2009a_x2b_sols

2009a_x2b_sols - E ÜaÑÓ ÐÙ Ø iÓÒ × F Ó ÖÑB A d...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: E ÜaÑÓ ÐÙ Ø iÓÒ × F Ó ÖÑB A d dx (2 cos x − sin x ) = − 2 sin x − cos x B y ′ = 1 − sec x tan x ;Û h eÒ x = 0 y ′ = 1 − sec 0 tan 0 = 1 A f ′ ( x ) = 8(3 x − 1) 7 (3) Ù × iÒg Øh eC ha iÒÙ Ðe×Ó f ′ (0) = 8( − 1) 7 (3) = − 24 4 E h ed eÖ iÚa Ø iÚ e×Ó f sin x fÓ ÐÐÓÛ Øh eÔa ØØeÖÒ cos x, − sin x, − cos x, sin x, ... ×Ó Øh ee ÐeÚ eÒ Øh d eÖ iÚa Ø iÚ e i×Øh e×aÑ ea ×Øh eØh iÖdd eÖ iÚa Ø iÚ e − cos x 5 D r ′ ( t ) = < 1 / 3 t − 2 / 3 , 2 e 2 t >, ×Ó r ′ (1) = < 1 / 3 , 2 e 2 > 6 C eÛ ØÓÒ ×e ØhÓd×aÝ ×Øha Ø x 2 = x 1 − f ( x 1 ) f ′ ( x 1 ) = 2 − 2 3 − 2 · 2 − 5 3(2 2 ) − 2 = 2 − − 1 10 = 21 / 10 7 A B eg iÒÛ iØh Øh eeÜÔÓÒ eÒ Ø : lim x →- 1 x = −∞ hÙ × lim x →- 3 1 /x = 0 aÒd lim x →- 1 2 + 3 (1 /x ) = 1 2 + 0 = 1 2 8 A h eg ÖaÔh ×Ó fØh e fÙÒ Ø iÓÒ ×a Öe×hÓÛ Òb e ÐÓÛ × iÒg Øh ehÓ Ö iÞÓÒ Øa ÐÐiÒ eØe×Ø f 1 aÒd f 2 a Öe...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

2009a_x2b_sols - E ÜaÑÓ ÐÙ Ø iÓÒ × F Ó ÖÑB A d...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online