\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e49\u0e32\u0e07.pdf - 2518

u0e2au0e20u0e32u0e1eu0e01u0e32u0e23u0e08u0e49u0e32...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

อะไรคือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ???? คานิยามของคาว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 บัญญัติว่า “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หมายความว่า ข้อตกลง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพกากรจ้าง” นอกจากนี้ คาว่า สภาพการจ้าง หมายความว่า “เงื่อนไขการจ้างหรือการทางาน กาหนดวันและเวลาทางาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้าง หรือการทางาน” เมื่อพิจารณาจากคานิยามตามกฎหมายขั้นต้นแล้ว ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ก็คือ สัญญาจ้างแรงงานอย่างหนึ่ง ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั่นเอง ซึ่งตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ได้บังคับให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป จะต้องจัดให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยทาเป็นหนังสือ ในกรณีเป็นที่สงสัยว่า ในสถาน ประกอบกิจการนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่ ให้ถือว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานที่นายจ้างจะต้องจัด ให้มีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ดังนั้น เราสามารถจาแนกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 2 แบบ คือ

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture