{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QUÄ°Z SORULARI

QUÄ°Z SORULARI - MATLAB de Programlama Yrd...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 7 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 7 Matlab Ders Notları Quiz Sorular ı SORU 1: Aşağıda belirtilen değişken tanımlamalarında yanlış olanları düzeltip noktalı kısma yazınız. a) 1ornek :............... b) ornek99 :............... c) örnek_1 :............... d) ornek 1 :............... e) ornek+2 :............... SORU 2: Aşağıda veilen programın sonucunu kutucuğa yazınız a=1; b=2; toplam=5; if a = = 1.5 toplam=toplam+a; elseif a = = 1 toplam=toplam+b end toplam SORU 3: Aşağıda seçeneklerden hangileri bir MATLAB dosyasına isim olarak verilemez? Seçenekler üzerine
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

QUÄ°Z SORULARI - MATLAB de Programlama Yrd...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online