{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ANTnotesIV - 5.1 a yakoud num‘ow re 9 is am «‘3...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5.1. a. yakoud num‘ow re 9 is am «‘3. M31- <=> Y9 71- ((-n] )K "" r "-' D - \I. L9 7 “We. Y“: E ., «ac-\(c‘en =4 . Nil-h. (€- “ c. ‘H . + L“ o ‘6‘“ "hdu" -) + “(3) “I”. g:- Anna“. 2) ch... L‘cw-IJ * H. -|- than .9 5° I m ram}, «ms-\- \u. 3.0 (ma 4) =3 .l‘a“ on => 3114 Mac)“ mks: A: t}. . \n “do. 4. Mum... W ‘1} w. an.» vufiww- m-dulm aim, ms+ m .‘R- WM so}; {can on rung. Y1.“ *Mw’f 9:.“- If «‘43. 1'5 {OWNS a £43“, Ala. iwh- fun: A "“2' Uncut Gig-kw : ( n “ch kick“ .. usi- ohflflfiflkui'hkvh ‘- aivm a —vs¢*u' svu am" Yum,qu G thc.“ IKY‘E ‘J *5? an“ 1"“ call 6*- \l- a) d 01‘0bfu‘: (CD't-Yr‘“r'“ \‘quqiuz Aq-a- = a.) 7 gm ““kO-i' YflYfl \‘1 TC YflSQ-T“ J 1‘!“le 'Qs‘atf-hbq I‘Mu ‘\- . .— stifli‘“ felt... \l‘, 1’ “‘0‘!“ Ev ala- .iflk . °( = 043‘ it , *kul I1: ”0* "E ".51.". mum; urn—«L {can e Qty]_ ( {#2 35129112] , w] awn-u Jam. {aflgtm} Em '. Jul-5*- .Et #1 '- V-H- of sat-dud 4.?“ gut _ +(lt\ T. O .. wt 5-4an «L3 . ‘Q" ‘.u.\mowu\‘q.\l- . A'“ “59‘“ FIG 9- &1 mi“ [an'] fem), " Aha. it {flu " and» ad" 0E 0‘8 iu’ts ‘m *1: '- ““3 -$ «‘1. iw‘rs. '- R. c-a- EJN- :s"'*°“""c (01391 =®C~F€l khan «Kw! Milka! pa‘YneH“ \mg -_ MH‘G‘R a“ 4° 7L- g.%. V\'= m.5_ x5_.\ __= (x—\)(xq+x3+X1-}:X+\3 4M: u mmmal *ol‘noml‘nl . 4h“! is a. “of“ WW? “"" JW“ "'3' n Wt?!"- Lnfis f" FIG . Ex‘ftfl deli-.1- Z “is old J“"‘ld‘\ Ii“ w-‘h 3w“ 6 “JV” Q “5) - Nh‘} =- do.’r(a:g\ (.l's. +400 "‘ +~u Lam MJH'NJI‘ NW- ) L3 @1193]. loads 1.» N (me-bun) (cu-bun.) ~1 ( at b met-b (nan-LIA} N '4’ ’1 m“: ‘ .1 AM} —. 03—45-1492. I PtdLY I? churn. '3 “mg—Lu} of bag-"I = nua+ LQ—‘N‘A = ~19 1- (ovum S'hrvs Lu" .. '91}; w my» wfihfh "—— ’53 "1'11’31'1u’u <<==) M [ Yaw-wk 2» =4 w w W ML“ = A E"- {Z ‘- “\- wildn A‘LEA 7—? a—HoeA aeAa reR =9 r-aeA- QKJ‘LVW \65 1 Ln\ -. [Ami flmwd-‘rtcl b~\ V1 , G 1 ~ g 0-“ iw‘n VW‘JH'S “Dc Jam in M “Mb, Cd]GR_ cam.) .6 R ' ” (OJ. ' ‘ 'L L sm‘auu-‘r \A Lbfinxmvg ax'k 4b.”: avgg.