ÇÖZÜMLER

ÇÖZÜMLER - MATLAB...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 7 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hafta 7 Matlab Ders Notları Uygulamalar Uygulama 1: QUIZ_2’nin çözümleri SORU 1: Aşağıda belirtilen değişken tanımlamalarında yanlış olanları düzeltip noktalı kısma yazınız. a) 1ders :............... b) ders1000 :............... c) ders_1 :............... d) ders 1 :............... e) ders^2 :............... SORU 2: Aşağıda veilen programın sonucunu kutucuğa yazınız a=10; b=20; toplam=10; if a=9 toplam=a+b; end toplam SORU 3: Aşağıda seçeneklerden hangileri bir MATLAB dosyasına isim olarak verilemez? Seçenekler üzeri işaretleyiniz a) odev 5.m b) ödev5,m c) ödev_1.m d) 2Ödev;m e) odev.2m
Background image of page 2
Matlab Ders Notları Uygulama 1: QUIZ_2’nin çözümleri SORU 4: Aşağıda verilen programın sonucunu yazınız. a=10; b=20; toplam=0; for x = 1:5 if x < 4 toplam=toplam+x+a; else toplam=toplam+x+b ; end end toplam SORU 5: Aşağıda verilen programdaki hataları belirleyip doğrularını belirtilen yerlere yazınız. Toplam=0
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/27/2009 for the course CHE che 206 taught by Professor Yarımağan during the Spring '09 term at Hacettepe Üniversitesi.

Page1 / 8

&Atilde;‡&Atilde;–Z&Atilde;œMLER - MATLAB...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online