KIYASLAMA - MATLAB de Programlama Yrd Do Dr rfan KAYMAZ Yrd...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 10 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. A.Samet HA ILO LU Ş Ğ Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 10 Matlab Ders Notları DOSYA YÖNET M İ İ Şu ana kadar bir programda hesaplanan veya elde edilen veriler RAM’de saklanacak şekilde tanımlanmıştı. Yani, bilgisayar kapatıldığında veya MATLAB programı sona erdirildiğinde verilerde kaybolmaktaydı. Oysa pek çok uygulamada elde edilen veriler daha sonra kullanılmak üzere saklanması gerekir. Bunun için veriler bir dosyaya yazılması gerekmektedir.
Background image of page 2
Hafta 10 Matlab Ders Notları MATLAB ’de VER G R -ÇIKI FONKS YONLARI İ İ İŞ Ş İ Dosya açma: fopen fopen komutu bilgi kaydetmek için veri dosyası açar veya oluşturur. Yazım formatı: İfade = fopen (‘ dosya adı ’,’izin’) Burada: ifade -> dosya değişkeni dosya adı- >verilerin kaydedileceği dosyanın adı izin-> dosyanın kullanım izni : r,w,. ., vs.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 10 Matlab Ders Notları zin Tipleri: İ Tipler Açıklama ‘r’ Dosyayı sadece okumaya açar (yazmaya izin vermez) ‘r+’ Dosyayı yazmaya ve okumaya açar ‘w’ Varolan bir veri dosyası içindeki siler , dosya yoksa oluşturur ve dosyayı yazmaya açar ‘w+’ Varolan bir veri dosyasını yazmak için açar, dosya yoksa oluşturur ve dosyayı okumaya ve yazmaya açar ‘a’ Varolan bir veri dosyasını yazmak için açar, dosya yoksa oluşturur ve girilecek bilgileri dosya sonuna ekler ‘a+’ Varolan bir veri dosyasını okumak ve yazmak için açar, dosya yoksa oluşturur ve girilecek bilgileri dosya sonuna ekler
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

KIYASLAMA - MATLAB de Programlama Yrd Do Dr rfan KAYMAZ Yrd...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online