Bait_of_Satan_book_Tagalog.pdf - may kalakip ng devotional...

This preview shows page 1 out of 322 pages.

Unformatted text preview: may kalakip ng devotional supplement A Ang patibong ni Satanas B May Kalakip na Devotional Supplement John Bevere i Bait of Satan (Tagalog) by John Bevere © 2015 Messenger International MessengerInternational.org Originally published in English as The Bait of Satan Additional resources in Tagalog are available for free download at: CloudLibrary.org You are encouraged to duplicate, virally distribute, use extracts or otherwise share this message with others. This book has been distributed to leaders and emergent leaders FREE OF CHARGE and is not to be sold. It is a gift from Messenger International, the Ministry of John and Lisa Bevere. To contact the author: [email protected] ANG PATIBONG NI SATANAS ni John Bevere © 2015 Messenger International MessengerInternational.org Orihinal na inilimbag sa Ingles bilang The Bait of Satan Ang mga karagdagang maeryales na naisalin sa Tagalog ay maaaring i-download nang libre sa Hinihikayat ka na kopyahin at ipamahagi on line, o sumipi ng ilang bahagi ng mensahe para ito sa iba. Ang aklat na ito ay naipamahagi na sa mga lider at mga sumisibol na lider nang walang bayad at hindi ipinagbibili. Ito ay regalo mula sa Messenger International, ang ministeryo nina John at Lisa Bevere. Upang makipag-ugnayan sa may-akda: [email protected] ii ISANG TAOS PUSONG PASASALAMAT. . . Ang aking asawang si Lisa, pangalawa sa Panginoon, ay siya ko ring pinakamatalik na kaibigan. Lisa, ikaw ay tunay na butihing babae. Habambuhay akong magpapasalamat sa Panginoon sa pagbubuklod Niya sa atin bilang mag-asawa. Salamat sa mga naitulong mo upang maisaayos ang aklat na ito. Sa aming apat na anak na lalaki, sina Addison, Austin, Alexander at Arden, salamat sa inyong pag-unawa sa mga panahong ginugol ko sa pagsusulat sa aklat na ito na dapat sanang naiukol ko sa inyo. Kayo ay kaligayahan ng aking puso. Isang espesyal na pasasalamat kay John Mason, na naniwala sa nilalaman ng aklat na ito at humikayat sa aking ipalimbag ito; kay Deborah Poulalion, sa kanyang talento at suporta sa pag-edit nito; at sa buong Charisma House na tumulong upang mabuo ang aklat na ito. At ang pinakamahalaga, ang aking wagas na pasasalamat sa ating Ama sa langit sa Kanyang kaloob, sa Panginoong Hesus sa Kanyang biyaya at sa Banal na Espiritu sa Kanyang tapat na paggabay sa buong panahon ng pagbuo sa proyektong ito. iii iv nilalaman Kabanata 1: Ako, Nasaktan?.............................................................. 1 Kabanata 2: Matinding Samaan ng Loob....................................... 11 Kabanata 3: Paano Nangyari sa Akin Ito?....................................... 23 Kabanata 4: Ama Ko! Ama Ko!...................................................... 35 Kabanata 5: Paano Naisisilang ang mga Espirituwal na Palaboy?.................................................................. 49 Kabanata 6: Pagtatago Mula sa Realidad........................................ 65 Kabanata 7: Ang Tunay na Pundasyon o Saligang Bato.................. 77 Kabanata 8: Lahat ng Maaaring Yanigin ay Tiyak na Yayanigin.................................................. 93 Kabanata 9: Ang Batong Katitisuran............................................ 113 Kabanata 10: Upang Walang Matisod sa Atin.............................. 131 Kabanata 11: Pagpapatawad: Hindi ka Nagbibigay, Hindi Mo Matatanggap.......................................... 145 Kabanata 12: Paghihiganti: Ang Bitag.......................................... 161 Kabanata 13: Pagtakas sa Patibong............................................... 175 Kabanata 14: Ang Layunin: Pagkakasundo................................... 187 Pahimakas: Paggawa ng Aksyon................................................... 199 Mga Tala ................................................................................... 201 Ang Patibong ni Satanas Suplementong Pagdebosyon................. 209 v vi Paunang Salita A ng aklat na hawak mo marahil ang pinakamahalagang pagharap sa katotohanan na iyong mararanasan sa tanang buhay mo. Maaari kong sabihin ito nang may kumpiyansa , hindi dahil ako ang sumulat nito kundi dahil sa taglay nitong paksa. Ang isyu ng pagkatisod--ang mismong buod ng aklat na Ang Patibong ni Satanas – ay madalas na pinakamahirap na balakid na dapat harapin at pagtagumpayan ng isang indibiduwal. Nasaksihan ng mga alagad ni Hesus ang maraming dakila at kakaibang mga himala. Namangha sila nang makita nila na ang mga bulag ay nakakita at ang mga patay ay muling nabuhay. Narinig nila si Hesus na inutusan ang isang masungit na bagyo na tumahimik. Nakita nila ang himala ng pagpaparami nang mapakain ang libo-libong tao sa pamamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay at isda. Ang listahan ng mga himala at kababalaghang ginawa ni Hesus ay hindi kayang maitala lahat, ayon sa Bibliya. Ang pinagsama-samang mga aklat sa mundo ay hindi kayang makapaglaman nito. vii Ang patibong ni Satanas Hindi pa kailanman nasaksihan ng mundo ang mapaghimalang kamay ng Diyos sa ganoon kadakila at kongkretong kaparaanan. Namangha at nagitla ang mga alagad. Hindi ang mga himala ang nagtulak sa kanila na mag-alinlangan. Ang kanilang pag-aalinlangan ay magaganap sa katapusan pa ng ministeryo ni Hesus sa lupa. Sinabihan ni Hesus ang Kanyang mga alagad, “Kung ang iyong kapatid na lalaki ay nagkasala laban sa iyo ... pitong beses sa isang araw, at pitong beses sa isang araw ay bumalik sa iyo, na sinasabi, ‘Nagsisisi ako,’ dapat patawarin mo siya.” Ang kanilang agarang tugon sa Kanya ay, “Dagdagan Mo ang aming pananampalataya.” (Lucas 17: 3-5) Ang mga himala ay hindi nagbigay inspirasyon sa kanila upang humingi ng mas malaking pananampalataya, o para sa pagbuhay ng patay, o para mapakalma ang isang nagngangalit na dagat, kundi ang isang simpleng utos na patawarin ang mga taong nagkasala! Sinabi ni Hesus, “imposible na walang pagkatisod na magaganap.” (Lucas 17: 1) Hindi ito isang katanungan tungkol sa kung magaganap ba ito, kundi kung ano ang iyong magiging tugon dito. Ito ay isang katunayan na hindi lang iilan kundi marami ang magkakasakitan at mabibilanggo sa sama ng loob. Sampung taon na ang lumipas mula nang ang aklat na ito ay inilunsad. Sa loob ng panahong ito, nakatanggap kami ng hindi mabilang na mga sulat at mga patotoo tungkol sa buhay ng mga indibiduwal, pamilya at mga ministeryo na pinagaling at nabago sa pamamagitan ng mga katotohanang mula sa Salita ng Diyos na nakapaloob sa aklat na ito. Isinama namin ang isang kopya upang mahikayat ka. Para sa lahat ng mga ito, natutuwa kami at ibinibigay namin sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian! Isang lider ang nagbahagi, “Ang aming simbahan ay nasa bingit na ng isang