{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KURS NOTLARI - Net Akademi Kulb cretsiz MATLAB Kursu Ders...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Net Akademi Kulübü Ücretsiz MATLAB Kursu- Ders Notları 10-16 Kasım 2002 A. Ü. Müh. Fak. 2. HAFTA DERS KONULARI AŞAĞIDAKI KONULAR VERILECEKTIR 1- MAtlab programının çağrılması 2- Matlab hakkında tarihi bilgi ve genel özellikleri 3- Matlab ortamının tanıtımı a. Help ortamının tanıtımı b. Workspace c. History d. Genel grafik özellikleri (çok kısa) e. M dosyaları 4- Değişkenler, vector, matrisler 5- Aritmetik işlemler 6- atama deyimleri 7- örnekler ve dersde ödevler 8- 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Net Akademi Kulübü Ücretsiz MATLAB Kursu- Ders Notları 10-16 Kasım 2002 A. Ü. Müh. Fak. a. Matlab 1 Yrd. Doç. Dr. Ömer Gündoğdu Yrd. Doç. Dr. İ rfan Kaymaz MATLAB, bilim adamları ve mühendislere, Fortran ve C gibi gelenekselleşmiş dillerde program yazmaksızın, matrislere dayalı problemleri çözmede kullanılmak üzere bir sayısal hesaplama kütüphanesi sunmak amacıyla, MATris LABoratuvarı (MATrix LABoratory) programı olarak tasarlanmıştır. Fakat daha sonra, Optimization Toolbox ve Control System Toolbox gibi bazı toolbox’lar eklenerek geliştirilmiştir. MATLAB bir yorumlayıcıdır (interpreter); yani sonuç, daha ziyade el tipi hesap makinelerine benzer tarzda ekranda yazılı bir metin olarak alınabilir. Neticede diğer dillerde olduğu gibi “derleme”ye (compilation) ihtiyaç yoktur; fakat programlamaya izin vermesi cihetiyle de güçlü bir paket programdır. 1. Temel Bilgiler MATLAB hem yeni başlayanlara hem de uzmanlaşmış olanlara çok pratik bir yardım da sağlamaktadır. Özel bir komut hakkında bilgi edinmek için ekrandan “ help komut adı komutu girilir; burada “ komut adı ” ilgilendiğiniz MATLAB komutunu temsil eden kelimedir. Kullanıcı, belirli bir konuda hangi komutları kullanabileceğini bilmek isterse “ lookfor kavram adı “ komutunu girmesi yeter. Mesela, “ lookfor exponential “ yazılıp enter tuşuna basıldığında; MATLAB her biri için kısa açıklamalarıyla birlikte üs almaya ilişkin tüm komutları sıralar. Şayet ilave bilgi gerekliyse help exp ” komutunun girilmesi ilgili komuta ait ayrıntılı bir yardımla neticelenir. 2. Hesap Makinesi Olarak MATLAB Ekrana bir ifade yazılıp giriş (enter) tuşuna basıldığında MATLAB bu komutu hemen icra eder ve sonucu komut penceresinde basar. Eğer kullanıcı özel bir komutun sonucu olan çıktıyı görmek istemiyorsa komut bittikten sonra basitçe bir “;” işareti, yani noktalı virgül (semicolon) koymak yeterlidir. Açıklamalar yazılmak istendiğinde bunların her satırının önüne % (yüzde) işareti konmalıdır. MATLAB’taki temel aritmetik işlemler aşağıda Tablo 1’de artan öncelik sırasına göre özetlenmiştir. Tablo 1. MATLAB’ta aritmetik işlemler. İşlem Sembol Misal Toplama, a+b + 2+3 Çıkarma, a-b - 5-2 Çarpma, a*b * 3*4 Bölme, a/b / 14/7 Üs alma, a b ^ 2^3 MATLAB aynı zamanda pek çok hazır (built-in) matematik ve nümerik fonksiyonlara sahiptir. Bu fonksiyonların bazıları Tablo 1.4’te listelenmiştir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}