Mikrou00f8konomi - Hju00e6lpebog.pdf - Niels Bruhn...

This preview shows page 1 out of 124 pages.

Unformatted text preview: Niels Bruhn Christensen & Anders Poulsen Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium © 2005 Niels Bruhn Christensen, Anders Poulsen & Ventus Publishing ApS ISBN 87-7681-011-9 Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com Indholdsfortegnelse Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium Indholdsfortegnelse Forord 1. 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.5 Introduktion Hvad er økonomi? Cost-benefit analyse Faldgruber i cost-benefit analyse Alternativomkostninger Sunkne omkostninger Homo economicus og rationalitet Positiv versus normativ økonomi 10 10 10 10 10 11 11 12 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 Efterspørgsel, udbud og ligevægt Efterspørgsel Efterspørgselskurven Bevægelser langs med, og skift i, efterspørgselskurven Udbud Udbudskurven Bevægelser langs med, og skift i, udbudskurven Ligevægt Ligevægtspris og ligevægtsmængde Hvordan finder markedet frem til ligevægten? Sådan findes ligevægten algebraisk Priskontrol: Minimalpriser og maksimalpriser Minimalpris Maksimalpris 13 13 13 14 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 Klik på reklamen 2.4.1 2.4.2 Forbrugsadfærd Godebundter Budgetlinien Præferencer Indifferenskurver Indifferenskurvens udseende Indifferenskortet Indifferenskurver kan ikke krydse hinanden 3.4.4 Det marginale substitutionsforhold 3.4.5 Indifferenskurver for perfekte substitutter og komplementer 3.5 Forbrugerens optimale valg 3.5.1 Optimumsbetingelsen 3.6 Nyttefunktionen 3.7 Mere end to goder 21 21 21 22 23 23 24 25 4. 28 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 9 14 14 16 4.1 4.1.1 16 16 16 4.1.2 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 17 19 19 20 Efterspørgsel: Individuel og marked Individuel efterspørgsel Den individuelle efterspørgselskurve Engel-kurven Markedets efterspørgsel Elasticiteter Pris-elasticitet Indkomst-elasticitet Krydspris-elasticitet 25 25 25 27 27 27 28 28 30 31 31 32 33 32 We have ambitions. Also for you. SimCorp is a global leader in financial software. At SimCorp, you will be part of a large network of competent and skilled colleagues who all aspire to reach common goals with dedication and team spirit. We invest in our employees to ensure that you can meet your ambitions on a personal as well as on a professional level. SimCorp employs the best qualified people within economics, finance and IT, and the majority of our colleagues have a university or business degree within these fields. Ambitious? Look for opportunities at Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com 4 Indholdsfortegnelse Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium 5. Effekten af prisændringer: substitutions- og indkomsteffekter Indkomst- og substitutionseffekter Indkomst- og substitutionseffekter for et normalt gode Substitutions- og indkomsteffekter for et inferiørt gode Prisændringer og velfærd 34 Valg under usikkerhed Usikkerhed Forventet værdi Forventet værdi er ikke tilstrækkeligt Forventet nytte Risikopræferencer Det sikkerheds ækvivalente beløb og risiko præmien 6.6 Sådan reduceres risiko 6.6.1 Forsikringer 39 39 39 40 40 42 43 7. 7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 45 45 45 46 46 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 6.2.1 6.3 6.4 6.5 Produktionens teknologi Produktionsfunktionen Gennemsnits- og marginalproduktet Loven om faldende marginalprodukt Hvorfor holder loven om faldende marginalprodukt? 7.3 Isokvanter 7.3.1 Isokvantens hældning: Det marginale tekniske substitutionsforhold 7.3.2 Intuition for det marginale tekniske substitutionsforhold 7.3.3 Det marginale tekniske substitutionsforhold er faldende 34 34 36 7.4 Skalaafkast 7.4.1 Hvornår har vi hvilken type skalaafkast? 49 49 8. Omkostninger på kort sigt og langt sigt Kort sigt og langt sigt Omkostninger på kort sigt Omkostningskurvernes udseende Omkostninger på langt sigt Iso-omkostningslinjer Den optimale kombination af inputs Matematisk formulering af den optimale inputkombination Omkostningsminimering på langt sigt Omkostnings minimering på kort og langt sigt sammenlignet Forholdet mellem de kortsigtede og langsigtede gennemsnitsomkostninger 50 Fuldkommen konkurrence Betingelser for fuldkommen konkurrence Virksomhedens profitmaksimerende output på kort sigt Den enkelte virksomheds udbudskurve på kort sigt Markedets udbudskurve på kort sigt Ligevægt på kort sigt Ligevægt på langt sigt Udbudskurver på langt sigt 56 56 8.1 8.2 8.2.1 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 38 8.4 8.5 43 44 8.5.1 9. 9.1 9.2 47 48 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 48 48 50 51 52 52 53 53 54 54 54 55 57 59 59 59 60 61 Klik på reklamen Combining our unique individual talents to do amazing things If you want to find out more about international career opportunities in British American Tobacco please visit or for career opportunities in the Nordic countries please contact our Nordic Head Office in Copenhagen, Vibeke Scharffenberg, +45 39 55 63 00 BRING YOUR DIFFERENCE Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com 5 Indholdsfortegnelse Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium 10. 10.1 10.2 10.2.1 10.3 10.3.1 10.3.2 10.3.3 Efficiens og indgreb på markeder Markedsefficiens og den usynlige hånd Forbrugeroverskud og producentoverskud Den samlede velfærd er maksimeret i ligevægten Indgreb på markeder og dødvægtstab Forbrugernes velfærd Producenternes velfærd Samlet ændring 63 65 65 65 66 66 Monopol Adgangsbegrænsninger Monopolets marginalomsætning Algebraisk udledning af marginalomsætningen 11.2.2 MR-kurven når efterspørgselskurven er lineær 11.3 Monopolistens optimale output 11.3.1 En monopolist kan have negativ profit på kort sigt 11.4 Monopolets dødvægtstab 67 67 67 68 12. Prisdiskriminering 12.1 Første grads prisdiskriminering 12.1.1 Eksempel på første grads prisdiskriminering 12.1.2 Efficiens 12.2 Anden grads prisdiskriminering 12.3 Tredje grads prisdiskriminering 12.3.1 Det optimale valg af output 13. Spilteori 13.1 Spilteoretiske begreber 13.2 Eksempler på spil 13.3 Klassifikation af spil 13.4 Nash ligevægt 13.4.1 Nash ligevægten når vi har en payoff matrice 13.4.2 Nash ligevægten når vi har et spiltræ 75 75 75 78 78 78 14. 14.1 14.2 14.2.1 14.3 14.3.1 81 81 82 82 82 83 69 14.3.2 14.3.3 70 70 14.4 14.4.1 70 14.4.2 72 72 72 14.4.3 73 73 74 74 14.5 14.5.1 14.4.4 Oligopol Klassifikation af oligopoler Fælles antagelser Efterspørgsel Cournot konkurrence Definition af Cournot-Nash ligevægten Virksomhedernes reaktionsfunktioner Beregning af Cournot-Nash ligevægten Stackelberg konkurrence Den underspils-perfekte Nash ligevægt Stackelberg følgerens optimale mængde Stackelberg lederens optimale mængde Den underspils-perfekte Nash ligevægt Bertrand konkurrence Nash ligevægten under Bertrand konkurrence 80 83 84 85 86 86 86 87 88 88 Klik på reklamen 11. 11.1 11.2 11.2.1 63 63 Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com 6 Indholdsfortegnelse Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium 15. 15.1 15.2 15.3 Monopolistisk konkurrence Produktdifferentiering Monopolistisk konkurrence Ligevægt på et marked under monopolistisk konkurrence 15.3.1 Kort sigt 15.3.2 Langt sigt 15.4 Velfærd 89 89 90 90 16. 16.1 Faktormarkeder: Arbejdskraft Værdien af arbejdskraftens marginalprodukt 16.2 Virksomhedens efterspørgsel efter arbejdskraft 16.3 Udbuddet af arbejdskraft 16.4 Ligevægt på arbejdsmarkedet 16.5 Ligevægt på arbejdsmarkedet for et monopol på output-markedet 16.6 Monopsoni 16.6.1 Monopsonets optimale køb af arbejdskraft 16.6.2 Monopsonets inefficiens 92 92 17. 17.1 98 98 90 90 91 93 94 94 95 96 Klik på reklamen 98 99 99 99 101 101 6% 101 102 102 102 103 Asymmetrisk information Hvad er asymmetrisk information? Klassiske eksempler på asymmetrisk information 19.3 Advers selection 19.3.1 Hvordan kan problemer med advers selektion reduceres? 19.4 Moral Hazard 19.4.1 Hvordan kan problemer med moral hazard reduceres? 19.5 Signalering 19.5.1 Eksempel på signalering: Uddannelse 105 105 105 20. 