MATLAB TEMELLERÄ°

MATLAB TEMELLERÄ° - BLM III - MATLAB...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BLM III - MATLAB TEMELLER MATEMAT KSEL VE MANTIKSAL OPERAT RLER __________ Program dallandran bir ok yapda, ilemler, sonucun "doru" (1) veya "yanl" (0) olmas durumlar ile kontrol edilir. MATLAB' da 'doru' veya 'yanl' ifadeleri ile sonular reten iki eit operatr vardr. Bunlar matematiksel ve mantksal operatrlerdir. Matematiksel Karlatrma Operatrleri Bu operatrler iki deikenin deer bakmndan karlatrmasn yaparlar ve retilen sonucun doruluu (1) veya yanll (0) durumunda, deiik sonular retirler. Genel kullanmlar a1 ilem a 2 eklindedir. Burada a x ve a 2 , aritmetik deerler, deikenler veya karakter dizileri olabilir, "ilem" ise, sz ettiimiz matematiksel kyaslama operatrlerinden biri olabilir. Eer aj ve a 2 arasndaki iliki operatrn belirttii ekilde ise ilem, 1 deerini alr. Eer operatrn belirttii durumdan farkl bir durum sz konusu ise ilem O, deerini alr. Baz ilemler ve rettikleri sonular == Eittir ~= Eit deildir > Byktr >= Byk veya eittir < Kktr <= Kk veya eittir Tabloda son rnek olarak grnen A ' < ' Z ' rneinde, ilemin 1 cevabn retmesinin nedeni, trnak ii (string) verilen harflerin, alfabetik ncelik sralarna gre deerlendirilmesidir. Eer trnak iinde verilen ve eit uzunluklarda olan iki kelimenin kyaslanmas istenirse, MATLAB, bunlar her bir eleman, bir dierine karlk gelecek ekilde kyaslar ve buna gre trnak ii kelimelerle ayn eleman saysna...
View Full Document

Page1 / 6

MATLAB TEMELLERÄ° - BLM III - MATLAB...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online