Computer Science 170 - Spring 2001 - Demmel - Midterm 1

2

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ö Ø ÙÖ Ò Ô ×× Ó Ë¸ Ò Ø Ë ÒÙÑ Ö ×× Ò ØÓ Ú ÖØ Üº ÆËÏ Êº ÙÖ Ò Ø × ÓÒ Ô ×× Ó Ë ÒØ Ë Ð ÓÖ Ø Ñ¸ ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Û × Ú × Ø Ò ØÓÔÓÐÓ Ð ÓÖ Ö¸ ×Ó Û Ò × ÑÔÐÝ ÓÙØÔÙØ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Ø ÓÖ Ö Ø ÝÛ Ö Ú×Ø º ÒÓØ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ × ØÓ ×ÓÖØ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Ö Ú Ö× ÓÖ Ö Ý Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÔÓ×Ø ÒÙÑ Ö Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø Ô ×× Ó Ëº ÇÖ¸ ×ÓÖØ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò ÓÖÛ Ö ÓÖ Ö Ý Ø Ñ Ò ÑÙÑ»Ñ Ü ÑÙÑ ÔÖ »ÔÓ×Ø ÒÙÑ Ö Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÓÑ Ø × ÓÒ Ô ×× Ó Ëº ÆÓ ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ¸ Ü ÔØ ÓÖ Ô ÖØ Ð Ö Øº ÓÖÖ Ø Ò×Û Ö × ÛÓÖØ ¾ ÔÓ ÒØ׸ ÙØ ¾ ÔÓ ÒØ× Û ÐÐ ×Ù ØÖ Ø ÓÖ ÛÖÓÒ Ò×Û Ö¸ ×Ó Ò×Û Ö ÓÒÐÝ ÝÓÙ Ö Ö ×ÓÒ ÐÝ ÖØ Òº ½º Ä Ø Ñ Ò ÑÙÑ ×Ô ÒÒ Ò ØÖ Ó Ø Û Ø ÙÒ Ö Ø Ö Ô ´Î µº Ä Ø ´Î µ ÒÓØ Ö Ö Ô ¬Ò Ý Ù Ñ ÒØ Ò Û Ø Ò Û Ú ÖØ Ü Ù Ò ×ÓÑ ÛØ × Ò ÒØ ÓÒ Ùº ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Î Î Ù Ò ÛÖ × × ØÓ × ØÓÙ Ò Ùº Ì Ò Ø Ö × ÐÛ Ý× Ñ Ò ÑÙÑ ×Ô ÒÒ Ò ØÖ Ó ×Ù ØØ º ÆËÏ Êº Ð× º Á Ø Û Ø× Ó × Ò Ö ÐÐ Ú ÖÝ Ð Ö ¸ Ò Ù × Ú ÖÝ Ð Ø ÓÒÒ Ø Ò Ø ØÓ Ú ÖÝ Ú ÖØ Ü Ò Î ¸ Ø Ò Ø ÙÒ ÕÙ Ñ Ò ÑÙÑ ×Ô ÒÒ Ò ØÖ Û ÐÐ ÕÙ Ð º ¾º Ò × Ç´ Ò µ ÓÖ ÐÐ ¼º Ò Ò ´ ½µ Ò Ò ´ ½µ Ò × ÒÓØ Ç´½µ ÓÖ ½º ÆËÏ Êº Ð× ¸ Ù× ¾µ ´¾ ÔÓ ÒØ×µ ÌÖÙ ¼ ¼ ÓÖ Ð× ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Ô Ô Ô Ô ¿º Ò¾· × Ò´ µ ÐÓ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¾ º ¾ ¾ ¾ º º Ô × Ç´Ò¾ µº Ò Ò ÆËÏ Êº ÌÖÙ ¸ Ù× Ò¾· Ò Ò¾ Ò Ò Ò¾ ¾× Ò Ò ¾Ò¾ º ÄØ Ò ÙÒ Ö Ø Ö Ô ¸ Ò Ð Ø ÒÓØ Ö ÙÒ Ö Ø Ö Ô º × ÓÒ Ú ÖØ Ü ÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ´ Ò ÒÓ ÓØ Ö Ú ÖØ ×µº ÌÛÓ Ú ÖØ × Ò Ö ÓÒÒ Ø Ý Ò Ò ÓÒÐÝ Ø ØÛÓ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò × Ö Ú ÖØ Üº Ì Ò Ò Ú Ýк ÆËÏ Êº ÌÖÙ º Ä Ø ÓÒ× ×Ø Ó Ø Ö ØÖ Ò Ð × ´ ØÖ Ò Ð × Ö Ô Û Ø ¿ Ú ÖØ × Ò¿ ×µ × Ö Ò × Ò Ð ÓÑÑÓÒ Ú ÖØ Üº Ì Ò ØÖ Ò Ð × ÓÒÒ Ø ÓÑÔÓÒ Òظ Ò × Ð×Ó ØÖ Ò Ð º ÄØ Ö Ø ÖÔºÌ Ð...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online