GENEL UYGULAMA - MATLAB de Programlama Yrd Do Dr rfan...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 11 Matlab Ders Notları M ATLAB de P rogramlama Yrd. Doç. Dr. İrfan KAYMAZ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 11 Matlab Ders Notları Örnekler Örnek 1 Boyutları ve elemanları dışarıdan girilen rasgele iki matrisin toplamını yapan bir MATLAB programı yazınız. (gerekli kontrolleri yapması gerekmektedir)
Background image of page 2
Hafta 11 Matlab Ders Notları x=1:3:25 dizisinde 12 ile 20 arasındaki kaç tane sayı olduğunu bulan Matlab kodunu yazınız. Örnek 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hafta 11 Matlab Ders Notları Bir malzemenin başlangıç sıcaklığı 10 derece olmak üzere yapılan deneyler sonucunda yapılan ölçüm sonuçlarına göre
Background image of page 4
Background image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

GENEL UYGULAMA - MATLAB de Programlama Yrd Do Dr rfan...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online