matinding paghihiwalay. Tila wala ng pag-asa na maayos pa. Nagbigay ako ng isang kopya ng aklat na Ang Patibong ni Satanas sa bawat elder ng simbahan. Naiwasan ang paghihiwalay at kami ngayon ay nagkakaisa na!” Maraming pagsasama ang naisalba. Kamakailan lamang, pagkatapos ng aking pagsasalita sa Nebraska, lumapit sa akin ang isang mag-asawa. Ang asawang babae ay nagsabi, “Ako ay nasaktan sampung taon na ang nakararaan ng mga lider ng simbahang ito. Naghinanakit ako at naging mapaghinala; lagi kong ipinagtatanggol ang aking sarili at ang aking posisyon. Maging ang pagsasama naming mag-asawa ay nagdusa dahil sa aking paghihimutok viii Paunang Salita at ang aking asawa ay nasa proseso na ng pakikipaghiwalay sa akin. Hindi siya mananampalataya at wala siyang pakialam sa iglesya. May isang taong nagbigay sa akin ng isang kopya ng aklat na Ang Patibong ni Satanas. Binasa ko ito at sa loob ng maikling panahon ay ganap akong napalaya mula sa sama ng loob at kapaitan. Nang makita ng aking asawa ang mga pagbabago sa aking buhay, isinuko niya ang kanyang sarili sa Panginoong Hesucristo at kinalimutan ang pakikipagdiborsiyo sa akin.” Tumayo sa kanyang tabi ang kanyang asawa nang nakangiti. Nang matapos siyang magbahagi, pinagtibay ng kanyang asawa ang mga kahangahangang pagbabago sa kanilang buhay at tahanan! Subalit ang patotoo na labis na tumimo sa aking puso ay naganap noong ako ay nagministeryo sa Naples, Florida. Bago pa ako magsalita, isang matipuno at di katandaang lalaki ang tumayo sa harapan ng kongregasyon at lumuluha niyang isinasalaysay ang kanyang masaklap na karanasan: “Buong buhay ko inakala ko na mayroong pader sa pagitan namin ng Diyos. Dumadalo ako sa mga pulong kung saan ang iba ay nakadarama ng presensiya ng Diyos, habang ako ay manhid at nag-iisa. Kahit na manalangin pa ako, walang pagpupuspos at presensiya Niya na bumababa. Ilang linggo na ang nakaraan, ako ay nabigyan ng aklat na Ang Patibong ni Satanas. Nabasa ko ang kabuuan nito. Napagtanto kong ako ay nahulog sa patibong ni satanas maraming taon na ang nakararaan. Kinasuklaman ko ang aking ina sa pag-iwan niya sa akin noong ako ay anim na buwang gulang pa lamang. Napagtanto ko na kailangan kong pumunta sa aking ina upang siya ay patawarin. Sa ikalawang pagkakataon, sa loob ng tatlumpu’t - anim na taong nakalipas, tumawag ako at nakipag-usap sa kanya. Umiyak ako at nagsabi sa kanya, “Nay, nagtanim ako ng galit at di pagpapatawad sa iyo sa buong buhay ko dahil ipinamigay mo ako!” Nagsimula siyang umiyak at sinabing, “Anak, kinasuklaman ko ang aking sarili sa loob ng tatlumputanim na taon dahil sa pag-iwan ko sa iyo.” Nagpatuloy siya, “Pinatawad ko siya, at pinatawad niya ang kanyang sarili; ngayon kami ay magkasundo na. “ Pagkatapos, dumating ang kapana-panabik na bahagi. “Ngayon, ang pader na naghihiwalay sa akin mula sa presensiya ng Diyos ay wala na!” ix Ang patibong ni Satanas Sa puntong ito, tuluyan na siyang bumigay at umiyak. Nahirapan siyang sabihin ang kanyang mga huling salita, “Ngayon, umiiyak ako sa harapan ng Diyos na para bang isang sanggol.” Alam ko ang tindi at hirap ng pagkabilanggo. Ako ay naging bihag sa ganyang pagpapahirap sa loob ng maraming taon. Ang aklat na ito ay hindi isang teorya o kuro-kuro; ito ay Salita ng Diyos na binigyangbuhay. Naglalaman ito ng katotohanang ako mismo ang nakaranas. Naniniwala ako na palalakasin ka nito. Habang binabasa mo, hilingin mo sa Diyos na madagdagan ang iyong pananampalataya! Sa iyong paglago sa pananampalataya, maluluwalhati Siya at ikaw ay mapupuspos ng kagalakan! Sumainyo ang lubos na pagpapala ng Diyos. JOHN BEVERE x PANIMULA K ahit sino na nakahuli na ng hayop ay alam na upang ang isang bitag ay maging matagumpay, kailangan ang isa sa dalawang bagay na ito. Dapat ito ay nakatago, sa pag-asang masisilo nito ang isang hayop o dapat na may pain upang maakit ang hayop na pumasok sa nakamamatay na patibong. Si satanas, ang kalaban ng ating mga kaluluwa, ay parehong ginamit ang mga paraang ito upang ilatag ang kanyang pinakamapanlinlang at nakamamatay na bitag; ito ay nakatago at may pain. Kasama ng kanyang mga kampon, si satanas ay hindi maingay tulad ng paniniwala ng marami. Siya ay tuso at labis na natutuwa na makapanlinlang. Siya ay may matalas na pag-iisip sa kanyang ginagawa-- tuso at mapanukso. Huwag kalimutan na maaari siyang magkunwaring sugo ng liwanag. Kung hindi tayo sanay sa Salita ng Diyos upang paghiwalayin ang mabuti at masama, hindi natin mahahalata ang kanyang mga patibong. xi Ang patibong ni Satanas Isa sa kanyang pinakamapanlinlang at lihim na mapanirang uri ng bitag ay isang bagay na naranasan na ng bawat Kristiyano—ang sumama ang loob. Sa totoo lang, ang sama ng loob at hinanakit ay hindi nakamamatay-kung mananatili ito sa bitag. Ngunit kung ito ay kukunin at nanamnamin sa ating mga puso, tiyak na lalala ang sakit. Ang taong nasaktan ay nagbubunga ng galit, pag-alipusta, pagseselos, sama ng loob, pag-aaway, kapaitan, pagkapoot at inggit. Ang ilan sa mga nagiging bunga ng pagkikimkim ng hinanakit ay insulto, pag-atake, pagkakahati-hati, paghihiwalay, pagkasira ng relasyon, pagkakanulo at pagtalikod sa Panginoon. Kadalasan, ang mga taong nasaktan ay hindi namamalayan na sila ay nahulog na sa patibong Hindi nila alintana ang kanilang kalagayan sapagkat nakatuon sila sa mga maling nagawa sa kanila. Itinatanggi nila ito. Ang pinakamabisang paraan upang tayo ay mabulag ng kaaway ay ang gawin tayong nakatuon lamang sa ating sarili. Isinisiwalat ng aklat na ito ang nakamamatay na bitag at inihahayag kung paano umiwas at manatiling malaya rito. Ang kalayaan mula sa pagkatisod ay napakahalaga para sa bawat Kristiyano dahil sinabi ni Hesus na imposibleng mabuhay sa mundong ito na hindi nakararanas na masaktan. (Lucas 17: 1) Sa mga simbahan sa buong Amerika at sa iba pang mga bansa kung saan naipangaral ko ang mensaheng ito, higit sa 50 porsiyento ng mga tao ang tumugon sa altar call. Bagama’t ito ay isang mataas na tugon (response), marami pa ring nakabilanggo sa pagkatisod. Ang pagmamataas ay humahadlang sa mga tao na tumugon nang wasto sa sama ng loob. Nakita ko ang mga tao na pinagaling, pinalaya at napuspos ng Banal na Espiritu nang makatanggap ng kasagutan sa kanilang mga panalangin at nang makalaya sila sa bitag. Sinasabi nila na ang hinahangad nila sa matagal na panahon ay kanilang natanggap sa isang saglit lang, nang sila ay napalaya. Sa huling bahagi ng ika-dalawampung siglo, ang kaalaman (knowledge) sa simbahan ay labis na nadagdagan. Subalit kahit na ito ay nadagdagan, higit na nakaranas ng paghihiwa-hiwalay ang mga mananampalataya, mga lider at mga kongregasyon. Ang dahilan: Naging malaganap ang samaan ng loob dahil sa kakulangan ng wagas na pag-ibig. “Ang karunungan ay nagdudulot ng pagmamataas, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay.” xii Panimula (1 Cor. 8: 1) Napakaraming nasisilo sa mapanlinlang na bitag na ito na halos pinaniwalaan na natin na ito ay isang normal na kalakaran ng buhay. Magkagayunman, bago pa bumalik si Cristo, ang mga tunay na mananampalataya ay magkakaisa, hindi tulad sa mga nakalipas na panahon. Naniniwala ako na ngayon, ang mga lalaki at babae ay mapapalaya mula sa bitag ng pagkatisod. Isa ito sa mga magiging pangunahing koneksiyon na magdadala sa ating bansa ng revival o pagbabalik loob sa Panginoon. Makikita at makikilala ng mga hindi mananampalataya si Cristo sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa isa’t isa, kung saan bulag sila noon sa Kanyang kabutihan at pag-ibig. Hindi ako naniniwala sa pagsusulat ng isang aklat upang makasulat lamang. Pinag-alab ng Diyos ang mensaheng ito sa aking puso at nakita ko kung paano nanatili ang bunga nito. Sinabi ng isang pastor sa akin pagkatapos ng isang panambahan kung saan ito ang mensaheng aking ipinangaral, “Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming tao na pinalaya sa isang iglap lang.” Ang Diyos ay nangusap sa aking puso na ito ay simula pa lamang. Marami ang palalayain, pagagalingin at manunumbalik sa Panginoon sa pagbasa ng aklat na ito at pagsunod sa Espiritu na mag-uudyok sa kanila. Nananalig ako na sa pagbasa mo ng mga salita sa mga pahinang ito na gagawin din ng Guro at Tagapayo ang mga ito nang personal sa iyo. Habang kumikilos Siya, ang mga sumusunod na salita ay magdudulot ng isang ganap na kalayaan sa iyong buhay at ministeryo. Manalangin tayo sa iyong pagsisimula: Ama, sa Pangalan ni Hesus, hinihiling ko na ihayag Mo sa pamamagitan ng Iyong Espiritu, ang Iyong Salita sa akin habang binabasa ko ang aklat na ito. Ilantad Mo ang anumang mga nakatagong bahagi sa aking puso na humahadlang sa akin upang lubos kitang makilala at paglingkuran pa nang buong husay. Tinatanggap ko ang iyong Espiritu at humihingi ng Iyong biyaya upang maisakatuparan ang Iyong nais para sa akin. Nawa ay maranasan ko ang malapitang pagkakilala sa Iyo upang marinig ko ang Iyong tinig sa pamamagitan ng aklat na ito. xiii Ang patibong ni Satanas ANG ATING PAGTUGON SA KAMALIAN ANG MAGTATAKDA NG ATING HINAHARAP . Ang aklat na Ang Patibong ni Satanas ay nagpabago ng aming mga buhay at ministeryo.. Pinanood namin ang video ng hindi bababa sa dalawampung beses at binasa ang aklat ng paulit-ulit. Ginamit ng aming ministeryo ang aklat at mga katuruan sa video upang mabago ang aming buhay at pati na rin ang buhay ng marami pang iba. Ang mensahe ay matindi at napapanahon. -S . Q. , CONNECTICUT xiv 1 AKO, NASAKTAN? Imposible na ang pagkatisod ay hindi dumating. Lucas 17:1 S a aking paglalakbay sa Estados Unidos upang magministeryo, napansin ko ang isa sa pinakamatindi at pinakamapanlinlang na bitag na ginagamit ng ating kalaban. Ibinibilanggo nito ang hindi mabilang na Kristiyano, nagwawasak ng relasyon at pinalalaki ang puwang sa pagitan ng mga mananampalataya. Marami ang hindi nakakausad nang maayos sa pagtawag ng Diyos, dahil sa sugat at sakit na dulot ng sama ng loob. Nahahadlangan silang abutin ang kanilang potensiyal. Madalas, isang kapatid sa pananampalataya ang nakapagdulot ng sama ng loob sa kanila. Dahil dito, ang pagkatisod ay nagmimistulang pagtataksil. Sa Awit 55:12-14, dumaing si David, “Sapagkat hindi kaaway ang lumapastangan sa akin; disin sana’y kakayanin ko. At hindi rin taong namumuhi sa akin ang nagmalaki sa akin; kung magkagano’y maaari ko siyang pagtaguan. Subalit ikaw iyon, isang taong 1 Ang patibong ni Satanas kapantay ko, kasama at kakilala ko. Nagkasama tayo nang matamis at lumakad patungo sa tahanan ng Diyos sa gitna ng karamihan.” Sila yung mga katabi nating nakaupo sa loob ng simbahan, o kaya naman ay yun mismong taong nangangaral sa harapan. Maaari ring kasama nating nagbakasyon, dumalo sa mga pagtitipon, o kaya ay kasama natin sa opisina. O, maaaring mas malapit pa. Kung gaano kalapit ang ating kaugnayan, ganoon din katindi ang pagkatisod! Ang pinakamatitinding pagkakagalit, madalas ay nagaganap sa pagitan ng mga taong dati ay malapit sa isa’t isa. Ayon sa mga abugado, ang pinakamahihirap na kaso ay sa pagitan ng mga mag-asawang naghihiwalay. Madalas na nag-uulat ang media ng patayan sa loob ng mga tahanang tinitirhan ng mga taong desperado. Ang tahanan na dapat magbigay ng proteksyon, probisyon at paglago kung saan natututo tayong magbigay at tumanggap ng pagmamahal, ay madalas na siya pang nagiging ugat ng matitinding samaan ng loob. Sa kasaysayan, ang mga pinakamadugong labanan ay naganap sa pagitan ng kapatid laban sa kapatid, anak laban sa ama, ama laban sa anak. Ang posibilidad ng samaan ng loob ay kasinghaba ng listahan ng ating relasyon sa ibang tao, gaano man ito kalala o kasimple. Ito ang katotohanan: Ang mga taong pinahahalagahan mo ang siyang makasasakit sa iyo, sapagkat higit na mataas ang iyong ekspektasyon o inaasahan mula sa kanila – at ikaw din naman ay nagbigay ng iyong sarili sa kanila. Kung gaano kataas ang inaasahan, ganoon din katindi ang posibleng kasawian. Ang pagiging makasarili ay naghahari sa ating lipunan. Ang mga lalaki at babae sa kasalukuyan ay nakatuon sa kanilang mga sarili, na nagiging sanhi ng pagbalewala at pananakit sa damdamin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi na natin ito dapat ikagulat. Maliwanag na sinabi sa Banal na Kasulatan na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging “maibigin sa kanilang mga sarili.” (2 Timoteo 3:2). Inaasahan natin ito sa mga hindi mananampalataya, subalit ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay hindi mga tao sa labas ng simbahan. Ang nasa isip niya ay mga taong nasa loob ng simbahan. Marami ang sugatan, may sama ng loob at kapaitan. Natisod sila! Subalit hindi nila namamalayan na nahulog na sila sa patibong ni satanas. Kasalanan ba natin ang pangyayaring ito? Nilinaw ni Hesus na imposible tayong mabuhay sa daigdig na hindi tayo nakararanas na matisod o masaktan ang ating mga damdamin. Gayunpaman, maraming mga 2 AKO, NASAKTAN? mananampalataya ang nagugulat, nalilito at hindi makapaniwala kapag ito ay nagaganap. Pakiramdam natin, tayo lang ang nagagawan ng kasamaan. Dahil dito, nagiging madali para sa atin na masaktan at makadama ng kapaitan. Samakatuwid, dapat nating paghandaan ang posibilidad ng pagkatisod, sapagkat ang magiging tugon natin dito ay magkakaroon ng malaking kaugnayan sa ating kinabukasan. ANG MAPANLINLANG NA BITAG Ang salitang Griyego para sa salitang “matisod” mula sa Lucas 17:1 ay skandalon. Ang salitang ito ay tumutukoy sa isang bahaging nakakonekta sa bitag. Ang salita ay nangangahulugan ng paglalagay ng bitag sa daraaanan ng ...
View Full Document

 • Winter '18
 • Richard Aldaya

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern