{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

M FONKSÄ°YONLARININ YAPISI

M FONKSÄ°YONLARININ YAPISI - MATLAB de...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 9-10 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama IX-X Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. A.Samet HA ILO LU Ş Ğ Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 9-10 Matlab Ders Notları DOSYA YÖNET M İ İ Şu ana kadar bir programda hesaplanan veya elde edilen veriler RAM’de saklanacak şekilde tanımlanmıştı. Yani, bilgisayar kapatıldığında veya MATLAB programı sona erdirildiğinde verilerde kaybolmaktaydı. Oysa pek çok uygulamada elde edilen veriler daha sonra kullanılmak üzere saklanması gerekir. Bunun için verilerin bir dosyaya yazılması gerekmektedir.
Background image of page 2
Hafta 9-10 Matlab Ders Notları MATLAB ’de VER G R -ÇIKI FONKS YONLARI İ İ İŞ Ş İ Dosya açma: fopen fopen komutu bilgi kaydetmek için veri dosyası açar veya oluşturur. Yazım formatı: İfade = fopen (‘ dosya adı ’,’izin’) Burada: ifade -> dosya değişkeni dosya adı- >verilerin kaydedileceği dosyanın adı izin-> dosyanın kullanım izni : r,w,.., vs.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 9-10 Matlab Ders Notları zin Tipleri: İ Tipler Açıklama ‘r’ Dosyayı sadece okumaya açar (yazmaya izin vermez) ‘r+’ Dosyayı yazmaya ve okumaya açar ‘w’ Varolan bir veri dosyasının içindekini siler , dosya yoksa oluşturur ve dosyayı yazmaya açar ‘w+’ Varolan bir veri dosyasını yazmak için açar, dosya yoksa oluşturur ve dosyayı okumaya ve yazmaya açar ‘a’ Varolan bir veri dosyasını yazmak için açar, dosya yoksa oluşturur ve girilecek bilgileri dosya sonuna ekler ‘a+’ Varolan bir veri dosyasını okumak ve yazmak için açar, dosya yoksa oluşturur ve girilecek bilgileri dosya sonuna ekler
Background image of page 4
Hafta 9-10 Matlab Ders Notları Dosya kapama: fclose Dosya yazma ve/veya okumaya açılan dosyanın MATLAB ’den ilişkisini kesmeye (dosyayı kapamaya) yarayan komuttur.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

M FONKSÄ°YONLARININ YAPISI - MATLAB de...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online