\ in Tl. , (4&3 '= (1] 1 (Wm) -: (act‘tmml')_ in gawk ‘41“ (Al—ah In 1 WW Yvimcivmk. Fag: uf \1 guakroicmj 43M“ 1; is Tum), _(s: scum: JW far 1&1 71m.) (Md 0' wan-1w" 1 non—WW M~\ 1 Lum‘r‘fi—N «Qatkavui 9.5 °~ Train-”Jr 9.; 1fchuci‘a\£5 W cm Ital JEU-\* WI. know .kr‘AA‘\' w; Am'fi" akwfi; Mame. Uwio‘uc %L¥Dv§%k—\1bw. (t—«EMH‘CE‘ '7 9-1. 11:55.1 . (o .; 1.77 (2" 14'ng 1’ mumFYf;defi-\ 5:. M M \,.. a ”w- M ?V‘i\~|£ iA¢a\ ‘. 1% “‘96 V 1 M aim 0'9? -1 (Pro CK." “Jr of iég-EDAS. __ ##— uv be 1’ “Two axon-J4, -%uc.jr$ w‘fldf iétals'. 1:4:ij fix VF! a \ae'rL,b+o.s-k. b-yaek Ki: 3- J6”) wflm fFfl'JD- WVTP QoLF3fl+ + “h’ 0 , filo-{o wwH” L1 53:4 1 wrik LA°?Y‘+ --. 4_ aunt?" __. 0 —-.—~) 0.9% 1: aLa ‘th / givu—r. ail-50x; 4' 7L Lem—El 3': M70 1 ALYMAMB omlux on numlvaw 'Ex‘eléx ‘F— $4., -. wa (JAWSEK, $40. 3 Jpwilru \sgéM: vac-11 3*; \ Nt. Jul.“ W?) \ < \ N(F\I\ _ ( Eualiém“ a\fiori+kvv~ fin»: avbihmfl Y\uw\\cuf $1M \ f '- E uIVA\.¢rU'lJfL wvilgt ‘6: 9—!— e k: 7 \L '1 “\ ‘5 “was *9 w , V we F, a M a. \NLJc'E—w3\ <1 yum] V? WK M; ”4 Wm M w“ Jim: K. 1:1“ ‘a’eF, Maire / f = “Z, a} mi CL .5: Q Nn-‘q; who,“ Ahark' air-fine. t=\ \NHM =\THZ,“‘M“€D)\ E C (WVWJ) a I ‘ mulch C': TYLZ \wtul“) Tuck \Mfiq—E1 J WA *flku— M”: M“ n F‘W Amt" 14F} ‘( 7' Z \6\WL H’Pfl \5 :: ai+lo‘ “tel, 'b € [9“) {=4 C” [‘5] = Z “i“fi £27578 :1 :— V2.00. (5'. \‘H 0 \cl ' CH5 W % : F -—"> WM" —\\l'|b\n (f) (i751) ‘5 m W‘Jf Cub:— n to q“ WL UM ijfi-HDV— JV‘“ ”V‘A' “\‘w ‘V‘Si'o ‘mfl SU‘DLU‘DcS; 0% Sick: 10’3“" llm. 'A -c L z. \r \-‘:\¢’=m+\- Khow-bv\ Consm‘ «r ’W 5 'L- fi£ ( a 166%,] ’60 WWW“ ‘ffindfi‘lt 4mi- ‘ u cu ”k; K -'t-=-_. «a “r «w m W 5‘9 be: “1 “ Him “W W Max = Mam“ = Urfl—[kzfl + a U. m H J‘ R gmiflgwg LA“ \Jr u) MA cachwafca cl“- 3 Mom. ab; Vain; E Wm WM Mm 4 0mm)“ = C/m“ 4" / 'Y‘nW‘ class “‘1me 0% F \s .%n*¢ ° an ii 411.. ii A h,\:c-\ m $2. OW”; rELA 1%,:ch 5 Jd/«Jr \NtE'fl wwwx Ac? \ \' -, idLak in “UN \t’c ‘P; ': L/tgfl M- A MK? 6. (WE , con/kamgé» I“ A ““ch JEN?“ M frgxcds. C'tNW‘ 1 140, CM \31. “D A N B , E 0M “E w¥ wwdr finch“ MM duals . =3 V1? 'in'lcc. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

ANTnotesIV - 5.1 a yakoud num‘ow re 9 is am «‘3...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online