Yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của công nhân đối với doanh nghiệp trong ngành chế biến đồ gỗ.

This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

The preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.
Yu tnh hng đn lòng trungếố ảưởếthành ca công nhân đi vi doanhnghip trong ngành chbin đếếg: Kim chng ti Vit Nam01/12/2017 13:41Huỳnh Th Thu Sng (Trng Cao đng Tài chính Hi quan)ươườTÓM TT:Nghiên cu này nhm xác đ nh các nhân ttác đng đn lòng trung thành ca công nhânế(CN) đi vi doanh nghip (DN) trong ngành Chbin đgti Vit Nam. Sdng kếếỗ ạthut phng vn chuyên gia và tho lun lun nhóm giúp cho vic hình thành bng câu hikho sát. Tin hành kho sát 600 CN đang làm vic trong ngành, kt quthu v407 đtếế67,8%. Đánh giá đtin cy thang đo Cronbachs Alpha và mô hình phân tích nhân tkhámphá (EFA) và hi qui (RA) đphân tích. Kt qunghiên cu cho thy có 05 nhân tnhếố ảhng đn lòng trung thành, gm: Chính sách đãi ng, Qun lý trc tip, Công vi c nưởếếđ nh, Môi trng làm vic và Stha nhn trong công vic. Tkt qunghiên cu, đườếxut mt skin ngh đi vi nhà qun tr cân nhc, áp dng chính sách thích hp đi viếđi tng này nhm duy trì vàn đ nh đi ngũ lao đng đhan tâm và nlc hn naượỗ ựơcng hin lâu dài cho DN.ếTkhóa:Lòng trung thành, công nhân, chbin đg .ếế1. Gii thiuNgành Chbin đgcó mt v trí quan trng trong nn kinh t, va là ngành xut khu chlc caếếếủ ựVit Nam, va có khnăng thu hút và to vic làm cho nhiu lao đng trong các ngành công nghip(Trn Văn Hùng, 2014). Là ngành thâm dng lao đng, dù có rt nhiu chi sn xut nhng đDNơưchbin gcó thmrng quy mô là thách thc rt ln. Khó khăn ln nht là vn đtuyn dng doếếở ộkhông đnhân lc. Thâm dng lao đng quá cao cũng là trngi cho ngành do cht lng ngun nhânượlc cha đápng đc yêu cu công vic, trình đnhân lc ngành Chbin gcha cao. Nhân lc cóưượếếưtrình đttt nghip phthông trung hc đn cao đng là đã có thđc bnhim vào v trí qun lý.ộ ừ ốếượPhn còn li, nhng nhân lc phthông thì vic qun lý hđđm bo tin đsn xut cũng khá khóếkhăn (Vifores, 2016). Do yêu cu vlao đng ca ngành Đgtăng rt nhanh nên kh

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Dr.Nghia
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture