VERİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONLARI

VERİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONLARI

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hafta 10 Matlab Ders Notları M ATLAB ’ de P rogramlama Yr d. Doç. Dr . r fan İ KAYMAZ Hafta 10 Matlab Ders Notları DOSYA YÖN ET M İ İ Şu ana kadar bir programda hesaplanan veya elde edilen veriler RAM’de saklanacak şekilde tanımlanmıştı. Yani, bilgisayar kapatıldığında veya MATLAB programı sona erdirildiğinde verilerde kaybolmaktaydı. Oysa pekçok uygulamada elde edilen veriler daha sonra kullanılmak üzere saklanması gerekir. Bunun için veriler bir dosyaya yazılması gerekmektedir. Hafta 10 Matlab Ders Notları MATLAB ’de VER G R-ÇI KI FON KS YON LARI İ İ İŞ Ş İ Dosya açma: fopen Fopen komutu bilgi kaydetmek için veri dosyası açar veya oluşturur. Yazım formatı: İfade=fopen(‘dosya adı’,’izin’) Burada: ifade-> dosya değişkeni dosya adı->verilerin kaydedileceği dosyanın adı izin-> dosyanın kullanım izni Hafta 10 Matlab Ders Notları zin Tipleri İ Tipler Açıklama ‘r’ Dosyayı sadece okumaya açar (yazmaya izin vermez) ‘r+’...
View Full Document

This note was uploaded on 04/27/2009 for the course CHE che 206 taught by Professor Yarımağan during the Spring '09 term at Hacettepe Üniversitesi.

Page1 / 11

VERİ GİRİŞ-ÇIKIŞ FONKSİYONLARI

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online