MATRÄ°SLERDE Ä°ÅžLEMLER

MATRÄ°SLERDE...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 9 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hafta 9 Matlab Ders Notları MATR SLERLE LEMLER İ İŞ İleri MATRİS işlemleri için MATLAB hazır fonksiyonları kullanılacaktır Matrislerin kendilerine ait bir cebirleri vardır. Özellikle matrislerin aşağıda sıralanan dört işlemleriyle ilgileneceğiz. Bir skalerle çarpım Matris toplama Matris çıkarma Matris çarpımı
Background image of page 2
Hafta 9 Matlab Ders Notları Matrislerler Skaler Çarp m ı Her hangi bir matris, bir c skaleriyle çapılabilir. Sonuçta, matris c A , ) ca ( cA ij = Örnek 3: Aşağıda verilen Matrisin 2 ile çarpımı sonucunu veren MATLAB programı = 4 1 3 2 A A=[1 2; 3 4]; [m,n]=size(A); for i=1:m for j=1:n C(i,j)=2*A(i,j); end end C
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hafta 9 Matlab Ders Notları UYGULAMA Elemanları dışardan girilen 2x2’lik bir Matrisin 2. sütününü 3 ile çarpıp yeni bir Matris elde edilen bir MATLAB programı yazınız
Background image of page 4
Hafta 9 Matlab Ders Notları
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/27/2009 for the course CHE che 206 taught by Professor Yarımağan during the Spring '09 term at Hacettepe Üniversitesi.

Page1 / 10

MATRÄ°SLERDE...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online