{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2009a_x3a_sols - Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓE ÜaÑF Ó ÖÑA D...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓE ÜaÑF Ó ÖÑA D B Ý Øh ed eÒ iØ iÓÒÓ fÐÓga Ö iØhÑ ifÙÒ Ø iÓÒ × x + 2 = 2 3 = 8 ×Ó x = 6 E h edÓÑ a iÒ i×a ÐÐ x ×Ùh Øha Ø − 1 ≤ x − 2 ≤ 1 Û h ihÑ eaÒ × 1 ≤ x ≤ 3 C h ed eÖ iÚa Ø iÚ e i× y ′ = 1 − 1 1 + x 2 ×Ó Øh e× ÐÓÔ e i× y ′ (1) = 1 − 1 1 + 1 2 = 1 2 4 C ×e ÐÓga Ö iØhÑ id ieÖeÒ Ø ia Ø iÓÒ : ln y = ln( x tan x ) = tan x ln x y ′ y = tan x parenleftbigg 1 x parenrightbigg + sec 2 x ln x y ′ = x tan x parenleftbigg tan x x + ln x sec 2 x parenrightbigg 5 E A × x → + , ln x → −∞ aÒd x 2 → ×Ó Øh e ÐiÑ iØ i×e iØh eÖ ∞ Ó Ö −∞ . iÒeØh eÒÙÑ eÖa ØÓ Ö i×Ò ega Ø iÚ e aÔÔ ÖÓah iÒg −∞ aÒd Øh ed eÒÓÑ iÒa ØÓ Ö i×ÔÓ × iØ iÚ eØh e ÐiÑ iØ i× −∞ E Øha Ø × iÒeØh e ÐiÑ iØ i× iÒad e ØeÖÑ iÒ iØe fÓ ÖÑÛ e×hÓÙ ÐdÙ ×eÓ ×Ô iØa Ð×Ù Ðe 6 D h e ÐiÑ iØ i×Ó fØh e iÒd e ØeÖÑ iÒ iØe fÓ ÖÑ ×ÓÛ edÓÙ ×eÓ ×Ô iØa Ð×Ù ÐeØh i×Ø iÑ e : lim x → sin x + x cos x − sin x . h i×i××Ø iÐÐÓ fØh e fÓ ÖÑ ×ÓÛ eaÒe iØh eÖÙ ×eÓ ×Ô iØa Ð×Ù Ðeaga iÒÓ Ö ÒÓ ØeØha ØØh eeÜÔ Öe×× iÓÒ × iÑ Ô Ðie×ØÓ lim x → − 1 − x sin x (cos x ) = − 1 − (1)(cos 0) = − 1 − 1 = − 2 7 C A ××ÙÑ iÒgeÜÔÓÒ eÒ Ø ia Ðg ÖÓÛ Øh Øh eeÕÙa Ø iÓÒ i× y = Ce kt ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

2009a_x3a_sols - Ó ÐÙ Ø iÓÒ ×ØÓE ÜaÑF Ó ÖÑA D...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online