162GQVDQLc1. Gioi thieu ve GQVDQL.pdf

162GQVDQLc1. Gioi thieu ve GQVDQL.pdf - Chng 1 GII THIU V...

This preview shows 1 out of 5 pages.

3/1/2017 1 Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ThS. Võ Thị Ngọc Trân C1. Giới thiệu về Giải quyết vấn đề quản lý 1.1 Các vấn đề quản lý 1.2 Các phương pháp tư duy 1.3 Lời giải cho các vấn đề quản lý 2
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

3/1/2017 2 1.1 Các vấn đề quản lý Các vấn đề Bất kỳ sự sai lệch nào so với tiêu chuẩn hoặc mục tiêu. Chưa rõ nguyên nhân. Chưa biết cách khắc phục. Các vấn đề quản lý Là những việc cần phải ra quyết định để đảm bảo đạt mục tiêu đã xác định hay phát triển theo định hướng, mục tiêu mới của doanh nghiệp. Vấn đề quản lý có ảnh hưởng có thể là âm hay dương đến kết quả thực hiện/sự phát triển của doanh nghiệp. 3 1.1 Các vấn đề quản lý Ví dụ: Nhu cầu của khách hàng (Thời gian giao hàng, Lead Time) không được thực hiện. 4
Image of page 2
3/1/2017 3 1.1 Các vấn đề quản lý Các thuộc tính của vấn đề quản lý: Không có cấu trúc rõ Không có một định nghĩa duy nhất (tùy thuộc góc nhìn) nhiều mục tiêu khác nhau được đặt ra cho lời giải Thuộc tính động Phát triển theo chiều hướng phức tạp dần Khó được nhận diện khi còn tiềm ẩn Thường chỉ được nhận diện khi các thông số liên quan vượt quá giới hạn kiểm soát Việc nhận diện vấn đề phụ thuộc tri thức, kinh nghiệm của người thực hiện việc này 5 1.1 Các vấn đề quản lý Năm hợp phần của một vấn đề quản lý: Một người hay nhóm người đối mặt với vấn đề quản lý – gọi là những người ra quyết định Các biến số của vấn đề người ra quyết định có thể kiểm soát (Controllable variables – Course of actions ) Các biến số của vấn đề mà người ra quyết định không thể kiểm soát, nhưng những biến số này cùng với những biến số kiểm soát sẽ ảnh hưởng đầu ra của các lời giải (Uncontrollable variables - Environment ) Các giới hạn ( constraints ) đối với giá trị của các biến kiểm soát và không kiểm soát Các lời giải có thể được tạo ra từ sự kết hợp các lựa chọn của người giải quyết vấn đề và các biến số không thể kiểm soát 6
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

3/1/2017 4 1.1 Các vấn đề quản lý Hai phép tiếp cận giải quyết vấn đề quản lý: Giải quyết vấn đề tập trung vào thiết kế (Design focused business problem solving) Giải quyết vấn đề hợp lý (Rational problem solving) 7 1.1 Các vấn đề quản lý Giải quyết vấn đề tập trung vào thiết kế (Design focused problem solving) :
Image of page 4
Image of page 5
You've reached the end of this preview.
 • Fall '08
 • Staff

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern