5. Bogfu00f8ring_SLIDES.pdf - Bogfring Erhvervskonomi Forr...

This preview shows page 1 - 10 out of 41 pages.

Bogflring Erhvervslkonomi - For°r 2018 Niels Johannesen ±konomisk Institut, Klbenhavns Universitet February 14, 2018 Niels Johannesen Bogflring
Introduktion (kapitel 4) Basal bogflring - det dobbelte bogholderi den daglige bogflring af enkelte transaktioner opglrelse af konti til regnskabet Efterposteringer: periodiseringer (husk matching princippet) realisering af tab / gevinster p° investeringer Bogflring mest klart i praksis - derfor mange eksempler idag Niels Johannesen Bogflring
Fundamentale regnskabsligning Den fundamentale balanceligning Aktiver = Passiver Balanceligningen m° holde p° ethvert givet tidspunkt fordi enhver transaktion p°virker totale aktiver og totale passiver p° samme m°de en type aktiver lges, en type passiver lges tilsvarende en type aktiver lges; en anden type aktiver reduceres tilsvarende; passiver p°virkes ikke en type passiver lges; en anden type passiver reduceres tilsvarende; aktiver p°virkes ikke Eksempler... Niels Johannesen Bogflring
Summesplrgsm°l Hvordan p°virker det komponenterne i balanceligningen hvis en virksomhed betaler banken kr. 12.000 hvoraf kr. 2.000 er renter og kr. 10.000 er afdrag. Niels Johannesen Bogflring
Svar P° aktivsiden reduceres kontanter med kr. 12.000. P° passivsiden reduceres g²lden med 10.000 og henlagt overskud med 2.000 Niels Johannesen Bogflring
Konti Bem²rk at vi i eksemplet havde opdelt aktiver i: kontanter, tilgodehavender og anl²gsaktiver passiver i: g²ld, henlagt overskud og indskudt kapital Disse underkategorier kaldes konti (" accounts ") Man kan i princippet lave opdelingen s° ³n som man lnsker og dermed skabe ´ere konti (fx mlnter og sedler p° separate konti) Graden af underopdeling i °rsregnskabet er et tradeo/ mellem detaljeret information overskuelighed T²nk p° henlagt overskud som best°ende af tidligere °rs henlagte overskud samt °rets indt²gter, °rets omkostninger og °rets dividender Niels Johannesen Bogflring
Den daglige bogflring Hver enkelt transaktion giver anledning til en dobbeltpostering i bogholderiet - det dobbelte bogholderi Principper to kolonner: debet (venstre) og kredit (hljre) stigninger i aktiver og fald i passiver opflres under debet fald i aktiver og stigninger i passiver opflres under kredit Hver transaktion giver anledning til lige store posteringer p° debet og kreditsiden (balanceligningen overholdes) Husk at henlagt overskud er et passiv s° indt²gter (som lger henlagt overskud) opflres under kredit omkostninger (som reducerer henlagt overskud) opflres under debet Eksempler... Niels Johannesen Bogflring
Summesplrgsm°l En virksomhed betaler banken kr. 12.000 hvoraf kr. 2.000 er renter og kr. 10.000 er afdrag: Hvordan bogflres denne transaktion? Hvilke konti debiteres, hvilke krediteres og med hvor meget? Niels Johannesen Bogflring
Svar "Kontanter" er et aktiv og krediteres med kr.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture