ĐỀ ÔN TẬP KINH TẾ VĨ MÔ cuối kỳ.docx

ĐỀ ÔN TẬP KINH TẾ VĨ MÔ cuối kỳ.docx - S 1 Bi...

This preview shows 1 out of 3 pages.

Đ S 1 Bài I: (5 đi m) Kh ng đ nh các nh n đ nh d i đây đúng hay sai? Gi i thích ướ t i sao và minh h a b ng đ th thích h p n u có th ? (Các đi u ki n khác ế xem nh không đ i) ư 1. Gi s t ng tiêu dùng c a h gia đình, chi tiêu c a chính ph và đ u t đ t 4.500 ử ổ ư t đ ng, giá tr nh p kh u b ng 120% giá tr xu t kh u. GDP là 4,000 t đ ng. Giá tr xu t kh u c a n n kinh t là 2,500 t đ ng. ế 2. T l ti t ki m cao h n d n đ n m c s ng cao h n. ỷ ệ ế ơ ế ơ 3. Đ gi m l m phát, NHTW có th s d ng chính sách ti n t m r ng. ể ử ở ộ 4. Ti n b v công ngh ch làm d ch chuy n đ ng t ng cung dài h n ch không ế ườ làm d ch chuy n đ ng t ng cung ng n h n. ườ 5. Khi t giá h i đoái th c t c a Vi t Nam (E ế r ) tăng lên thì xu t kh u hàng hóa c a Vi t Nam s tăng. 6. Ng i dân tiêu dùng ít h n s làm cho cán cân th ng m i c a Vi t Nam gi m ườ ơ ươ thâm h t 7. B o hi m th t nghi p làm tăng thêm n l c tìm vi c c a ng i th t nghi p và do ỗ ự ườ đó làm gi m th t nghi p t nhiên. 8. Khi m c giá trong n n kinh t tăng s làm đ ng c u ti n d ch chuy n sang ế ườ ph i. 9. Khi d b h n ng ch nh p kh u thì xu t kh u ròng c a Vi t Nam s tăng lên và k t qu là t giá h i đoái (E ế Đ/USD ) cũng tăng theo. 10. Ti n m t và ti n g i không kỳ h n thu c kh i ti n M1 nh ng không thu c kh i ư ti n M2. Bài II (2 đi m) Gi s n n kinh t Vi t Nam đang tr ng thái cân b ng và cán cân ế th ng m i đang cân b ng. Trong năm 2015, h n ng ch nh p kh u đ ng tinh ươ ườ luy n vào Vi t Nam đ c tăng thêm 1,500 t n. ượ 1. S d ng (các) mô hình thích h p, hãy phân tích nh h ng c a chính sách th ng ưở ươ m i này đ n t giá h i đoái danh nghĩa ((E ế Đ/USD )và cán cân th ng m i c a Vi t ươ Nam? 2. N u mu n gi t giá h i đoái nh ban đ u thì chính ph có th s d ng chính ế ữ ỷ ư sách tài khóa nh th nào? Gi i thích và bi u di n trên cùng (các) mô hình c a câu ư ế 1. Bài III: (3 đi m)
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Trong n n kinh t có các d li u sau: ế n v : t đ ng, r: %) ơ C = 100 + 0,75 (Y-T); T = 100 MD = 50 – 5r I = 150 – 25 r G = 200 MS = 40 1. Xác đ nh m c s n l ng cân b ng b ng ph ng trình Y= C+I+G và minh h a ượ ươ tr ng thái c a n n kinh t trên mô hình t ng cung – t ng c u. ế
Image of page 2
Image of page 3
You've reached the end of this preview.
 • Spring '16
 • Hong Quang Nguyen

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern