GEO_FOR_WEB_RE.pdf - N1 1 2014 246956888#16 01027058725 1...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ʻ˃ʸʨʭʰ ʽʵʴʬʩʰʹ ʴʨʹʿʰʫʵʩʰʹ ˄ʰʴʨʸʬ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ N 1 ʽʵʩʻʲʬʯʰ , ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ 1 ʫʬʱʬʳʩʬʸʰ , 2014 ˄ʬʲʰ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʻ˃ʸʨʭʰ ʽʵʴʬʩʰʹ ʴʨʹʿʰʫʵʩʰʹ ˄ʰʴʨʸʬ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ ( ˀʬʳʫʪʵʳˀʰ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ “) ʫʨʰʫʵ ˀʬʳʫʬʪ ʳˆʨʸʬʬʩʹ ˀʵʸʰʹ : ˀʶʹ ʹʨʴʨʺʵʸʰʻʳʰ ʹʨʹʺʻʳʸʵ ʵʨʮʰʹʰ “ ( ʹʨʰʫʬʴʺʰʼʰʱʨ˂ʰʵ ʱʵʫʰ : 246956888, ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʳʰʹʨʳʨʸʯʰ : ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ , ʽʵʩʻʲʬʯʰ , ʫʨʩʨ ˁʨʽʭʰ , ʩʨʯʻʳʰʹ ʽʻˁʨ #16), ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ ʳʰʹʰ ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʰʹ , ʩ - ʴʰ ʮʻʸʨʩʰ ʨˆʨʲʨʰʨʹ ( ʶ / ʴ 01027058725) ʳʰʬʸ ( ˀʬʳʫʪʵʳˀʰ ʪʨʳʿʰʫʭʬʲʰ “) ʫʨ ʽ - ʴʰ / ʩ ʴʰ ʹʨˆʬʲʰ ʪʭʨʸʰ ( ʶ / ʴ ) ( ˀʬʳʫʪʵʳˀʰ ʳʿʰʫʭʬʲʰ “) ʳʻˆʲʰ 1. ʺʬʸʳʰʴʬʩʰʹ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʨ 1.1. ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ “- ˀʰ ʽʭʬʳʵʯ ˁʨʳʵʯʭʲʰʲʰ ʺʬʸʳʰʴʬʩʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʰʯ : ʨ )„ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰ “: 42,026.00 ʱʭ . ʳ ʼʨʸʯʵʩʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰ , ʳʫʬʩʨʸʬ ʽʵʩʻʲʬʯˀʰ , ʫʨʩʨ ˁʨʽʭˀʰ , ʹʨʹʺʻʳʸʵ ʵʨʮʰʹʰ “- ʹ ʳʰʳʫʬʩʨʸʬʫ , ʳʰ˄ʰʹ ( ʻ˃ʸʨʭʰ ʽʵʴʬʩʰʹ ) ʹʨʱʨʫʨʹʺʸʵ ʱʵʫʰ : 20.48.01.068. „ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰ “- ʹ ʨʳʵʴʨ˄ʬʸʰ ʹʨˇʨʸʵ ʸʬʬʹʺʸʰ “- ʫʨʴ ʫʨ ʹʨʱʨʫʨʹʺʸʵ ʪʬʪʳʨ ʯʨʴ ʬʸʯʭʰʹ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ “- ʹ ʫʨ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʳʰʹ ʪʨʴʻʿʵʼʬʲ ʴʨ˄ʰʲʹ ( ʫʨʴʨʸʯʰ N6.1 ʫʨ ʫʨʴʨʸʯʰ N6.2); ʩ )„ ˀʬʴʵʩʰʹ ʳʰ˄ʨ “: „ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʮʬ ʳʫʬʩʨʸʬ 505 ( ˆʻʯʨʹ ˆʻʯʰ ) ʱʭ . ʳ . ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰ , ʸʵʳʲʰʹ ʪʬʪʳʨ ʯʨʴ ʬʸʯʭʰʹ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ “- ʹ ʫʨʴʨʸʯʰ N7- ʹ ʹʨˆʰʯ . ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ “- ʮʬ ˆʬʲʳʵ˄ʬʸʰʯ , „ ʳʿʰʫʭʬʲʰ “ „ ʪʨʳʿʰʫʭʬʲʹ ʨ˃ʲʬʭʹ ʻʶʰʸʵʩʵ ʫʨ ʪʨʳʵʻʯˆʵʭʨʫ ʻʼʲʬʩʨʹ , ʸʨʯʨ ʳʿʰʫʭʬʲʳʨ “, ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʫʸʵʹ , ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʹ ˀʬʴʵʩʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʨ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰ “- ʹʨʪʨʴ ʫʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ , „ ˀʬʴʵʩʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ˂ʨʲʱʬ ʹʨʱʨʫʨʹʺʸʵ ʬʸʯʬʻʲʨʫ ʨʾʸʰ˂ˆʭʨ ʹʨˇʨʸʵ ʸʬʬʹʺʸˀʰ “, ʸʰʹʯʭʰʹʨ˂ , „ ʹʨˇʨʸʵ ʸʬʬʹʺʸʰ “- ʹʨʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʨʸ ʰʽʴʬʩʨ ʳʿʰʫʭʬʲʰ “- ʹ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʯʨʴˆʳʵʩʰʹ ˄ʨʸʫʪʬʴʨ ;
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 ± ± 2 ± ʪ )„ ʪʨʸʰʪʬʩʰʹ ʹʨʪʨʴʰ “: „ ʴʨʹʿʰʫʵʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʰʹ ʫʨʫʬʩʰʹ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʨ , ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʱʰʹʸʻʲʵʩʬʴ ʳˆʨʸʬʬʩʰ “, ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʰʹ
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern