u0111u1ec1 u00f4n tou00e1n HKII.doc - S 1 Cu 1(2,5 im...

This preview shows page 1 - 5 out of 17 pages.

Đ S 1 Câu 1:(2,5 điểm) Cho biểu thức: a) Rút gọn A.b) Tính giá trị của biểu thức A tại x thỏa mãn: 2x2+ x = 0c) Tìm x để A = 1/2d) Tìm x nguyên để A nguyên dương. Câu 2: (1điểm) a) Biểu diễn tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên trục số: x ≥ -1 ; x < 3. b) Cho a < b, so sánh – 3a +1 với – 3b + 1. HD: a < b => -3a > -3b Câu 3: (1,5 điểm) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về, người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB (bằng kilômet). HD: Đổi 45’ = ¾ h, quãng đường AB = S => S = vt hay S/15 = S/12+3/4
Câu 4:(1,0 đim)Cho tam giác ABC có AD là phân giác trong ca góc A. Tìm x trong hình vsau vi đdài cho sn trong hình. Câu 5: (1,5 điểm) 3cm, AD = 4cm (hình vẽ trên). Câu 6:(2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm.Kẻ đường cao AH. Đ S 2 I. TRẮC NGHIỆM : Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất: Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn ? A. 0x + 2 = 0 B. (1/2x+1) = 0 C. x + y = 0 D. 2x + 1 = 0 Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình
Câu 3: Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? A. x ≤ 2; B. x > 2 ; C. x ≥ 2 D. x <2 Câu 4. Cho ⌋a ⌋ = 3 thì : A. a = 3 B. a = – 3 C. a = ±3 D.Một đáp án khác Câu 5: Nếu ΔM’N’P’~ ΔDEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào: Câu6: Cho ΔABC, góc A ≠ 90 0 , AB = 6cm, BC = 10cm. diện tích ΔABC bằng: A. 24cm 2 B.14cm 2 C.48cm 2 D.30cm 2 II. TỰ LUẬN Bài 1: Giải các phương trình a) 3x – 12 = 5(x – 4) b) (x – 6)(x – 3) = 2(x – 3)
Bài 2: Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai nơi A và B cách nhau 102 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 12 phút. Tìm vận tốc của mỗi xe. Biết vận tốc xe khởi hành tại A lớn hơn vận tốc xe khởi hành tại B là 5 km/h. Bài 3: Cho ΔABC vuông tại B ( A ≠ 60 0 ). E, F lần lượt là trung điểm của BC và AC. Đường phân giác AD của ΔABC ( D ∈ BC ) cắt đường thẳng EF tại M. a) Chứng minh ΔABD ~ Δ b) Chứng minh c) Chứng minh ΔBDF ~ ΔAFM. d) Chứng minh S ABC = S ABMF ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture