{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MANTIKSAL Ä°FADELER&M DOSYALARI

MANTIKSAL Ä°FADELER&M DOSYALARI -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama III Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. Samet HA ILO LU Ş Ğ Dr. Tevhit KARACALI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
MATLAB Ders Notları MATEMAT KSEL VE MANTIKSAL OPERATÖRLER İ Program dallandıran bir çok yapıda, işlemler, sonucun " doğru " ( 1 ) veya " yanlış " ( 0 ) olması durumları ile kontrol edilir. MATLAB' da ' doğru ' veya ' yanlış ' ifadeleri ile sonuçlar üreten iki çeşit operatör vardır. Bunlar matematiksel ve mantıksal operatörlerdir. Matematiksel Kar la t rma Operatörleri şı ş ı Matematiksel Kar t rma Operatörleri ş ı Bu operatörler iki değişkenin değer bakımından karşılaştırmasını yaparlar ve üretilen sonucun doğru ( 1 ) veya yanlış ( 0 ) durumuna göre sonuçlar üretirler. Genel kullanımları a1 a1 işlem a2 a2 şeklindedir. Burada a1 ve a2, aritmetik değerler , değişkenler veya karakter dizileri olabilir, " işlem " ise, söz ettiğimiz matematiksel kıyaslama operatörlerinden biri olabilir. Eğer a1 ve a2 arasındaki ilişki operatörün belirttiği şekilde ise işlem, 1 değerini alır. Eğer operatörün belirttiği durumdan farklı bir durum söz konusu ise işlem 0 , değerini alır. == Eşittir ~= Eşit değildir > Büyüktür >= Büyük veya eşittir < Küçüktür <= Küçük veya eşittir 5 < 6 1 5 <= 6 1 5 == 6 0 5 > 6 0 6 <= 6 1
Background image of page 2
MATLAB Ders Notları Eşitlik durumlarında verilen işaret iki adet eşittir " == " işaretinden oluşur. Oysa değişken atamalarında kullandığımız eşittir " = " , bir tanedir. Bu ikisi birbirlerinden farklı operatörlerdir. " == " operatörü, kıyaslama durumlarında kullanılır ve mantıksal bir sonuç üretir. "Eşit ise", "eşit midir?" şeklindeki durumlarda kullanılır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}