FILI-121-topic-3-6.docx - LEARNING ACTIVITY SHEET AMA Computer College SHS Department ASIGNATURA Pagsulat sa Filipino sa Piling larangan Akademik PETSA

FILI-121-topic-3-6.docx - LEARNING ACTIVITY SHEET AMA...

This preview shows page 1 - 4 out of 8 pages.

LEARNING ACTIVITY SHEET AMA Computer College SHS – Department ASIGNATURA: Pagsulat sa Filipino sa Piling larangan: Akademik PETSA: PAKSA: (3) Sintesis (Buod) LAYUNIN: 1. Nailalahad ang kahulugan at kalikasan ng sintesis. 2. Nabibigay ang mag gabay at mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng sintesis. 3. Nakasusulat ng sintesis nang wasto. KONSEPTO NG PAGKATUTO: Kahulugan at Kalikasan ng Sintesis - Nagmula sa salitang Griyego na syntithenai na nangangahulugang sa Ingles na put together o combine. - Ito ay pinagsama-samang mga ideya mula sa iba’t ibang pinagkunang impormasyon upang makabuo ng sariling pagpapahayag ukol sa isang paksa. - Karaniwang ginagawa ito sa anyong deduktibo. - Makakabuo ng isang kongklusyon batay sa mga espisipikong halimbawa, paliwanag at obserbasyon. - Ito ay mula sa sariling sikap ng isang manunulat na makabuo ng isang pinaiksing tekstong tatalakay sa napiling paksa nang hindi binabanggit ang napakaraming impormasyon. - Sinusulat ito sa ilang paraan ng pagpapahayag; paglalahad, paglalarawan, pangungumbinsi o pagsasalaysay nang hindi nawawala ang orihinal na kaisipan ng akda. - Sa kabuuan, ito ay isang anyo ng pagbubuod o paglalagom ng isaang binasang akda. Mag-aanyo ito ng pinaikling bersyon ng isang orihinal na teksto. Mga hakbang at dapat isaalang-alang sa pagsulat ng sintesis - Magbasa at sanaying magbasa. - Basahin ang buong teksto upang maunawaang lubos ang nilalaman nito. - Alamin ang pinakakaisipan ng teksto. - Magkaroon ng kamalayan sa nilalaman ng panimula, gitna at wakas. - Isaalang-alang din ang tatlong uri ng pagkasunud-sunod ng mga detalye (Garcia, 2016): Sekwensiyal – pagkasunud-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. Kronolohikal – pagkasunud-sunod ng mga impormasyon sa mahalagang detalye ayon sa pangyayari. Prosidyural – pagsunud-sunod ng mga hakbang o proseso sa paggawa. - Maging mapanuri sa nilalaman. - Isa-isip na kailangang mas simple, maikli, at hindi nawawala ang diwa ng teksto sa pagbabagong anyo nito. - Basahing muli upang Makita nag ilang pagkakamali o pagbabagong nais gawin sa ginawang sintesis. HALIMBAWA/ILUSTRASYON: Sekwensiyal – ginagamitan ng mga pananda tulad; noong una, sumusnod, pagkatapos at iba pa. Kronolohikal – halimbawa nito ay; unang nawalan ng buhay si Ana at nasundan agad ni Maria dahil sa naganap na aksidente.
Prosidyunal – halimbawa; tamang proseso sa pagluto ng isang Leche plan, ganoon din sa pagbuo ng isang sintesis dapat isaalang-alang ang tamang hakbang o proseso kung ano ang uunahin. PAGSASANAY: Panuto: ibuod ang isang pelikula na hindi mo nakakalimutan o kaya’y tumatak talaga sa iyong isipan bilang isang manonood. Ibuod ito batay sa grapikong representasyon sa ibaba. PAMAGAT MGA TAUHAN AT TAGPUAN MGA MAHAHALAGANG PANGYAYARI WAKAS Sinuri ni: Bb. IRISH E. FERNANDO SHS – Coordinator Inihanda ni: MELANIE N. SAPORNO Guro sa Filipino 121
LEARNING ACTIVITY SHEET AMA Computer College SHS – Department ASIGNATURA: Pagsulat sa Filipino sa Piling larangan: Akademik PETSA: PAKSA: (4) Abstrak LAYUNIN: 1. Nabibigyang kahulugan ang abstrak.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture