{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MATLAB GRAFÄ°K FONKSÄ°YONLARI

MATLAB GRAFÄ°K...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 11 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama Yrd. Doç. Dr. rfan KAYMAZ İ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 11 Matlab Ders Notları MATLAB’de GRAF K LEMLER İ İŞ İ MATLAB diğer programlama dillerine nazaran oldukça güçlü bir grafik araçkutusuna (toolbox)’a sahip olmasıdır. MATLAB’de grafik çizebilmenin en kolay yollarından biri plot komutunu kullanmaktır. Örnek 20 9 2 - - = x x y Fonksiyonun herhangi bir aralıktaki grafiği aşağıda verilen MATLAB komutlarını icrası ile elde edilebilir x=1:20; y=x.^2-9*x-20; plot(x,y)
Background image of page 2
Hafta 11 Matlab Ders Notları uygulama 0 ila 2*pi arasındaki açı değerleri için sin(x) fonksiyonunu çizen bir MATLAB programı yazınız
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 11 Matlab Ders Notları GRAF K DÜZENLEYEN KOMUTLAR İ Bir grafikte aşağıda verilen tanımlamalar mevcut olmalıdır: Grafiğin başlığı Eksen takımlarının isimleri Grafiğe bir isim, başlık vermek için title komutu kullanılır X eksenine bir eksen ismi verilmesi için xlabel
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

MATLAB GRAFÄ°K...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online