ევროკავშირის კერძო სამართალი.pdf

ევროკავშირის კერძო სამართალი.pdf

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ევროკავშირის კერძო სამართალი გადაწყვეტილებები და მასალები ნაწილი I მომხმარებელთა დაცვის სამართალი შრომის სამართალი კორპორაციული სამართალი კონკურენციის სამართალი ევროკავშირი საქართველოსთვის EU4Justice: მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ევროკავშირის კერძო სამართალი გადაწყვეტილებები და მასალები ნაწილი I მომხმარებელთა დაცვის სამართალი შრომის სამართალი კორპორაციული სამართალი კონკურენციის სამართალი თბილისი 2018 ევროკავშირი საქართველოსთვის EU4Justice: მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა წინამდებარე სახელმძღვანელო შემუშავებულია ევროკავშირის პროექტის – „კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის სისტემების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“ – მხარდაჭერით, რომელსაც გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამა – „ევროპულ სტანდარტებთან სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი დაახლოება“ – ახორციელებს. ტექსტში მოცემული მოსაზრებები შესაძლოა, არ გამოხატავდეს GIZ-ისა და ევროკომისიის შეხედულებებს. ავტორები: დავით მაისურაძე ელენე სულხანიშვილი გიორგი ვაშაკიძე ISBN 978-9941-9566-2-1 (ყველა ნაწილის) ISBN 978-9941-9566-3-8 (I ნაწილის) © ავტორები, 2018. © გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), 2018. ფოტო ყდაზე: Court of Justice of the European Union, წყარო: curia.europa.eu გამოცემის ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე: lawlibrary.info სარჩევი წინათქმა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 შესავლის ნაცვლად – ევროკავშირის სამართლის გავლენა ქართულ კერძო სამართალზე, რეტროსპექტივა და პერსპექტივა . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 I. წინამდებარე ნაშრომის მიზანი და მისი ფოკუსი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 II. გზა de facto ჰარმონიზაციიდან de iure ჰარმონიზაციამდე . . . . . . . . . . . . . 12 III. ევროავშირი, როგორც სისტემა sui generis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 IV. ევროკავშირის სამართლის წყაროები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4.1. რეგულაციები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.2. დირექტივები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.3. გადაწყვეტილებები, რეკომენდაციები და მოსაზრებები . . . . . . . . . . . . 21 V. დირექტივათა განმარტება ევროკავშირის სამართლის ჭრილში . . . . . . . . . 21 VI. ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (ემს) სტრუქტურა და კომპეტენციები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 VII. ქართული კანონმდებლობის განმარტების თავისებურებები მასში ევროკავშირის აქტების იმპლემენტაციის შემდეგ . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 პირველი თავი. ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული მომხმარებელთა დაცვის მექანიზმები სახელშეკრულებო სამართალში . . . . . . 29 I. შესავალი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 II. მომხმარებელთა დამცავი აქტების მიზანი (ratio legis) . . . . . . . . . . . . . . . 29 III. მომხმარებლის ცნება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1. შესავალი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2. სასამართლო პრაქტიკა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.1. იურიდიული პირი როგორც მომხმარებელი – Cape Snc v Idealservice Srl et Idealservice MN RE Sas v OMAI Srl . . . . . . . . . . . . . 32 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 33 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.2. გამიჯვნა პირად და სამეწარმეო მიზანს შორის – Criminal Proceedings v Patrice Pinto ECJ Case C-361/89, March 14 1991 [1991] ECR I–01189 . . . . . . . 36 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 37 3 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. 93/13/EEC დირექტივა არასამართლიანი სახელშეკრულებო პირობების შესახებ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. შესავალი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. არასამართლიანი სახელშეკრულებო პირობების დირექტივის გავლენა ქართულ კანონმდებლობაზე . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. სასამართლო პრაქტიკა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. სასამართლოს მიერ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების შემოწმება ex officio – Elisa María Mostaza Claro v Centro Móvil Milenium SL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. ემს-ის მიერ სტანდარტულ პირობათა სამართლიანობის შემოწმების ფარგლები – Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co KG v Hofstetter and another . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. 1999/44/EC დირექტივა მომხმარებლის მიერ საქონლის ნასყიდობის შესახებ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. შესავალი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 39 39 44 47 47 47 48 52 56 56 57 59 64 64 2. სასამართლო პრაქტიკა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.1. სასამართლოს მიერ ფასის შემცირება ex officio – Soledad Duarte Hueros v Autociba SA and Automóviles Citroën España SA (შემდგომში: Duarte Hueros-ის საქმე) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . გ. გადაწყვეტილების განხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. მტკიცების ტვირთის განაწილება საქონლის ნაკლისას – Froukje Faber v Autobedrijf Hazet Ochten BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . გ. გადაწყვეტილების განხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 66 66 67 71 72 72 74 83 2.3. სარგებლის და ნივთის ნაყოფის დაბრუნება ხელშეკრულებიდან გასვლისას – Quelle AG v Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 87 გ. გადაწყვეტილების განხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2.4. ხარჯების განაწილება დამატებითი შესრულებისას – Gebr. Weber GmbH gegen Jürgen Wittmer (C-65/09) und Ingrid Putz gegen Medianess Electronics GmbH (C-87/09) . . . . . . . . . . . . . . . 