{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MATLAB TEMELLERÄ° - BLM III MATLAB...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÖLÜM III - MATLAB TEMELLERİ MATEMAT İ KSEL VE MANTIKSAL OPERAT Ö RLER __________ Program dallandıran bir çok yapıda, işlemler, sonucun "doğru" (1) veya "yanlış" (0) olması durumları ile kontrol edilir. MATLAB' da 'doğru' veya 'yanlış' ifadeleri ile sonuçlar üreten iki çeşit operatör vardır. Bunlar matematiksel ve mantıksal operatörlerdir. Matematiksel Karşılaştırma Operatörleri Bu operatörler iki değişkenin değer bakımından karşılaştırmasını yaparlar ve üretilen sonucun doğruluğu (1) veya yanlışlığı (0) durumunda, değişik sonuçlar üretirler. Genel kullanımları a1 işlem a 2 şeklindedir. Burada a x ve a 2 , aritmetik değerler, değişkenler veya karakter dizileri olabilir, "işlem" ise, söz ettiğimiz matematiksel kıyaslama operatörlerinden biri olabilir. Eğer aj ve a 2 arasındaki ilişki operatörün belirttiği şekilde ise işlem, 1 değerini alır. Eğer operatörün belirttiği durumdan farklı bir durum söz konusu ise işlem O, değerini alır. Bazı işlemler ve ürettikleri sonu çlar == Eşittir ~= Eşit değildir > Büyüktür >= Büyük veya eşittir < Küçüktür <= Küçük veya eşittir Tabloda son örnek olarak görünen ‘A ' < ' Z ' örneğinde, işlemin 1 cevabını üretmesinin nedeni, tırnak içi (string) verilen harflerin, alfabetik öncelik sıralarına göre değerlendirilmesidir. Eğer tırnak içinde verilen ve eşit uzunluklarda olan iki kelimenin kıyaslanması istenirse, MATLAB, bunları her bir eleman,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

MATLAB TEMELLER&Auml;&deg; - BLM III MATLAB...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online