0e2a.pdf - http\/www.pec9.com 3 weeks 2 14 14 14.1(E e Q =(I

14...

This preview shows page 1 - 3 out of 17 pages.

ติวสบาย 3 weeks เข้ามหาลัย 2.comบทที่ 14ไฟฟ้ ากระแส1 บทที่ 14 ไฟฟ้ ากระแส14.1 กระแสไฟฟ้ าพิจารณาตัวอย่างสมมุติในรูปภาพเมื่อนาเส้นลวดตัวนาแตะเชื่อมตัวเก็บประจุลบและบวกเข้าด้วยกัน อิเล็ก-ตรอนในตัวเก็บประจุลบจะเคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดตัวนาไปยังตัวเก็บประจุบวก ทาให้เกิดเป็นกระแสอิเล็กตรอนขึ้นในเส้นลวดตัวน านั้น และเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งมาถึงตัวเก็บประจุบวกจะเกิดกระแสของประจุบวกไหลย้อนจากขั้วบวกไปขั้วลบ กระแสการไหลของประจุตรงนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็ นกระแสไฟฟ้ า ( I )โปรดสังเกตว่า กระแสอิเล็กตรอนและอนุภาคไฟฟ้ าลบจะมีทิศจากขั้วลบไปขั้วบวก แต่กระแสประจุหรือกระแสไฟฟ้า ( I ) จะมีทิศจากขั้วบวกไปลบ เหมือนทิศของสนามไฟฟ้ า ( E ) และทิศการเคลื่อนที่ของอนุภาคไฟฟ้าบวกทั่วไปซึ่งจะมีทิจากขั้วบวกไปลบเช่นกัน1(แนว มช)ก าหนดให้สนามไฟฟ้ า ( E ) มีทิศทางดังรูป การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและทิศทางของกระแสไฟฟ้า (I ) ที่เกิดขึ้นจะเป็นจริงดังรูปในข้อใด1. 2. 3.4.+++++สนามไฟฟ้า (E) กระแสอิเล็กตรอนกระแสประจุ = กระแสไฟฟ้า(I)ขั้วบวกขั้วลบ+Qe I E+ + I E+ + I E+ + I E+ +
Background image
ติวสบาย 3 weeks เข้ามหาลัย 2.comบทที่ 14ไฟฟ้ ากระแส2 สาหรับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนานั้น สามารถคานวณหาขนาดได้จากสมการI =tQ
Background image
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 17 pages?

  • Summer '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture