MATRÄ°S UYGULAMARI

MATRÄ°S UYGULAMARI - MATLAB de Programlama...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 8 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama      VIII  (Dizilerle ilgili örnekler) Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. Samet HA ILO LU Ş Ğ Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 8 Matlab Ders Notları Transpoz, matrislerde satır ile sütunun yer değiştirilmesi işlemidir. Yani A=3x2’lik birmatrisin transpozu alındığı zaman B=A T =2x3’lük bir matris elde edilir. Matrislerde Tranzpoz lemi İş A=[1 3 0; 4 2 -3]; for i=1:2 for j=1:3 B(j,i)=A(i,j); end end B A = 1 3 0 4 2 -3 B =A T 1 4 3 2 0 -3
Background image of page 2
Matlab Ders Notları Örnek 1 Beş işçinin 1 ay boyunca çalışma cetveli verilmiştir. Ücret değerleri Milyon TL göstermektedir. İŞÇİLER 1 2 3 4 5 Saat Ücreti 1.2 2 2.5 3 4.5 Çalışılan saat 153 160 157 165 150 Ürün Adeti 1100 1250 1000 1200 1100 a) Her bir işçi bir ayda ne kadar para kazanmıştır? b) İşverenin bu aya ait toplam maaş ödemesi kaç liradır? c) Ne kadar ürün üretilmiştir?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

MATRÄ°S UYGULAMARI - MATLAB de Programlama...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online