248536646-Ứng-Dụng-Enzyme-Trong-Cong-Nghiệp.pdf

248536646-Ứng-Dụng-Enzyme-Trong-Cong-Nghiệp.pdf -...

This preview shows 1 out of 4 pages.

1 TRƯỜNG ĐẠ I H ỌC SƯ PHẠ M K THU T TP.HCM KHOA CÔNG NGH HÓA H C TH C PH M Đề tài: NG D NG ENZYME TRONG CÔNG NGHI P INDUSTRIAL ENZYME APPLICATIONS Ole Kirk*, Torben Vedel Borchert and Claus Crone Fuglsang GVHD: Phan Minh Anh Thư SVTH: Hu nh Phú L c 10116033 Phùng Hùng M nh 10116035 Nguy n Th Xuân M 10116036 Tr n Hu ỳnh Như 10116044 TP.HCM - 20/04/2013
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 M C L C 1. Gi i thi u chung: 3 2. Nh ng công ngh m i cho nghiên c u enzyme: 7 3. ng d ng c a enzyme 8 3.1. ng d ng trong công nghi p ch t t y r a 8 3.2. ng d ng trong chuy n hóa tinh b t 9 3.3. ng d ng trong s n xu t c n nhiên li u 10 3.4. ng d ng trong công nghi p d t 10 3.5. ng d ng trong công nghi p s n xu t th ức ăn cho vậ t nuôi 11 3.6. ng d ng trong công nghi p th c ph m 13 3.7. ng d ng trong ch ế bi ế n d u, ch t béo 14 3.8. ng d ng trong t ng h p ch t h ữu cơ 15 4. K ế t lu n và tri n v ng 15 Tài li u tham kh o 16
Image of page 2