90 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . . 91 გ. გადაწყვეტილების განხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 მეორე თავი. ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული დასაქმებულთა დაცვის კერძოსამართლებრივი მექანიზმები შრომის ხელშეკრულების დადებისას . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 I. შესავალი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 II. დასაქმებულის ცნება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 III. შრომის ხელშეკრულების დადება და მისი ვადების განსაზღრა . . . . . . . . 102 1. შესავალი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1.1. 91/533/EEC-ე დირექტივა დასაქმებულის ინფორმირების ვალდებულების შესახებ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 1.2. 97/81/EC-ე დირექტივა ნახევარ განაკვეთზე შრომითი ურთიერთობების შესახებ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 1.3. 1999/70/EC-ე დირექტივა ვადიანი სამუშაოს შესახებ . . . . . . . . . . . . . 107 2. სასამართლო პრაქტიკა – 91/533/EEC-ე დირექტივა დასაქმებულის ინფორმირების ვალდებულების შესახებ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2.1. საინფორმაციო უწყისით გათვალისწინებული ინფორმაციის სისწორის პრეზუმფცია და საპირისპიროს მტკიცების ტვირთი – Helmut Kampelmann and Others v Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Stadtwerke Witten GmbH v Andreas Schade and Klaus Haseley v Stadtwerke Altena GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 110 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5 2.2. დასაქმებულისთვის საინფორმაციო უწყისის მიუწოდებლობის მატერიალურ-სამართლებრივი და საპროცესო შედეგები – Wolfgang Lange v Georg Schünemann GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 112 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3. სასამართლო პრაქტიკა – 97/81/EC-ე დირექტივა ნახევარ განაკვეთზე შრომითი ურთიერთობების შესახებ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 3.1. ნახევარ განაკვეთზე დასაქმებულის ცნების განმარტება – Dermod Patrick O’Brien v Ministry of Justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 118 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4. სასამართლო პრაქტიკა – 1999/70/EC-ე დირექტივა ვადიანი სამუშაოს შესახებ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4.1. ასაკობრივი ნიშნით დისკრიმინაცია ვადიან სახელშეკრულებო ურთიერთობებში – Werner Mangold v Rüdiger Helm . . . . . . . . . . . . . 122 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 123 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4.2. პერიოდულად განახლებადი ვადიანი ხელშეკრულებების დასაბუთებულობა – Bianca Kücük v Land Nordrhein-Westfalen . . . . . . . 125 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 126 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 მესამე თავი. ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული კორპორაციული სამართლის დირექტივების იმპლემენტაცია კომპანიების რეგისტრაციის და ღიაობის დაცვის აქტუალური საკითხების შესახებ . . . . . . . 130 I. შესავალი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 II. ინფორმაციის საჯაროობის მიზანი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 1. 77/91/EEC დირექტივის მიზნები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2. 2009/101/EC დირექტივის მიზნები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 III. ღიაობის დაცვის საკანონმდებლო გარანტიები ქართულ საკორპორაციო სამართალში . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 6 1. შესავალი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3. ღიაობა, როგორც კრედიტორთა ინფორმირების საშუალება . . . . . . . . 139 3. რეგისტრაციის სიმარტივე, საწესდებო კაპიტალი და კაპიტალური საზოგადოებების პრაქტიკულ-თეორიული დოგმატური საკითხები . . . . . 140 4. „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის არსებული რედაქციის შედარება ღიაობის მარეგულირებელ დირექტივებთან . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 IV. სასამართლო პრაქტიკა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1. კაპიტალის მდგრადობა და ინვესტორების ინფორმირებულობის საკითხი Alfred Hirmann v. Immofinanz AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 145 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 2. კაპიტალის გაზრდა აქციების დამატებით გამოშვების გზით და უპირატესი შესყიდვის უფლება – Commission v Kingdom of Spain) . . . . . 152 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 153 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3. საერთო კრების მონაწილეობა კაპიტალის გაზრდის დროს Dionisios Diamantis and Elliniko Dimosio (Greek State), Organismos Ikonomikis Anasinkrotisis Epikhiriseon AE (OAE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 163 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 4. წლიური ანგარიშგების დოკუმენტების ღიაობა Texdata Software GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ამონარიდი) . . . . . . . . . . . . . . . 168 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 5. შუალედური დასკვნა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 მეოთხე თავი. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული კონკურენციის მარეგულირებელი მუხლების იმპლემენტაცია დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებასთან მიმართებაში . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 I. შესავალი . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 7 II. ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული კონკურენციის მარეგულირებელი მუხლების (203-209) ზოგადი მიმოხილვა . . . . . . . . . . 178 1. კონკურენციის სააგენტო . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 2. სახელმწიფო დახმარება (სუბსიდია) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 3. ანტიკონკურენციული შეთანხმებები და დომინირებული საბაზრო ძალაუფლება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 III. დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 1. დომინირებული მდგომარეობის ცნება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 2. დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება . . . . . . . . . . . 189 3. კონკურენციის სააგენტოს მიერ „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილებები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 3.1. პირველი გადაწყვეტილება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 3.2. მეორე გადაწყვეტილება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 3.3. მესამე გადაწყვეტილება . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 3.4. გადაწყვეტილებების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 4. სასამართლო პრაქტიკა დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესახებ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 1. უარი პროდუქციის მიყიდვაზე და კონკურენტის ბაზრიდან გაძევების მცდელობა Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. and Commercial Solvents Corporation v Commission of the European Communities . . . . . . 202 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ნაწყვეტი) . . . . . . . . . . . . . . . . 208 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 2. არასამართლიანი ფასის დაწესება, როგორც დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება AKZO Chemie BV v Commission of the European Communities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 ა. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და სამართლებრივი საკითხი, რომელიც უნდა გაერკვია სასამართლოს . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 ბ. სასამართლოს გადაწყვეტილება (ნაწყვეტი) . . . . . . . . . . . . . . . . 224 გ. გადაწყვეტილების მიმოხილვა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 3. დასკვნა . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 8 წინათქმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, განსაკუთრებით იმგვარად ღრმა და ყოვლისმომცველი, როგორც ეს ევროკავშირის შემთხვევაში გვაქვს სახეზე, ბუნებრივად განაპირობებს მულტიპლატფორმულ სამართლებრივ ინტეგრაციას. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის მთავარი წყარო – ასოცირების შესახებ შეთანხმება – სამართლებრივი მოწესრიგების მრავალ სფეროს მოიცავს, მათ შორის, კერძო სამართალსაც. უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში ქართული კანონმდებლობა მნიშნელოვნად დაუახლოვდება ევროკავშირის კანონმდებლობას ანუ acquis communautaire-ს. ამით საქართველო ეცდება აჩვენოს, რომ მას შესწევს უნარი ზიდოს ის ტვირთი, რომელიც ევროინტეგრაციას ბუნებრივად ახლავს თან. acquis-ს საერთო ფონის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ ჰარმონიზაციის შედეგად ქართულ კერძო სამართალში მნიშვნელოვნად გაიზრდება სოციალური განზომილება და დამკვიდრდება მხარეთა ინტერესების დაბალანსებაზე მიმართული, ინტერვენციული ხასიათის რეგულაციები. ეს რეგულაციები მნიშნელოვან ზეგავლენას იქონიებს კერძო და ბიზნეს სამართლის სფეროებზე და პრაქტიკაში არსებით ცვლილებებსაც გამოიწვევს. მრავალი სიახლეა მოსალოდნელი მომხმარებელთა დაცვის, შრომის სამართლის და კორპორატიული სამართლის სფეროებში და ამ სიახლეებისთვის მზად უნდა იყოს ბიზნესი, სამართლებრივი მომსახურების სექტორი და, რაც მთავარია, სასამართლო სისტემა. ამ ყველაფერთან ერთად, პროფესიული განათლების პროგრამებში და საუნივერსიტეტო კურიკულუმებში უნდა იმატოს სასწავლო კურსების რიცხვმა ზედსართავით „ევროპული“. სწორედ აღნიშნულ გამოწვევს ეხმიანება წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელიც ევროკავშირის კერძო სამართლისადმი მიძღვნილ გამოცემათა სერიიდან პირველია. ამ გამოცემათა მიზანია ქართველ მკითხველს რამდენიმე რაკურსით წარუდგინოს ევროკავშარის კერძო სამართლის სფეროში მოქმედი ის აქტები, რომელიც უახლოეს მომავალში ქართული კანონმდებლობის ინტეგრალური ნაწილი გახდება. ამ დროს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკის შესწავლას. ამ პრაქტიკის შესწავლა მნიშნელოვანია, რადგან ის იძლევა ინფორმაციას იმ ინგრედიენტების შესახებ, რომელიც უშუალოდ ევროკავშირის წყაროებში არ მოიპოვება. ეს წყაროებიც, ისევე როგორც ნებისმიერი სამართლის წყარო არასრულყოფილი რეცეპტია და სასამართლო პრაქტიკით დაზუსტებას საჭიროებს. წინამდებარე გამოცემა ფოკუსირებულია მომხმარებელთა დაცვის, შრომის 9 სამართლის, საკორპორაციო სამართლის და კონკურენციის სამართლის რამდენიმე მნიშვნელოვან წყაროზე და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს შესაბამის პრაქტიკაზე. წინამდებარე ნაშრომის ავტორები, ნაშრომის შექმნაში აქტიური წვლილის შეტანისთვის, ტექსტის რეცენზირებასა და მის შემდგომ სრულყოფაში მონაწილეობისათვის, განსაკუთრებულ მადლობას უხდიან ევროკავშირის სამართლის ექსპერტს, ანა მარჯანიძეს; კონკურენციის სამართლის და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ექსპერტს, ზურაბ გველესიანს; შრომის სამა...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern