{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DİZİN_ÖRNEK

DİZİN_ÖRNE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
- Aşağıdaki vektörleri üretiniz: a) -20 ile 20 arasındaki tek sayılardan oluşan a vektörü b) 0 ile 50 arasındaki tek sayılardan oluşan b vektörü c) Tüm elemanları -5 olan 10 elemanlı bir c vektör d) 0 ile 50 arasında 4 artımlı bir d vektörü 2- Aşağıdaki veri aralıklarını bulunuz. a) x=linspace(0,2*pi,15) b) y=logspace(0,2,5) 3- a=1:5, b=1:2:9 olmak üzere c=a+b, d=a-b, e=3*a, f=a.*b, h=a./b k=[b a] , l=[a(1:2:5) 11 13 12], m=[1;2;3;4;5], n=a' , vektörlerini bulunuz. 4) L=[0 pi/4 pi/2 3*pi/4 pi 5*pi/4 3*pi/2 7*pi/4 .... ] L = 0 0.7854 1.5708 2.3562 3.1416 3.9270 4.7124 5.4978 .... kuralına göre 20 elemanlı L vektörünü oluşturacak Matlab kodunu yazınız. 5) x=(0:0.1:2)*pi vektörüne göre - ilk beş elemanı gösteriniz - 11. elemandan son elemana kadar sayıları gösteriniz (İpucu: x(11:end) ) - Sırasıyla 10. 9. 8. 7. elemanları gösteriniz (İpucu: x(3:-1:1) ) - x(0:2:10) ne demektir? - x([1 3 2 4]) ne demektir? 6) u = [1 2 3]; v=[-3 -2 -1]; vektörlerini kullanarak
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

DİZİN_ÖRNE...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online