BÄ°LGÄ°SAYAR&ALGORÄ°TMA

BÄ°LGÄ°SAYAR&ALGORÄ°TMA - Matlab Ders Notlar...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Matlab Ders Notlar MATLAB de Programlama Yrd. Do. Dr. Blent AKMAK Elektronik ve Haberleme Mhendislii Teekkr: MATLAB ders notlarnn hazrlanmasnda emeklerinden dolay Yrd. Do. Dr rfan KAYMAZ ve Yrd. Do. Dr. Mustafa YAMANa teekkr ederim. Matlab Ders Notlar KAYNAKLAR 1. * MATLAB, mer Gndodu, Osman Kopmaz, M. Akif Ceviz, Paradigma Akademi, 2003. 2. * MATLAB ve Programlama, Dr. Aslan nan, Papatya yaynlar, 2004. 3. * MATLAB 6.5, A. Emre etin, Alfa Yaynlar, 2003. 4. * MATLAB ile Mhendislik Sistemlerinin Analizi ve zm, brahim Yksel, Vipa, 2000. 1. Her yn ile MATLAB, Mehmet Uzunolu, mer alar Onar, Ali Kzl, Trkmen Kitabevi, 2003. 2. MATLAB ile Mhendislik Sistemlerinin Analizi, Uur Arifolu, Alfa Yaynlar, 2003. * Erzurumda bulunabilecek kaynaklar MATLAB Ders Notlar Dersin erii 1. HAFTA ( 8-14 Mart) Bilgisayar Programlama dilleri ve tarihi geliimi, Algoritma hazrlama 2. HAFTA ( 15-21 Mart) Ak diyagramlar hazrlama (1. QUIZ) 3. HAFTA ( 21-27 Mart) MATLAB programlama ortamnn tantm Bilgi trleri, Sabitler, Deikenler Deiken trlerinin programda tantlmas Aritmetik ilemler, Aktarma deyimleri, 5. HAFTA ( 28 Mart- 2 Nisan) Giri- k deyimleri (2. QUIZ) 6. HAFTA ( 3- 9 Nisan) evrim yaplar 7. HAFTA ( 9-13 Nisan) Kontrol deyimleri 8. HAFTA ( 14-20 Nisan) Kontrol deyimleri (3. QUIZ) 9. HAFTA ( 21-27 Nisan) Dizin kavram 10. HAFTA ( 28 Nisan-4 Mays) Fonksiyonlar 11. HAFTA ( 5-11 Mays) Dosya ynetimi 12. HAFTA ( 12-18 Mays) Hazr fonksiyonlar ve kullanm 13. HAFTA ( 19-25 Mays) Hazr fonksiyonlar ve kullanm (4. QUIZ) 14. HAFTA ( 26-31 Mays) Grafik izme http://lecture.eingang.org/toc.html MATLAB Ders Notlari Bilgisayarn ksa tarihesi Bilinen en eski hesaplama cihazlarndan biri 4-5 bin yl ncesine kadar giden ve binlerce yl hesaplamada kullanld bilinen ABAKS tr. lk mekanik hesap makinesi ise 1642 ylnda bir Fransz dnr ve matematikisi olan Blaise PASCAL (Not: 1980li yllarda gelitirilen Pascal programlama dili onun adna ithaf edilmitir) tarafndan icat edilmitir. Pascaln toplama ve karma yapan bu tasarm 1960l yllara dek ou mekanik hesaplama kaninesinde kullanlmtr. Bu tasarm, 1673de Gottfried ve Leibnitz tarafndan gelitirilerek hem drt ilem yaplabilir hem de karekk alnabilir dzeye ulatrlmtr. 1850li yllarda ngilterede Cambridge niversitesinde bir matematik profesr olan Charles BABBAGE, difference engine (fark makinesi) adn verdii basit bir modelle baz denklemlerin daha kolay ve doru zlebileceini gstermitir. lkemizde de 1970li yllarn sonlarna kadar kullanlan delinmi kartlarn kefi Fransz Jacguard tarafndan yaplm ve bunlarn veri ileme ortam olarak kullanlmaya balanmas 1890l yllarda...
View Full Document

This note was uploaded on 04/27/2009 for the course CHE che 206 taught by Professor Yarımağan during the Spring '09 term at Hacettepe Üniversitesi.

Page1 / 27

BÄ°LGÄ°SAYAR&ALGORÄ°TMA - Matlab Ders Notlar...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online