20.1 20.1.1 20.2 20.2.1 20.3 20.3.1 20.4 110 110 110 110 111 112 112 113 Eksternaliteter Hvad er eksternaliteter? Klassifikation af eksternaliteter Negative eksternaliteter Forurening Positive eksternaliteter Influenzavaccinationer Regulering af markeder med eksternaliteter 20.4.1 Negative eksternaliteter 20.4.2 Positive eksternaliteter 97 Generel ligevægt En bytteøkonomi Edgeworth boksen Pareto optimalitet Velfærdsteoremer Produktion Sammenbringning af produktion og forbrug 19. 19.1 19.2 92 Faktormarkeder: Kapital Virksomhedens investeringsbeslutning 17.1.1 Nutidsværdi 17.1.2 Nutidsværdikriteriet 17.2 Risikospredning 17.3 CAPM modellen 18. 18.1 18.1.1 18.1.2 18.1.3 18.2 18.3 106 107 108 108 108 109 113 113 I STUDIERABAT PÅ BÆRBARE PC’ER, LCD TV OG TILBEHØR ..eller tjek s-!8-).36!24)$6%$3500/24/0+!,$ s$!.3+3500/243%26)#% s-!8$!'%32%0!2!4)/. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com 7 Indholdsfortegnelse Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium 21. 21.1 21.2 21.3 114 114 115 116 21.4 Offentlige goder Hvad er et offentligt gode? Den aggregerede betalingsvillighed Den optimale mængde af et offentligt gode Free riding 22. Nøgleordsliste 117 23. Indeks 120 116 Klik på reklamen Hvornår har du sidst talt med dine forældre? Måske kan det betale sig at tage en snak med dem om fordelene ved forældrekøb. På home.dk kan du beregne hvad det vil koste ved et forældrekøb, og læse mere om fordelene for dig og dine forældre Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com 8 Forord Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium Forord Mikroøkonomi opfattes ofte som svær, kedelig, og virkelighedsfjern. Dette kompendiums formål er at give en moderne og letforståelig fremstilling af mikroøkonomiens centrale indsigter – på dansk. Hvert kapitel indledes med at give en række centrale nøgleord, og indeholder en oversigt, som på en pædagogisk måde relaterer kapitlet til de andre kapitler. Kompendiet er organiseret så det kan anvendes som et bekvemt opslagsværk når de centrale begreber skal genopfriskes. Derudover indeholder kompendiet eksempler, som viser hvordan konkrete problemer kan forstås ved hjælp af mikroøkonomi. Kompendiet kan læses på egen hånd, men det er primært tænkt som et supplement til en lærebog. Forfatterne blev selv for ikke mange år siden undervist i mikroøkonomi. De har derfor haft mikroøkonomiens udfordringer og vanskelige stofområder i klar erindring mens de skrev dette kompendium. Forfatterne er ansatte på Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus og School of Economics, University of East Anglia, Norwich, England, og underviser selv i mikroøkonomi. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com 9 Introduktion Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium 1. Introduktion I dette kapitel ser vi på nogle centrale begreber inden vi går i gang med teorien i de næste kapitler. 1.1 Hvad er økonomi? Økonomi udspringer af det grundvilkår, at der er knaphed på ressourcer. I alle samfund overstiger folks ønsker til mad, tøj, boliger, biler og andre varer, den mængde af disse varer, der er til rådighed. Der må derfor tages beslutninger om, hvem der skal have, hvilke af disse varer. Økonomi er læren om hvorledes der træffes beslutninger om fordelingen af de knappe ressourcer. Vi deler økonomi op i 2 hovedgrupper: • Mikroøkonomi er studiet af, hvorledes enkeltindivider træffer beslutninger og hvordan de opfører sig på markeder. Disse enkeltindivider kan være husholdninger, virksomheder eller myndigheder. Ofte kalder vi dem for agenter. Mikroøkonomi handler altså både om, hvordan enkeltindivider træffer beslutninger og om hvordan markeder fungerer. Et marked er en samling af mulige købere og sælgere af et produkt eller service. Produkter, varer og serviceydelser vil vi give fællesbetegnelsen et gode. • Makroøkonomi er studiet af hele økonomier, hvor fokus er på emner som arbejdsløshed, inflation, valutakurser og økonomisk vækst. Mikroøkonomi: Studiet af hvorledes individer træffer beslutninger og mødes på markeder Agenter: En beslutningstagende enhed såsom en husholdning, virksomhed eller myndighed Marked: Et marked består af potentielle købere og sælgere af et produkt eller service Gode: Et produkt, en vare eller en serviceydelse Makroøkonomi: Studiet af hele økonomier hvor fokus er på emner som arbejdsløshed, inflation, valutakurser og økonomisk vækst 1.2 Cost-benefit analyse Når husholdninger og virksomheder skal træffe beslutninger om, hvilke handlinger de skal foretage, gør de det ofte ved hjælp af en cost-benefit analyse. Ideen i cost-benefit analyse er meget simpel. Man opgør hvad benefits, det vil sige fordelene (typisk indtægterne) ved handlingen er, og man opgør hvad omkostningerne, det vil sige ulemperne (typisk udgifterne), ved handlingen er. Man udfører så handlingen, hvis benefits er større end omkostningerne. Man undlader at udføre handlingen, hvis benefits er lavere end omkostningerne. Cost-benefit analyse: Analyse af om en given handling er fordelagtig ved at sammenligne fordele ved handlingen med ulemper ved handlingen 1.3 Faldgruber i cost-benefit analyse Mens ideen i cost-benefit analyse er simpel, er selve udførelsen mere kompliceret. Der eksisterer to faldgruber, man skal være opmærksom på, når man opgør omkostningerne ved en given handling: 1.3.1 Alternativomkostninger Den første af disse faldgruber er, at man skal huske at medtage alternativomkostninger. Med alternativomkostning menes, at alle anvendte inputs skal prisfastsættes til værdien af deres mest fordelagtige alternative anvendelse. For at illustrere dette så lad os se følgende eksempel. En virksomhed ejer en kontorbygning med en ledig etage. Virksomheden overvejer, om den skal indrette motionsrum for sine ansatte på denne etage. Når virksomheden opgør de udgifter, der er forbundet med at indrette et motionsrum, skal den medtage værdien af den mest fordelagtige alternative anvendelse af den ledige etage. Alternativomkostning: En skjult omkostning forbundet med at man udfører en handling frem for en anden Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com 10 Introduktion Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium Så selvom virksomhed ejer hele bygningen og derfor ikke har nogle synlige udgifter til den ledige etage, så er der en alternativomkostning i og med virksomheden kunne leje den ledige etage ud til andre. Den potentielle indtægt som virksomheden går glip af ved ikke at leje etagen ud, skal medtages som en omkostning. Alternativomkostninger er altså ”usynlige omkostninger”, som skal medtages, når der træffes beslutninger. 1.3.2 Sunkne omkostninger Den anden faldgrube er, at man ikke skal medtage sunkne omkostninger i sin opgørelse over omkostninger. Sunkne omkostninger er omkostninger, som er afholdte og som ikke kan tilbagekaldes. Disse bør derfor ikke spille nogen rolle for ens beslutninger. Sunkne omkostninger: En omkostning som er afholdt og som ikke kan tilbagekaldes For at illustrere sunkne omkostninger lad os endnu engang se på virksomheden, der overvejer om den skal indrette et motionsrum for sine ansatte. Virksomheden har en gang i fortiden betalt 30.000 kr. for at få et arkitektfirma til at lave et skitseforslag til et motionsrum. Skal denne omkostning medtages i opgørelsen over omkostninger, når virksomheden laver sin cost-benefit analyse? Nej, for de 30.000 kr. er afholdt og kan ikke tilbagekaldes. De skal betales hvad enten motionsrummet indrettes eller ej, og er derfor irrelevante for beslutningen om at indrette et motionsrum. Sunkne omkostninger er altså ”synlige omkostninger” som ikke skal medtages, når der træffes beslutninger. 1.4 Homo economicus og rationalitet Når man laver mikroøkonomiske modeller, er det nødvendigt at gøre antagelser om, hvorledes de økonomiske agenter opfører sig. Standardantagelsen er, at økonomiske agenter er rationelle og selviske. Med rationelle mener vi, at de altid træffer beslutninger efter cost-benefit princippet. Med selviske mener vi, at de kun bekymrer sig om egen velfærd, det vil sige de er ligeglade med andre menneskers velfærd. En agent, der er rationel og 100 % selvisk kalder vi homo economicus. Homo economicus: En rationel og 100 % selvisk agent Økonomi er ofte blevet kritiseret for at bygge på et forkert grundlag da homo economicus beskrivelsen af individer ikke synes som en god beskrivelse af virkelig adfærd. Folk træffer ikke altid rationelle beslutninger og er ikke altid 100 % selviske. Angående rationalitets antagelsen så kan den forsvares med, at selvom de økonomiske agenter ikke foretager en cost-benefit analyse, hver gang de skal til at foretage en handling, så handler de som om de gjorde. For at forstå dette lad os gå til biologiens verden. En rovfugl der fanger sit bytte i luften, foretager en ganske kompliceret handling. Når den får øje på en mindre fugl under sig, cirkulerer den rundt mens den bedømmer afstand, vindforhold, byttets bevægelser etc. Selve angrebet er så et styrtdyk mod byttet. For at beskrive hvordan rovfuglen finder ud af, hvornår og hvordan den skal angribe er det nødvendigt at løse 2. ordens stokastiske differentialligninger. De færreste mennesker er i stand til at løse 2. ordens stokastiske differentialligninger og dermed må vi også formode at de færreste rovfugle er. Alligevel handler rovfugle, som om de kunne løse disse ligninger. På samme måde antager vi, at agenter handler, som om de laver en costbenefit analyse, inden de skal foretage en handling. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com 11 Introduktion Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium 1.5 Positiv versus normativ økonomi Økonomisk analyse kan være både positiv og normativ. Positiv økonomi beskæftiger sig med hvordan tingene er. Positiv økonomi handler altså om at beskrive fænomener og forudsige konsekvensen af forskellige tiltag. Et eksempel på en mikroøkonomisk positiv analyse er analysen af effekten af at indføre et maksimumsgrænse på størrelsen af huslejen, der må opkræves i private ejendomme. Analyserer man, hvem der har fordel af en sådan maksimum grænse og for hvem, det er en ulempe, laver man en positiv analyse. Positiv økonomi: Studiet af hvordan økonomien er og vil blive Normativ økonomi beskæftiger sig med, hvordan ting bør være. Normativ økonomi handler altså om at vurdere at noget er bedre end andet. Et eksempel på en mikroøkonomisk normativ analyse er, hvorvidt en maksimumsgrænse på størrelsen af husleje er ønskelig eller ej. Normativ økonomi: Studiet af hvordan økonomien bør være Danmarks Nationalbank Klik på reklamen Interesseret i makroøkonomi? Interesserer du dig for penge- og valutapolitiske problemstillinger, har vi meget at byde på, fx bogen ”Pengepolitik i Danmark”. Du kan også læse vores Kvartalsoversigt eller Working Papers om makroøkonomiske emner. Hvis du kan forestille dig en dag selv at skrive artikler for Nationalbanken, kan du gå ind og se, hvad vi har at tilbyde af ledige jobs. Se mere på Nationalbanken bidrager til: ♦ stabile priser – ved at indrette pengepolitikken efter en fast kronekurs over for euroen ♦ sikre betalinger – ved at udstede sedler og mønter og være bank for penge- og realkreditinstitutterne ♦ stabilitet i det finansielle system – ved at vurdere den finansielle stabilitet, overvåge betalingssystemer, producere finansiel statistik og forvalte statens gæld. Som arbejdsplads kan vi tilbyde spændende arbejdsopgaver med et højt fagligt indhold. Vi bestræber os på at udvikle vores medarbejdere både fagligt og personligt. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBooN.com 12 Efterspørgsel, udbud og ligevægt Lær nemt! Mikroøkonomi - Kompendium 2. Efterspørgsel, udbud og ligevægt Når købernes efterspørgsel efter og sælgernes udbud af goder møder hinanden på markedet, opnås over tid en ligevægt hvor den efterspurgte mængde er lig den udbudte mængde og alle goder handles til en bestemt pris. I dette kapitel ser vi på denne proces. Vi studerer markeder hvor der er mange købere og mange sælgere, således at der er en høj grad af fuldkommen konkurrence. I kapitel 9 ser vi på en mere detaljeret beskrivelse af sådanne markeder. Vi ser også på effekterne af priskontroller. 2.1 Efterspørgsel 2.1.1 Efterspørgselskurven Efterspørgselskurven viser hvilken mængde køberne er villige til at efterspørge for enhver mulig pris. Efterspørgselskurven har negativ hældning: efterspø...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture