{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HW 09 Solutions - Fume M 6.7"" dr — KuowN A'5?sz...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Fume M 6.7:" " dr —- KuowN; A '5?sz UHdPPijJ n. cycle wk”: renew-'5 GHQ” ‘13 T51“°erp‘vchuei74 and flelimrmj 63.; at. Tu. FnuD: thflm am 'E’FP-Vffitrow far 1m Mfi1:—nww “HEN? hu‘t V¢LH¢ ‘4 Q“ "1 hung "F CHI—II! Thu 7;: - Sc in ma”? EIUrI-J 1m?“ ' H " can 1-, Asgump'rlomfifflll Iride- 'I‘F‘K-gm shaman 1n +|1E Bjurc U-Idt‘rjci’fi n FyCI'IE’li} The: ants! emery-Pr Walnsf‘trr Wpfr'ifnc'E'J are SL‘howm 0H 1"“? fi'jufttifi‘} Ecfihéfi % a " @MAL‘I’SiS'. Fm emfij‘r balufice reduzv; ‘hb (I'LL: Qs+®o * Efflil‘m‘g'z Jab-31H. firm 6:; _6$., -3: pm" wait: 9 “PM”: 5'; nv’l .5 {:25- Cfiu-‘Qs _ Ch. :- ‘Ehfia T; To . Fm ' , .J_ 4‘ C] J: __ J_- : .- Ere-11:“: £2) QSLTS-hTa-J‘l- H In m] ‘ Tr. I‘ i. Q5 [1 _ E .. Tc: 015(th a (pg: L"%] A5 13'5“: “#31330 31-1” hum-n.- m bmctch are Fugitive. Vanna 9F- 625; U—H‘u-EJ ELM—Lidzed m “I”? A, G: . 4-33- CQ‘JNW: 0‘ “—J TM WIMQM fhcyfhcguf .,-—u __ IA .—--l'— 2'- '. WE dew-ire, wrflidwnds +0 on.“ Am MPO»? —~-$u Saw. {0-3: 153. 2. That 1pm,) 1341an Shaw: 1"“ din} (is PuBLEM 6.2.3.“ KHOUM:R¢£4-i$und-21un¢qur 1L. Inn-ages: biMHn'I-wu Spies-Fred aim-+93. Fifi-FD: 31W: 'Hn-I. fibula-cum ut- -H--1 {inn-II .H-hine’ 1.1.. ”(:1 an J. 411-.- .11th Winn-E away ”hm-:4,- SPruf-‘c. tumult-1 kflfha. -__—A_——I———I— ' ant-am: 1,0 bau- C'D 10W... mount?“ :04. bou- *SIHU'L ASSUMP'I‘IOH.‘ TM iytkm a. 1 R3 ab (2— 2.1 kHALTSH: Fr... Twain. A- q} :1: mm Malta-K. I'M-un— s;-—s.+u..sn -«= :.013u+(-0-Ss)=0.51%u ”(hi-K. .. 5.“. 3+: “‘31 dolfibflor} ‘7'th A-‘i, 5411.1 u; 1...; +1... MaPLwL'1u‘dn Vlrfl-IT I. rt'fiim- The". T: --SL *lo'c. ILA-4 i...— nt swim" ”mm : 05312 " harm-Luann?) k a; hx$h§+1flxtwfl= — 1133+(a531fitm019‘) = “(p.89 Infra: «Ir—i PROELE-H 6-1.4- W: On: ll} of- wntu undirJu-l: a. Prut'Flr turf-[h an than-Inst .‘n ser'F-IL I‘d-hwy huh-Hun 'l-m tplc'ufq'cd' t-wan. Hun: Ila-tum“: a: our-T n+mhnH - 9111‘; “1 *PFWhflJ ’“'*”’*" mint: AHI'I'r‘fl'H‘FC mflfhadl'. I SCHEME-[It‘ll GWEN DATA: l fluff?!“ H. ‘ ifl'F Hum: an? I I AfisuM'II-‘rmM: "l'lu. Mt. ”a 01F wad-er- h Hug with“. Mtimqu-am Tabla alt-4!; 3;:- #38137? minim-IR. 'I'Inn‘ “My. q: M, g! ‘t '5'th {ran ”Fa-hr! A—BE 1‘ g 53 — '5; 1 LTEQTI- mag“! a 15.16! ‘5‘. :; haul-1n— @1141 HI} I} I‘nxP-Ie'h‘nn a-l' Flaw! all-3E it PEI-1"” Jar-fl": 11:559-F’ s3=h$fl lhfn'i"i+ Tun, mm. nu, ma fins-um'fl, “brads, PROBLEM 6-25” Fun-D: biz-firm“: +he¢km3¢ 1.»: sprccfn'g Cfi'h'd-Pu J In; killing-K) urn-‘5 HAL. {dc-J. 34; medal, and Jr'M-lt- ad-I-crm-l-Vg app-inch” ‘ Cons-hut, S pet-fig, Hen-Q- ! Idfll ‘51? 'TthL mus-mmw-mg {ml .0 As Styli“ 1% - n a“? “5.23) mm» I'dfln Wm Tull-L1?- mm c, .1; 533K in.“ 74.51; 11-10 = 1. -| _ {I} :15. Inuit IleMf I: as: Low 1“ 113 _ 9 n @1413! ”#34: “3 . c.1411 Kflfns'fi m4». «5° an. if»... Table 4-11 With “P .t 4131: 9.... TAU: A- it: 45=:.aa+¢ln£§9_ m 1...; 0} 19° in” f *— 16an 149-1154- {.7019}- LIN! [n i “17 .I‘ _ 0.4.!“1 "Vflrfl ia-‘l-ma-qxaffi.“ 1% WU“! I. ion-"A {Ir-Inn Thhll I!" th up .1- 4—3H: Fro... Turk Jam and. M firm “nu; A-I Pl: ISDIE. SE ‘ + I“. A}: . mm. L- - E'— .1.“ fi,‘ ""4 45 - Hill .033- 214.13% — IJH 1'“ 3'5 M “I" E ‘i‘ '5: 305K ' 4+.“ = 0. +831 “3333'“ ‘Erfisfl = £1.49?” ”Vita-K my. “It? mm 1'. .t. «or: hum-u. 5-1 1' 1 soul: 1-:- samc % * GHfi) Ah Mn “a £3 - 3—1::4..144+ “. “fling ‘ (fix 6:315): '1' E I I a a. “LIE-15:: tats; 4': a] “I.- ans-flu: wart. '5" no“ En... 1am; A45 “4 M 5-.“ T41: ml and“: .. Hit-1'33» tam-Jam alum Kafka-K .di-l -_ 0.1101 Hui-It. Pal-m. fro... Tale 4- 13 th c1, .1 55m. Fran-n Tailr A-‘za fialhfi. hi M in»... 11H: A—I - . 323 - .3H J. F” “P" a - '*"”*1'm-"¢7* MM “1"; ‘5' “‘5'" Ha Em ‘“ a u} ham: 5* Ti: ENE '- “Ci-351a HIJ’J'K 1. Th.- «um CF “in; is cvdu‘flel fran- 1.1.11 A-z-a 4+ +I-- 4v¢fd3£ Hmnmremlkmdhaj; ‘9‘" m“ “““fl- 4"“ ‘r “I've: n.+ '1“ M and. meMe: a... I“ Witt PRuELEH we“ knew»: Naipaul-ruin; an a'n I-tnullyl fiver-gr“; nary-Infield Hui-wean :pcen‘fihd 1:th inn-M, when». 9V"! tau-Mat) mm :4: L10. M: fill-harmful in) P1, (In) “kl". u-Iorl‘. Md: head 1ra-3fer, cc] Hm {aid-:9? chi-n31. mann‘nc 5‘ Wm nan: 'U; 1051“: Pi: [-0 b“ .= 2m; 175W; ASSUMPTIONS: {I} A! Show» 3" ‘H-m “HMPDHJI'I‘, {fjur‘l‘l‘hc S'ySHm chill-'1'}: 0-} +h: N1. whfch is haunted a: an Hut Fun:- {1} The commas-6m is human"? raven-1H1 and HIICHHJ £3. p‘V": cont-Mutchhcre F; Ha (alum?! in line-He er- PIMniu'al tan-9y bgi-unnn “w. the] 311+“. . kHM‘ISIfi; {an tun-k qussu, .,, ‘41 PL: P. (%Yfi I =(l-0 but“ 5 {L} TL; msoL NI, Prtivnu'b than. kip-Lind tuning Kt til-IL: in}, quflliin. 0‘; Ewe. ‘v [.0 5'34;- [ms m3 =% —. i‘fiuil—u)—) = 0.51%! kg &¢l #5? (m :3) L}: P 3' =73"! barn—:5- Tlau. Mofh. '55 1 ., )(mg Um“) 1 — £1. _ PEVk-VIVI MR‘TI- TI.) _ {DST‘WH DI I» W=SlPdv IFS.- ”fidv ' I'V's 1-. l-‘H I. 1" [.3 W = “‘01:“ k:- wm Him. Lin-n.5, Manufiq bod-Inn.“ recliner-i {—0 G '3'- Hlug'flu)+w . Ewluhlh] Q -. (051% kg) [QM - mafia ( [fin-I3 ‘fii 4» (-m .‘4 *3) -.-. —2.s.: H" 5‘ (a) “u “"HT‘I' char: t (MEI-Ltuwfll In“ Sada.“ ian-Jatr. “NZ!- 9.. E'- . {mil IDA. as e. m *(m-s'm} 41m %] :[D.s‘1ufi)[_{zm.m-m.'i%]{19.01‘(fi‘ld¥fl = —D.mo'1a {cs/14.. ._—__——L5 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

HW 09 Solutions - Fume M 6.7"" dr — KuowN A'5?sz...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online