{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DÄ°ZÄ° KAVRAMI&MATRÄ°SLER

DÄ°ZÄ°...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 6-7 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama      VI-VII Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. Samet HA ILO LU Ş Ğ Dr. Tevhit KARACALI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 6-7 Matlab Ders Notları Uygulama: AX 2 +Bx+C=0 ikinci derece denklemin köklerini hesaplayan aşağıdaki algoritmayı MATLAB’de programlayınız A1: Başla A2: A,B,C değerlerini gir A3: delta=B^2+4ac değerini hesapla A4: delta<0 ise ‘kökler kompleks’ yaz, değilse A5’e git A5: delta>0 ise ’kökler reel’ yaz, değilse ‘katlı kök hali’ yaz A6: A7: A8: X1 değerini yaz A9: X2 değerini yaz A10: Son a delta b X 2 / ) ( 1 + - = a delta b X 2 / ) ( 2 - - =
Background image of page 2
Hafta 6-7 MATLAB Ders Notları a =input (‘x^2 li terimin katsayısını giriniz=‘); b =input (‘x li terimin katsayısını giriniz=‘); c =input (‘Sabit terimi giriniz=‘); delta=b^2-4*a*c; if delta<0 disp(‘kökler kompleks’); elseif delta>0 disp(‘kökler Reel’) elseif delta ==0 disp(‘katli kök hali’) end x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a); x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a); fprintf(‘1.kök:%f\n’, x1); fprintf(‘2.kök:%f\n’, x2); Çözüm:
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 6-7 MATLAB Ders Notları MATLAB’de Karakter Tipinde Değişken Girişi: Komutu ile k değişkenine sadece sayısal değerler girebiliriz. Bu k değişkeni bir karakter olduğunda ve bu değişkene komut penceresinde bir karakter değer girmek istediğimizde değeri iki tırnak içinde girmek zorundayız. Bu durumdan kurtulmak için MATLAB’de karakter tipindeki değişkenin okutulması için şu yapı kullanılır: Degisken_adi=input(‘Açıklama: ', 's'); k=input(‘Açıklama: '); Değişkenin karakter tipinde olduğunu gösterir
Background image of page 4
Hafta 6-7 MATLAB Ders Notları Örnek: Karakter değerler okuyan ve bir noktaya rastlayınca toplam karakter sayısını veren programı MATLAB’de yazınız. karakter= input ('Karakteri giriniz: ', 's'); ksayi=0; while karakter ~= ‘ . ' karakter= input ('Karakteri giriniz:', 's'); ksayi=ksayi+1; end fprintf('Toplam karakter sayısı=%g', ksayi)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 6-7 Matlab Ders Notları PROGRAMLAMADA D Z
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}