1.tap_vjetore_i_plotesuar_biznes_pd.pdf - FORMULARI I DEKLARIMIT VJETOR DHE PAGESES PER TATIMIN N T ARDHURAT PERSONALE PD UNIREF[1 Periudha e

1.tap_vjetore_i_plotesuar_biznes_pd.pdf - FORMULARI I...

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

[4] Emri i tatimpaguesit: [5] Adresa e tatimpaguesit: [6] Telefoni: [3] Numri Fiskal: [1] Periudha e Deklarimit: [3a] Numri Personal: [7] Vendos ‘X’ në kutinë e duhur nëse nuk po e dorëzon për herë të parë për këtë periudhë. Shtesë Korrigjim Vetëm pagesë [47] Shuma obligative (Barteni shumën nga kutia [42] ) Nënshkrimi dhe vula Numri i llogarisë: 1000420070000373 Teksti: Data: ___/____/___________ [49] Shuma e tatimit të paguar FORMULARI I DEKLARIMIT VJETOR DHE PAGESES PER TATIMIN NË TË ARDHURAT PERSONALE Pjesa e bankës [48] Shuma e tatimit të paguar Unë deklaroj se faktet e raportuara në këtë deklaratë tatimore janë të vërteta. Emri/Mbiemri/Nënshkrimi dhe Vula (______________________________________) Data: Nr.Formës PD-A-6 ; Korigjuar më 10.01.2011 PD UNIREF
Image of page 1
Nëse rezultati në kutinë [41] është ( + ) ju keni një shumë obligative. Nëse rezultati në kutinë [41] është ( - ) ju keni një rimbursim. Vendos shumën në kutinë e duhur. [42] Shuma obligative ........ [43] Rimbursimi .................. [46] Numri i llogarisë (shëno 16 shifra) ........... [45] Bartësi i llogarisë ...................................... [44] Emri i bankës ............................................ Të ardhurat e tatueshme Zbritjet [8] Pagat bruto .......................................................................................................................... [8] [9] Të ardhurat neto nga biznesi nga kutia 78 e DF ................................................................. [9] [10] Të ardhurat neto nga ortakëritë ....................................................................................... [10] [11] Qiratë bruto ..................................................................................................................... [11] [12] Të ardhurat bruto nga pagesat e pensionit ..................................................................... [12] [13] Të ardhurat bruto nga interesi ......................................................................................... [13] [14] Të ardhurat bruto nga fitoret në lotari ............................................................................. [14] [15] Të ardhurat bruto nga pasuria e patrupëzuar ................................................................. [15] [16] Fitimet kapitale ................................................................................................................ [16] [17] Të ardhurat me burim nga jashtë .................................................................................... [17] [18] Të ardhura tjera përfshire dhuratat (specifiko llojin e te ardhures) .................................. [18] [19] Totali i të ardhurave (shto 8 deri 18) ................................................................................................................... [19] [20] Shpenzimet që lidhen me të ardhurat e qirasë-reale ose 10% të qirasë bruto ............... [20] [26] Humbjet e bartura .......................................................................................................... [26] [27] Zbritja për kontributet bamirëse (5% të vlerës së tatueshme), nuk ështe e deklaruar në DF. ..[27] [28] Totali i zbritjeve tjera (26+27) .............................................................................................................................. [28] [29] Të ardhurat e tatueshme para tatimit [25]-[28] Nëse është negative vendose shumën në kllapa ...................... [29] [30] Tatimi në të ardhurat e tatueshme sipas grupeve tatimore (Nëse është negative vendose 0) ........................... [30] [31] Tatimi i mbajtur në burim në paga nga punëdhënësit (bashkëngjit certifikatat) ............. [31] [32] Tatimi i mbajtur në burim mbi interesin (bashkëngjit certifikatat) ................................... [32] [33] Tatimi i mbajtur në burim mbi qiratë (bashkëngjit certifikatat) ......................................... [33] [34] Tatimi i mbajtur në burim mbi fitoret në lotari (bashkëngjit certifikatat) .......................... [34] [36] Totali i tatimit të mbajtur në burim dhe kreditimi (31 deri 35) .............................................................................. [36] [37] Tatimi Total i pagueshëm për periudhën [30]-[36] .............................................................................................. [37] [38] Pagesat tremujore paradhënie mbi të ardhurat nga biznesi ........................................... [38] [39] Pagesat tremujore paradhënie mbi të ardhurat nga qiraja dhe pasuria e patrupëzuar...[39]
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Spring '18
 • Prof.Dr.Shaip Bytyqi
 • Management

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes