სამოქალაქოს-კაზუსები.pdf

სამოქალაქოს-კაზუსები.pdf

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: სარჩევი I. წინათქმა ........................................................................................................................................ 9 II. როგორ ამოვხსნათ კაზუსი? ........................................................................................................ 9 III. კაზუსის ამოხსნის მაგალითები სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში .................. 17 1. „ჯიბის ფულის“ განკარგვა (ბ. ზოიძე) ................................................................................. 17 2. „ვერცხლის ბარძიმი“ (თ. ზარანდია).................................................................................... 20 3. გაუგებარი სიტყვა ხელშეკრულებაში (ს. ჯორბენაძე) ........................................................ 24 4. „ყიყლიყო“ (თ. ზოიძე)........................................................................................................... 31 5. „ანტიკური ყელსაბამი“ (თ. ლაკერბაია) ............................................................................... 35 6. დაგვიანებული შესრულება (ლ. ლაზარაშვილი)................................................................ 38 IV კაზუსები სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში.............................................................. 43 შესავალი დებულებანი ..................................................................................................................... 43 1. თამარის თარგმანი (ს. ჯორბენაძე)....................................................................................... 43 2. კაპანაძე სახელმწიფოს პირისპირ (ქ. ქოჩაშვილი) .............................................................. 44 უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა...................................................................................... 44 3. ომგადახდილი მეგობრები (ქ. ქოჩაშვილი) ......................................................................... 44 4. „უიღბლო მეუღლე“ (ს. ჯორბენაძე) ..................................................................................... 45 პირადი არაქონებრივი უფლებები................................................................................................... 45 5. მორალური ზიანი (თ. ზარანდია) ........................................................................................ 45 6. (თ. ზარანდია) ......................................................................................................................... 46 7. აგარაკის ხედის გამოყენება (თ.ზარანდია).......................................................................... 46 8. პროფესორის თავსატეხი (ქ. ქოჩაშვილი) ............................................................................ 47 9. „პრაიმტაიმის“ სკანდალები (ქ. ქოჩაშვილი) ....................................................................... 47 10. დებატებით მიყენებული ზიანი (ს. ჯორბენაძე) ............................................................. 48 11. პოეზიის სიყვარულით (თ. ლაკერბაია) ........................................................................... 48 პირის გარდაცვლილად გამოცხადება ............................................................................................. 49 12. სახლში დაბრუნებული გურამი (ს. ჯორბენაძე) ............................................................. 49 13. გაუჩინარებული ზუგდიდელები (ქ. ქოჩაშვილი) .......................................................... 49 14. გმირობის ფასი (თ. ლაკერბაია) ........................................................................................ 50 1 იურიდიული პირები ........................................................................................................................ 50 15. იურიდიული პირის დაფუძნება (ლ.ლაზარაშვილი)..................................................... 50 16. შპს–სა და სს–ის დავა (ქ. ქოჩაშვილი).............................................................................. 51 გარიგებანი.......................................................................................................................................... 51 ნების გამოვლენის ნამდვილობა ...................................................................................................... 51 17. სულით ავადმყოფის მოქმედება (ბ. ზოიძე) .................................................................... 51 18. სარისკო მისალმება (ბ. ზოიძე).......................................................................................... 52 19. ღვინის შეკვეთა (ბ.ზოიძე) ................................................................................................. 52 20. „ბელას ტორტის“ შეკვეთა (ბ. ზოიძე)............................................................................... 53 21. ნანატრი MP3 პლეიერი (თ. ზოიძე) ................................................................................. 53 22. „თელიანი ველის“ ღვინის აუქციონი (თ. ზარანდია) ..................................................... 53 23. „შემოდგომის პეიზაჟი“ (თ. ზარანდია) ............................................................................ 54 24. ლიმონათი თუ სათამაშო აპარატები? (თ. ზარანდია) .................................................... 54 25. ოხ, ეს ბავშვები! (თ. ზარანდია)......................................................................................... 54 26. საოცნებო ვარდისფერი პალტო (თ. ზარანდია) .............................................................. 55 27. არანორმალურად მაღალი პროცენტი (ბ. ზოიძე)........................................................... 56 28. უცნაური შეთანხმება (ლ. ლაზარაშვილი)....................................................................... 56 29. მევახშე მეზობელი (ე. ზარნაძე) ........................................................................................ 57 30. „იღბლიანი ლოტო“ (თ. ზოიძე) ........................................................................................ 58 31. ძმა ძმისთვისაო თუ? (ე. ზარნაძე)..................................................................................... 58 32. მოწმის ავბედითი ჩვენება თუ...? (ე. ზარნაძე) ................................................................ 59 33. „გაუგებარი ხუმრობა“ (თ. ზოიძე) .................................................................................... 60 34. მეგობრობა თუ მობილური ტელეფონი? (თ. ზარანდია) ............................................... 61 35. ბინა მელიქიშვილის გამზირზე (ე. ზარნაძე)................................................................... 61 36. იმედგაცრუება (თ. ლაკერბაია) ......................................................................................... 62 37. არასრულწლოვნის მიერ დადებული გარიგება (ბ. ზოიძე) ........................................... 63 38. ბავშვები და ქოთნის ყვავილი (ქ. ქოჩაშვილი) ................................................................ 63 39. „ჯიბის ფული“ (თ. ზოიძე) ................................................................................................ 64 40. ლიზას ფოტოსურათები (ს. ჯორბენაძე).......................................................................... 64 41. მშობლები შვილების წინააღმდეგ (თ. ლაკერბაია) ....................................................... 64 2 42. არასრულწლოვნის ემანსიპაცია (ბ. ზოიძე) ..................................................................... 65 43. არასრულწლოვანი გენერალური დირექტორი (ს. ჯორბენაძე) .................................... 65 44. სარგებლის მომტანი გარიგება (ბ. ზოიძე) ....................................................................... 66 შეცდომით დადებული გარიგებანი ................................................................................................ 66 45. შეცდომით გაყიდული ყანწი (ბ. ზოიძე).......................................................................... 66 46. გაყიდული ფიროსმანის „მეთევზე“ (ბ. ზოიძე)............................................................... 67 47. შეცდომით დასაჩუქრებული ძმისშვილი (ბ. ზოიძე) .................................................... 67 48. კაბა თუ ტურისტული საძილე ტომარა? (თ. ზარანდია)................................................ 67 49. ელენე ახვლედიანის ჩანახატები (თ. ზარანდია) ............................................................ 68 50. საქართველო და შტატი „ჯორჯია“ (თ. ზოიძე) ............................................................... 69 51. ფესტივალი ბათუმში (თ. ზოიძე) ..................................................................................... 69 52. იმედგაცრუებული ლუკა (თ. ზოიძე)............................................................................... 69 53. ნაჩქარევი სიხარული (თ. ზოიძე) ..................................................................................... 70 მოტყუებით დადებული გარიგებანი .............................................................................................. 70 54. გადახდისუუნარო დამქირავებლები (ბ. ზოიძე) ............................................................ 70 55. (ე. ზარნაძე).......................................................................................................................... 71 56. უმადური ნათესავი (თ. ზოიძე) ........................................................................................ 72 57. ფუჭი ინვესტიცია (თ. ლაკერბაია)................................................................................... 73 58. საკრედიტო ოფიცრის გაყიდული ავტომობილი (თ. ზარანდია).................................. 73 იძულებით დადებული გარიგებანი ................................................................................................ 74 59. შიშით შეპყრობილი (თ. ლაკერბაია) ................................................................................ 74 60. მუქარა თუ მწარე ხუმრობა (თ. ზოიძე)............................................................................ 74 61. მოდავე ძმები (ე. ზარნაძე) ................................................................................................. 75 პირობითი გარიგებანი ...................................................................................................................... 75 62. პირობით დასაჩუქრებული შვილები (ბ. ზოიძე) ........................................................... 75 64. ვარსკვლავების სტატისტიკა (ს. ჯორბენაძე)................................................................... 78 65. „ნამდვილი მეგობარი“ (თ. ლაკერბაია) ............................................................................ 78 თანხმობა გარიგებებში ...................................................................................................................... 79 66. უმადური მეზობელი (ბ. ზოიძე)....................................................................................... 79 67. მაისურების კოლექციონერი (თ. ზოიძე) ......................................................................... 80 3 წარმომადგენლობა გარიგებაში........................................................................................................ 80 68. ბალისტიკური ექსპერტიზის ხარჯი (ე. ზარნაძე) .......................................................... 80 69. იაფფასიანი საათი (ს. ჯორბენაძე) .................................................................................... 81 70. პატარა ქანდაკება (თ. ლაკერბაია) .................................................................................... 81 71. ორი კომპანიის დირექტორი (ს. ჯორბენაძე)................................................................... 82 უფლების განხორციელება................................................................................................................ 82 72. დირიჟაბლის დაზიანება (ბ. ზოიძე)................................................................................. 82 73. სწრაფი რეაქცია (ლ. ლაზარაშვილი) ................................................................................ 83 74. ბანკის თავსატეხი (თ. ლაკერბაია).................................................................................... 83 75. გადარჩენილი ნივთები (ს. ჯორბენაძე) ........................................................................... 84 ხანდაზმულობა .................................................................................................................................. 85 76. ორბელიანი თუ ჯანბაკურ-ორბელიანი? (თ. ზარანდია) ............................................... 85 77. ბავშვობის მეგობრის მემკვიდრეობა (ე. ზარნაძე)........................................................... 85 78. შეუსრულებელი პირობა (ლ. ლაზარაშვილი)................................................................. 86 79. „ბელორუს იუზმ 6ლ“ (ე. ზარნაძე) ................................................................................... 87 80. ვადები!!! (თ. ლაკერბაია) .................................................................................................. 87 V. კაზუსის ამოხსნის მაგალითები სანივთო სამართალში........................................................ 88 1. ნივთის გამოთხოვა სხვისი უკანონო მფლობელობიდან (172-ე მუხლი და პირობადებული საკუთრება – 188-ე მუხლი) (ლ. ჭანტურია).................................................... 88 2. სხვისი უკანონო მფლობელობიდან ნივთის უკან გამოთხოვა და საკუთრების კეთილსინდისიერი შეძენა (ბ. ზოიძე) ......................................................................................... 91 3. (თ. ზარანდია) ......................................................................................................................... 95 4. შეუსრულებელი შეთანხმება (ლ. ლაზარაშვილი) .............................................................. 98 5. სადავო აგარაკი (ე. ზარნაძე)................................................................................................ 101 6. ექვსოთახიანი ბინის ბედი მეუღლეთა განქორწინებისას (ს. ჯორბენაძე)...................... 106 7. ლიტერატურული სალონი (თ. ლაკერბაია)....................................................................... 109 8. მეზობლად მდებარე წყალსაცავი (ე. ზარნაძე) .................................................................. 113 9. სადავო ავტომობილი (თ. ზოიძე) ....................................................................................... 118 10. VI. საკუთრების შეძენა (ქ. ქოჩაშვილი) ................................................................................ 122 კაზუსები სანივთო სამართალში ........................................................................................ 124 4 ქონება ............................................................................................................................................ 124 1. ტრაქტორის სამართლებრივი კავშირი მიწასთან (ბ. ზოიძე) .......................................... 124 2. ნარგავები – მიწის ნაკვეთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი?! (თ. ზარანდია) .......... 124 3. მე-19 საუკუნის როიალი (ე. ზარნაძე) ................................................................................ 125 4. გაუთვალისწინებელი შედეგი (თ. ზოიძე) ........................................................................ 125 5. უნიკალური წისქვილი (თ. ლაკერბაია) ............................................................................. 126 მფლობელობა ................................................................................................................................... 126 6. კავკასიური ნაგაზის ლეკვები (ე. ზარნაძე) ....................................................................... 126 7. მფლობელობა, ვინდიკაცია (ე. ზარნაძე)............................................................................ 127 8. მართლზომიერი ქმედება თუ თვითნებობა? (ლ. ლაზარაშვილი).................................. 129 9. საოცნებო სახლი (თ. ლაკერბაია)........................................................................................ 130 საკუთრების შინაარსი ..................................................................................................................... 130 10. მფლობელისაგან ნივთის უკან დაბრუნება (ბ. ზოიძე)................................................. 130 11. პირობადებული საკუთრება (ბ.ზოიძე).......................................................................... 131 12. ვინდიკაცია და საკუთრების მსგავსი პოზიცია (ბ.ზოიძე)........................................... 131 13. საკუთრების უკან დაბრუნება არაუფლებამოსილი პირისაგან (ბ. ზოიძე) ................ 132 14. ანტიკვარული მანქანა (ე.ზარნაძე) ................................................................................. 132 სამეზობლო სამართალი ................................................................................................................. 133 15. გზით სარგებლობის უფლება (ბ. ზოიძე)....................................................................... 133 16. სარკმელი მეზობლის ეზოში (ე. ზარნაძე) ..................................................................... 133 17. ვაშლის ხის გამო მოჩხუბარე მეზობლები (ლ. ლაზარაშვლი) .................................. 134 18. სამშენებლო დავა (ქ. ქოჩაშვილი) ................................................................................... 134 19. სამეზობლო თმენის ვალდებულება (ქ. ქოჩაშვილი).................................................... 135 20. თვითდახმარება და უფლების ბოროტად გამოყენება (ქ. ქოჩაშვილი) ...................... 135 21. დასვენება თუ უფლების დაცვა (ქ. ქოჩაშვილი) ........................................................... 136 22. ტყავ – საგალანტერიო წარმოების ნარჩენები (ე. ზარნაძე) .......................................... 136 23. ესთეტიკური ზემოქმედება თმენის საზღვრები (ბ. ზოიძე) ........................................ 137 24. მუსიკის ზემოქმედება შემოქმედებით საქმიანობაზე (ს. ჯორბენაძე) ....................... 137 25. ქარხანა თუ კმაყოფილი მეზობლები? (თ. ლაკერბაია) ............................................... 138 26. უწყლოდ დარჩენილი (თ. ლაკერბაია)........................................................................... 138 5 27. ჭირვეული მეზობლები (ე. ზარნაძე) .............................................................................. 138 საკუთრების შეძენა და დაკარგვა ................................................................................................... 139 28. მარკების კოლექსიის კეთილსინდისიერი შეძენა (ბ.ზოიძე) ....................................... 139 29. სადავო მემკვიდრეობა (თ. ლაკერბაია).......................................................................... 140 30. ადრე ნაყიდი ვილა (ს. ჯორბენაძე)................................................................................. 140 31. მოპარული და ნათხოვარი ნივთის შემძენის უფლებები (ბ. ზოიძე).......................... 141 32. მოპარული ავტომანქანები (ს. ჯორბენაძე) .................................................................... 141 33. სადავო განკარგვა (ლ. ლაზარაშვილი)........................................................................... 142 34. სადავო მემკვიდრეობა (ქ. ქოჩაშვილი) .......................................................................... 142 35. ჩინური ქოთანი (თ. ზარანდია)...................................................................................... 143 36. მარკების ალბომი (თ. ზარანდია).................................................................................... 144 37. საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთებზე (თ. ზარანდია)................................................. 144 38. გოლფის მოედანი თუ კვადროციკლი? (თ. ზარანდია)................................................ 145 39. საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთებე (. ზარანდია).................................................... 145 40. საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთებზე (თ. ზარანდია)................................................. 146 41. დოკუმენტური კინოს სიყვარულით (თ. ზარანდია).................................................... 147 42. საქორწინო საჩუქარი (თ. ლაკერბაია)............................................................................. 147 43. ანტიკვარიატით დაინტერესება (ქ. ქოჩაშვილი) ........................................................... 148 44. სამაჯური და საყურე (ქ. ქოჩაშვილი)............................................................................. 148 45. „ახალგამომცხვარი“ მემკვიდრე (თ. ზარანდია)............................................................ 149 46. წლების შემდეგ აღმოჩენილი ოქროს სამაჯური (ს. ჯორბენაძე)................................. 149 47. ქეთის თავსატეხი (ქ. ქოჩაშვილი) ................................................................................... 150 48. უმადური მეგობარი (თ. ზოიძე) ...............................................................................
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern