{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Electrical Engineering 120 - Spring 2000 - Varaiya - Mid 2

Electrical Engineering 120 - Spring 2000 - Varaiya - Mid 2...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: X(w) 21/2 -3p Ë ½¾¼º Å -p 0 p 3p ¾ ¸ ¾¼¼¼º ËÓÐÙØ ÓÒº Ø ÖÑ ÆÓº ¾¸ Å Ö ½º ¾¼ ÔÓ ÒØ× ´ µ ÈÐÓØ Ø ÓÙÖ Ö ÌÖ Ò× ÓÖÑ ´ µ Ó × Ò Ð Ü ¾ × ¾ Ò ×Ù Ø Ø ´ µ ¼ ÓÖ ¾ º ´ µ ÆÓÛ ¬Ò Ø Ø Ñ ¹ ÓÑ Ò × Ò Ð Ü Ý Ø Ò Ø Ò×Û Ö ÓÒØË Ò Ð× Û Ó× ØÓØ Ð Ò Ö Ý º ÒÚ Ö× ÌÓ Ì × × ÓÛÒ Ò ´ µ¾ ½ ¾ ÙÖ ½º Ý È Ö× Ú Ð³× Ö Ð Ø ÓÒ Ø× Ò Ö Ý × ½ ½ ¾ ½ Ê ÐÐ Ø Ø Ý ´Øµ ¢¾ ¢¾ ¾ × Ò´ ص Ø Ì ´ µ ¾ ½ ¼ µ¸ Ò ×Ó ´½µ Ç × ÖÚ Ø Ø Ü´Øµ ´ µ ¾ ¾½ ¾ ´ ¾ ¾½ Ý ´Øµ Ø ½ ¾º ½ ÔÓ ÒØ× ÐÐ Ò Ø Ü´Øµ ܴص Ð Ò ×º ½ Øٴص × ×¾ Ø Ù´Øµ × × ½ ´ µ Ì ØÖ Ò× Ö ÙÒ Ø ÓÒ À ´×µ ×·½ Ó Ò ÄÌÁ ×Ý×Ø Ñ × ÔÓÐ Ø Ò Ø× ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× × ´Øµ º × ½ Ò×Û Ö ´ µ À ´×µ × ÔÓÐ Ø × ½º Í× Ò Ô ÖØ Ð Ö Ø ÓÒ ÜÔ Ò× ÓÒ¸ ×·½ ¾ À ´×µ ½ ×·½ º Ì Ò ÒÚ Ö× ÄÌ Ú × ´ µ Ì ´ µ Ì ÄÌ Ó ÄÌ Ó Ò ½ ×·½ Ø× ÊÇ × Ê Ò Ø× Ì × Ð´×µ ½ ·½ ¼º º ´Øµ Æ ´Øµ ¾ Ø Ù´Øµ ¾ ¿º ¾¼ ÔÓ ÒØ× Ý´Øµ Ò Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Ý´Øµ ¼ Ø ¼¸ Ó Ø « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ¿Ý´Øµ · ¾Ý´Øµ Û Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ý´¼ µ ½ Ý ´¼ µ ½º Ø Ø ÝÓÙÖ ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ø ×¬ × Ø × Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ׺ Ò×Û Ö Ì Ò ÄÌ Ó Ø « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ Ú ×¸ ×¾ ´×µ ×Ý´¼ µ Ý´¼ µ ¿× ´×µ · ¿Ý´¼ µ · ¾ ´×µ × ¾ ¿× · ¾ ¼ ×Ó¸ ×Ù ×Ø ØÙØ Ò ÓÖ Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ׸ ´×µ Ì ×¾ × ½ ½ Ò ÒÚ Ö× ÄÌ Ú × Ý ´Øµ Ø Ù´Øµ Ý ´¼µ Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× ½¸ Ò Ý ´¼µ ½º ¿ x(t) + - K(s+0.5) s 5 s(s+1) y(t) ÙÖ ½ ËÝ×Ø Ñ ÓÖ ÈÖÓ Ð Ñ º ¾¼ ÔÓ ÒØ× ÁÒ À ´×µº Í× Ø Ò×Û Ö Ì ÙÖ ½ Ã × Ö Ð ÓÒ×Ø Òغ Ò Ø ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ØÖ Ò× Ö ÙÒ Ø ÓÒ ÊÓÙØ Ø ×Ø ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ú ÐÙ × Ó Ã ÓÖ Û À × ×Ø Ð º ÐÓ× ¹ÐÓÓÔ ØÖ Ò× Ö ÙÒ Ø ÓÒ × ½· à ´×·¼ × µ À ´×µ Û Ö ´×µ À ´×µ ¢×× ´ ·½µ º ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ã Ú ×¸ Ø Ö ×ÓÑ × ÑÔÐ ¬ Ø ÓÒ¸ ׿ · à ´× · ¼ ×¾ µ · Ã× · ¾ Ì ÊÓÙØ Ø ×Ø ÓÒ Ø ×¿ ×¾ ×½ ×¼ ÒÓÑ Ò ØÓÖ ´×µ ׿ · ×¾ · Ã× · ¾ à Ú× ½ ½ ¾ ¾ à à à ¾ à ¼ ¼ ËÓ À × ×Ø Ð Ò ÓÒÐÝ Ã ¼º m1(t) A cos fc t x(t) A sin fc t m2(t) ÙÖ ¾ ËÝ×Ø Ñ ÓÖ ÈÖÓ Ð Ñ º ¾ ÔÓ ÒØ× ÁÒ Å½ ´ µ Ò Å¾ ´ ÙÖ ¾ ѽ Ò Ñ¾ Ö Ö Ð × Ò Ð× Û Ø Ö Ð ÓÙÖ Ö ÌÖ Ò× ÓÖÑ× µ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Å ´ µ ¼¸ ÓÖ ½ ÀÞº Ì ÖÖ Ö Ö ÕÙ Ò Ý ½¼¼ ÀÞº Ø ÖÑ Ò Ø ÓÙÖ Ö ÌÖ Ò× ÓÖÑ ´ µ Ó Ø ÑÓ ÙÐ Ø × Ò Ð Üº ÏÖ Ø Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ ´ µ º Ï Ø × Ø Ò Û Ø Ó Ü ´ µ Ò × Ñ ØÓ ÑÓ ÙÐ Ø Ü Ò Ö ÓÚ Ö ÓØ × Ò Ð× Ñ½ Ò Ñ¾ º ÈÖÓÚ Ø Ø ÝÓÙÖ × Ñ ÛÓÖ ×º Ò×Û Ö Ü´Øµ ´ µ Ï Ú Ñ½ ´Øµ Ó× ¾ ¾ Ø· Ѿ ´Øµ × ¾ Ò¾ ¾ Ø ¾ ¾ ѽ ´Ø µ Ø · Ø · Ѿ ´Øµ Ø ¾ Ø ´ µ Ò ×Ò Å½ ž ¾ Ž ´ µ · Ž ´ · µ · ¾ ž ´ µ ž ´ · µ Ö Ö Ð¸ Ò ´ µ ¾ ¾ Ž ´ ¾ Ž ´ Ò µ · Ž ´ · µ ¾ · ¾ µ · ž ´ ž ´ µ · ž ´ · µ ¾ Ó ¾ µ½ ¾· ¾ Ž ´ ¾ · µ · ž ´ · µ ½ Ó½ ¾ Ì Ò Û Ø Ó × ¿¼ ÀÞ¸ ØÛ Ø Ò Û Ø Ó Ñ½ ´ Ò Ñ¾ µº ÌÓ ÑÓ ÙÐ Ø ¸ Û ÑÙÐØ ÔÐÝ Ü Ý Ó× ¾ Ø Ò Ô ×× Ø Ö ×ÙÐØ Ø ÖÓÙ ÄÈ × Ô Ö Ø ÐÝ ÑÙÐØ ÔÐÝ Ü Ý × Ò ¾ Ø Ò Ô ×× Ø Ö ×ÙÐØ Ø ÖÓÙ ÄÈ º Ì Ò Ü´Øµ Ò Ó× ¾ Ø Ñ½ ´Øµ Ó×¾ ´¾ ص · Ѿ ´Øµ × Øµ Ò´¾ ص Ó×´¾ ص ص ¾ ѽ ´Øµ ½ · ¾ Ó×´ · ¾ Ñ ¾ ´ ص × Ò´ Á Ø × × Ò Ð × Ô ×× Ø ÖÓÙ ÄÈ Û Ø Ò Û Ø ½ ÃÀÞ¸ Ø ÓÙØÔÙØ × Ò Ð Û ÐРѽ ´Øµ¸ × Ò Ø ÓØ Ö × Ò Ð× Ö ÐÓ Ø Ò Ö ¾ ¾¼¼ ÃÀÞº ¾ Ë Ñ Ð ÖÐݸ ܴص × Ò ¾ ظ Ô ×× Ø ÖÓÙ ÄÈ Û ÐÐ Ú × ÓÙØÔÙØ Ø × Ò Ð ¾ Ѿ ´Øµº ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}