სერვიტუტი..docx

სერვიტუტი..docx - miwis nakveTi an sxva...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: სერვიტუტი miwis nakveTi an sxva uZravi qoneba SeiZleba sxva miwis nakveTis an sxva uZravi qonebis mesakuTris sasargeblod ise iqnes gamoyenebuli (datvirTuli), rom am mesakuTres ufleba hqondes, calkeul SemTxvevebSi : • isargeblos am nakveTiT, • აკრძალოს am nakveTze zogierTi moqmedebis ganxorcieleba • გამორიცხოს datvirTuli nakveTis mesakuTris zogierTi uflebis gamoyeneba sxva nakveTis mimarT. servituti SezRuduli sanivTo uflebaa, nivTTa Soris iseTi urTierTmimarTeba, roca erTi nivTi dgeba meore nivTis samsaxurSi am ukanasknelis ukeT gamoyenebis mizniT. miwis nakveTs, romlis sasargeblodac dgindeba servituti - mTavari miwis nakveTi (gabatonebuli miwis nakveTi) ewodeba, xolo datvirTuli miwis nakveTi momsaxure (damxmare) nakveTad iwodeba. სერვიტუტის სუბიექტები 1. uZravi nivTis mesakuTre – servitutiT datvirTuli anu momsaxure (damxmare) uZravi qonebis nakveTis mesakuTre. 2. uflebamosili piri (meservitute) – mTavari nivTis mesakuTre, anu vis sasargeblodac daitvirTa sxvisi qoneba. წარმოშობის საფუძველი სერვიტუტის წარმოშობისთვის გამოიყენება იგივე წესები რაც უძრავი ნივთის შეძენის დროს - მხარეთა შორის დადებული გარიგების არსებობა და საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია. სევიტუტს გააჩნია როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური შინაარსი, პოზიტიურია - rodesac servitutze uflebamosil pirs SeuZlia garkveuli saxiT isargeblos sxvisi (damxmare, momsaxure) miwis nakveTiT. ხოლო ნეგატიურია - rodesac momsaxure (damxmare) nakveTis mesakuTres ekrZaleba ama Tu im saxiT Tavisi nakveTiT sargebloba. მაგრამ akrZalvebi dasaSvebia mxolod im zRvramde, rac aucilebelia mTavari miwis nakveTis ukeT sargeblobisaTvis. სervitutis erT-erTi aucilebeli niSania SeRavaTi. ვინაიდანაც servituti SeiZleba arsebobdes mxolod maSin, rodesac uflebamosili piri iRebs SeRavaTs datvirTuli uZravi qonebis gamoyenebisagan Tavisi miwis nakveTiT sargeblobis dros. servituti unda aumjobesebdes “ZiriTadi” miwis nakveTiT sargeblobas. yovelgvari SeTanxmeba, riTac dairRveva servitutis mizani – sargebeli moutanos mTavar nakveTs da dausabuTeblad ar SezRudos momsaxure nakveTis mesakuTris interesebi, baTili iqneba. servitutis ganxorcielebisas uflebamosili piri unda gaufrTxildes gamoyenebuli (datvirTuli) miwis nakveTis mesakuTris interesebs. amdenad, servitutze uflebis sarealizacio xarjebi dainteresebuli subieqtis kiserzea. სერვიტუტი მიწის ნაკვეთის გაყოფისას მთავარი მიწის ნაწილის გაყოფია 1. როდესაც სერვიტუტი emsaxureბa uflebamosili piris nakveTis ara erT romelime nawils, aramed mTel nakveTs. mTavari nakveTis gayofisas gayofil nawilebze saTiTaod gavrceldeba სერვიტუტი ანu axal mesakuTreebs warmoeSvebaT servitutis ufleba. Tu uflebamosili piris miwis nakveTi (mTavari, ZiriTadi) gaiyofa, maSin servituti gagrZeldeba TiToeul nakveTze cal-calke. am dros servitutis gamoyeneba dasaSvebia im pirobiT, rom es ar gaauaresebs datvirTuli miwis nakveTis (damxmare) mesakuTris mdgomareobas. 2. rodesac servituti miwis nakveTis romelime nawils emsaxureba. მოცემულ შემთხვევაში გაყოფისას ახალი მესაკუთრე ვერ შეინარჩუნებს სერვიტუტის უფლებას. დამხმარე მიწის ნაკვეთის გაყოფა 1. rodesac mTlian damxamare nakveTze vrceldeba servituti gayofis Semdegac igi gavrceldeba mis TiToeul ganayof nawilze. 2. rodesac damxmare miwis nakveTis nawilze vrceldeba servituti da xdeba gayofა. Tu datvirTuli (damxmare) miwis nakveTi gaiyo da servituti mxolod erT nawilze vrceldeboda, maSin gayofis Semdegac miwis nakveTis is nawili, romelzedac ar iyo servituti, misgan Tavisufali darCeba. პირადი სერვიტუტი პირადი სერვიტუტი გულისხმობს რომ uZravi nivTi SeiZleba ama Tu im fizikuri piris sasargeblod servitutiT daitvirTos. uflebamosil pirs mesakuTris gamoricxviT SeuZlia Senoba an am Senobis nawili TavisTvis an Tavisi ojaxisTvis gamoiyenos binad. aseTi SezRuduli piradi servituti sxva pirebs ar gadaecema. amdenad dauSvebelia misi gasxviseba, memkvidreobiT gadacema. ...
View Full Document

 • Summer '18
 • davit muzsahvili
 • Law

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern