Course Hero Logo

Hjemmeopgave 3.pdf - Erhvervskonomi Forr 2018 Hjemmeopgave...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Erhvervsøkonomi, Forår 2018Hjemmeopgave 3Afleveres i uge 17Opgave 1En industrivirksomhed har besluttet sig for at investere i et produktionsanlæg til en pris på7,5 mio. kr.Virksomheden har besluttet at lånefinansiere investeringen ved at udstede 10-årigevirksomhedsobligationer. Obligationerne er udformet som annuitetslån med 4 terminer omåret og har en pålydende årlig rente på 6 pct. Udstedelsen af obligationerne sker via eninvesteringsbank, som kræver et gebyr på 3,5 pct. af hovedstolen. Gebyret betales vedudstedelsestidspunktet.Virksomhedens ledelse anslår, at obligationerne vil kunne sælges til kurs 94.1.1Opskriv en ligning, der udtrykker sammenhængen mellem hovedstol, kurstab,etableringsomkostninger og provenu, og som tager højde for, at omkostningerne afhængeraf hovedstolens størrelse. Hvor stor skal hovedstolen være, for at virksomheden opnår detkrævede provenu på 7,5 mio. kr? Illustrér i en tabel, der viser størrelserne af hovedstol,omkostninger og provenu.1.2Anvend den værdi for hovedstolen, du fandt i spm. 1.1, til at opstille en tabel, der for hvertermin i obligationernes løbetid viser ydelse, renter, afdrag og ultimo-restgæld (dvs.restgæld vedudgangenaf terminen efter betaling af afdrag). Beregn herefter den effektiveterminsrente og den effektive årlige rente. Forklar kort, hvorfor den effektive årlige i dettetilfælde er højere end den pålydende årlige rente.Virksomheden beslutter nu at henvende sig til et kreditvurderingsbureau med henblik på atfå vurderet sin kreditværdighed. Ledelsen er sikker på, at den kan opnå en positiv

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 3 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture